Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2006 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany


BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA

do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2006 r. zadań

publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany

w dziedzinie spraw społecznych

W konkursach uczestniczyć mogą:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o sto­sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wol­ności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie dzia­łalności pożytku publicznego,

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

- zwane dalej Podmiotami.

Celem konkursów jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty re­alizacji zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy w dziedzinie spraw spo­łecznych. Wykaz zadań objętych konkursami, na które przewidziano dofinansowanie w 2006 r. z budżetu gminy ilustruje poniższa tabela.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006r.

Termin realizacji zadania

Informacje o środkach na zadanie w roku poprzednim

Wysokość wkładu własnego

Organizacja zlotów motocyklistów i promocja gminy

5.000

01 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

-

10%

Organizacja imprez turystycznych i promocja gminy

4.000

01 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

3.000

10%

Organizacja regat żeglarskich

5.000

01 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

-

10%

Zagospodarowanie terenu pod przystań żeglarską

7.300

01 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

-

50%

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Lipiany

8.700

01 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

8.000

10%

Prowadzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Lipiany

57.000

01 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

50.000

10%

Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

5.800

01 stycznia 2006r. - 31 grudnia 2006r.

5.000

10%

Podmioty przystępujące do konkursów otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego kon­kursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursów oferenci mogą uzyskać w pok. nr 27 Urzędu Miejskiego w Lipianach Plac Wolności 1. Również w w/w pokoju można zapoznać się z kompletną dokumentacją konkursową.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest złożenie w oznaczonym terminie kom­pletnej oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

Oferty należy składać do dnia 03 kwietnia 2006r.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się

04 kwietnia 2006r. o godz. 1200 w sali nr 21. W pracach Komisji nad oceną ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywa­nia. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności.

 1. możliwość realizacji zadania przez Podmiot,

 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do za­
  kresu rzeczowego zadania,

 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wyniki konkursów podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Lipian, a także podlegają opinii Komisji Opiniująco - Doradczej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu. Oferenci zostaną poin­formowani o rozstrzygnięciu konkursów i ich wynikach na piśmie.

Burmistrz Lipian :

 1. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,

 2. deklaruje możliwość uzyskania informacji o istniejących ewentualnie brakach formalnych w złożonych ofertach. Informacji będzie udzielać pracownik tut. Urzędu ds. oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu p. nr 27. Do dnia 03 kwietnia 2006 r. istnieje możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ofercie,

 3. zakłada możliwość zawarcia (na wybrane - wskazane w powyższej tabeli zadania) umo­wy o powierzenie zadania publicznego na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok. W przy­padku podpisania w/w umowy wysokość kwoty na realizację zadania będzie corocznie aneksowana po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miejską w Lipianach. W przypadku, gdy Rada Miejska nie przeznaczy środków na realizację danego zadania, Burmistrz roz­wiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zaangażowanym Podmiotom nie przysłu­gują z tego tytułu żadne roszczenia,

4) zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczo­wego zadania.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873z późn. zm.),

2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego za­dania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-03-2006 11:08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-03-2006 11:08:50