Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu statutu sołectw Gminy Lipiany

OGŁOSZENIE

 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołectw Gminy Lipiany.

 Termin konsultacji: od dnia 27 października 2011 r. do dnia 10 listopad 2011 r.

 Uwagi oraz ewentualne propozycje zmian do projektu statutu proszę zgłaszać sołtysowi lub pracownikowi Biura Rady Miejskiej w Lipianach (Urząd Miejski w Lipianach, pok. 22). 

 

 Projekt Statutu sołectw gminy Lipiany opracowany przez Komisję Statutową na posiedzeniu  w dniu 13.10.2011 r. po zmianach dokonanych przez radnych Rady Miejskiej w Lipianach.

 

 

 

STATUT SOŁECTWA …………………………..

GMINA LIPIANY

Województwo Zachodniopomorskie

 

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

            §1. Sołectwo ……………… jest jednostką pomocniczą Gminy Lipiany, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy.

 

            §2. W skład sołectwa …………….. wchodzą wsie: ………………………………………………..

 

            §3. Sołectwo ………………….. posiada zdolność sądową, czyli zdolność do występowania w postępowaniu cywilnym przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub Statutu Gminy Lipiany.

 

            §4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

II.KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

 

            §5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy:

1) socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkańców sołectwa

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

3) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

4) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

a) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwami

b) przepisów prawa miejscowego

c) planów zagospodarowania przestrzennego

 

III ORGANY SOŁECTWA ORAZ TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

 

            §6. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy

2) sołtys jako organ wykonawczy

           

            §7. 1.  Wybory Sołtysa

1) Przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym uchwałą Rady Miejskiej

2) Wybory sołtysa są tajne.

3) Wybory Sołtysa przeprowadza odrębnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powołana spośród uprawnionych i nie kandydujących uczestników zebrania wiejskiego.

4) Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów, przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza głosowanie oraz ustala wynik głosowania i ogłasza go.

5) Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Miejskiej. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik głosowania wskazuje wybranego przez siebie kandydata.

6) Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów

7) Z głosowania sporządza się protokół o wynikach wyborów

 

2. Wybory Rady Sołeckiej

1) Przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym uchwałą Rady Miejskiej

2) Wybory Rady Sołeckiej są tajne

3) Wybory Rady Sołeckiej przeprowadza odrębnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powołana spośród uprawnionych i nie kandydujących uczestników zebrania wiejskiego.

4) Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów, przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza głosowanie oraz ustala wynik głosowania i ogłasza go.

5) Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Miejskiej. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik głosowania wskazuje wybranych przez siebie kandydatów.

6) Za wybranych uważa się tych kandydatów, który uzyskali największą liczbę głosów

7) Z głosowania sporządza się protokół o wynikach wyborów.

  

            §8. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałychmieszkańców sołectwa posiadających bierne i czynne prawo wyborcze

 

            §9. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.

            2. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić:

1) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2) Burmistrz Lipian.

   3. Wniosek o odwołanie winien zawierać uzasadnienie.

            4. Wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 kierowany jest do Rady Miejskiej.

            5. Odwołanie następuje w tym samym trybie co wybór, po wysłuchaniu opinii zainteresowanego.

            6. Kolejny wniosek o odwołanie sołtysa można założyć nie wcześniej niż po upływie  12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

            § 10. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa określone w niniejszym statucie.

2. Zebranie wiejskie jest ważne bez względu na frekwencję, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym statutem.

3.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem z zastrzeżeniem ust. 4:

1) z własnej inicjatywy

2) na wniosek Rady Sołeckiej

3) na pisemny wniosek no najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim tj. mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4) na wniosek Burmistrza w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia wniosku

4. W przypadku trwałej nieobecności powyżej 30 dni lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu np. z powodu choroby, do zwołania zebrania upoważnia się wskazanego przez Burmistrza członka Rady Sołeckiej.

5. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku

6. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

7. Zebranie wiejskie podejmuje uchwalę o przeznaczeniu funduszy sołectwa.

 

SOŁTYS

 

            § 11. Do kompetencji sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2) podejmowanie działań organizatorsko-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,

3) prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,

4) przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

5) realizacja uchwał organów gminy dotyczących sołectwa,

6) uczestniczenie w sesjach i komisjach stałych rady oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza.

 

RADA SOŁECKA

 

            § 12. 1. Rada sołecka składa się z od 3 do 6 członków.

2. Liczbę członków ustala zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

 

            § 13. Zadaniem Rady Sołeckiej jest wspomaganie sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:

1) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

2) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,

3)  inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwo i jego mieszkańców.  

 

          MIENIE SOŁECKIE

 

            § 14. Sołectwo zarządza przyznanym odrębną uchwałą Rady Miejskiej mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:

1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia

2) utrzymuje mienie w  stanie niepogorszonym

 

IV. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

 

            § 15.1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

             2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz.

              3. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa z ramienia Rady Miejskiej wykonuję Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w zakresie i na zasadach określonych w statucie gminy z tym, że wniosek o przeprowadzenie kontroli sołectwa poza przyjętym planem kontroli może złożyć również zebranie wiejskie.

             4. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa wykonuje Burmistrz.

             5. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących  funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego organów.

             6. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Miejski w Lipianach   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 26-10-2011 14:05:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 14-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 26-10-2011 14:05:40