Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/32/2011 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipianach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  

UCHWAŁA Nr V/32/2011

 Rady Miejskiej w Lipianach

 z dnia 29 marca 2011 r.

 

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipianach oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 260, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie na terenie Gminy Lipiany, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 2.

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Gminy Lipiany w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta i gminy Lipiany:

1) pomocy społecznej;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) policji;

4) Straży Międzygminnej;

5) oświaty;

6) ochrony zdrowia;

7) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

8) kuratorzy sądowi.

3. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Lipian, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

 

Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 3.

Burmistrz Lipian odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu

Interdyscyplinarnego

 

§ 4.

1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Lipian w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 4.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Lipian w drodze zarządzenia.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

7. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział   co najmniej połowa jego członków.

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

11. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

12. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.

13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Lipian sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne;

2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie roczne.

14. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

15. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

16. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach przy    ul. Myśliborskiej 3.

17. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Adrian Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-04-2011 13:16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-04-2011 13:16:15