Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe do kwoty 6 000 euro. Zamówienie dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów gminy Lipiany

Lipiany, 27.12.2011

 

Zapytanie ofertowe

Do kwoty 6 000 euro

Zamówienie dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów gminy Lipiany

 

Dane zamawiającego:

Gmina Lipiany

Ul. Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

Tel. (91) 564 10 69

Fax. (91) 564 13 85

e-mail: umig@lipiany.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 6 000 euro (słownie: sześć tysięcy euro), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- podstawa prawna art. 4 pkt.8 ustawy, postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

a) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) wraz z załącznikami do tych decyzji wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastuktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588),

w tym przeprowadzanie analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowanie terenu w roku 2012 (od dn. 16.01.2012 do 31.12.2012), a także projektów zmieniających w/w decyzje,

 przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów,

b) Do obowiązków wykonawcy należy:

- przeprowadzenie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym  przewiduje się realizację inwestycji,

-przeprowadzenie analizy warunków i zasad gospodarowania terenu objętego wnioskiem, wynikających także z przepisów szczególnych, w tym m.in. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo ochrony środowiska,

-przeprowadzenie analizy architektoniczno-urbanistycznej terenu objętego wnioskiem,

-określenie parametrów i cech kształtowania nowej zabudowy, m. in. gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych , linii zabudowy,

- każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ustawy 4., art. 60 i art. 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektów decyzji,

- wprowadzenie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których mowa w w/w przepisach,celem przygotowania decyzji do wydania,

-poprawienie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji.

-projekty decyzji powinny składać się z części graficznej i tekstowej oraz powinny zawierać ustalenia określone w art. 54 i 64. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz winne być wykonane w czytelnej i elastycznej formie graficznej umożliwiającej ich powielanie przez Zamawiającego, odpowiednio do liczby stron postępowania

  c)  Rodzaj zamówienia

                             - usługi powtarzające się okresowo

     d) W okresie 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2012 roku*:

                            - około 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy,

                            - około 5 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy,

                            - około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                     *Ilości te mogą ulec zmianie

 

     III. Termin realizacji zamówienia

a) Okres świadczenia usługi:  od 16.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

b) Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. do uzgodnień): 14 dni od dnia przekazania wniosku.

c) Termin na sporządzenie pojedynczego końcowego projektu decyzji w przypadku odmowy uzgodnień : 7 dni od przekazania wniosku

 

      IV . Warunki udziału w postępowaniu

 

a) Wykaz dokumentów, jakie wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1., określający cenę wykonania zamówienia,

-oświadczenie, stanowiące załącznik Nr  2,

- wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, polegających na przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik Nr  3,

-kserokopia uprawnień zawodowych,

-kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisaniu na listę właściwego samorządu zawodowego,

-oświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu opłat w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

b) Zobowiązanie się do:

-zaakceptowania projektu umowy, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego  zapytania, poprzez zaparafowanie każdej ze stron,

-zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia  zamówienia,

-wykonywania prac zgodnie z umową, a także należytą starannością oraz z obowiązującymi przepisami

 

V. Kryteria wyboru- najniższa cena

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium w postaci ceny, która rozumiana jest jako kwota brutto za wykonanie pojedynczego projektu decyzji.

Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia ( tj. dojazdów, wizji lokalnych, materiałów biurowych, komunikacji, itp.)

  

VI. Miejsce i termin składania ofert:

a) Formularz ofertowy wraz z wymienionymi w pkt. IV załącznikami, prosimy złożyćw terminie do 09.01.2012 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach,  pokój nr 18.

b) Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy dla terenów Gminy Lipiany, nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

c) Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami: Elżbieta Pietkiewicz- podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego (tel. 91 564 10 69 wew. 106),

d) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

 

VII. Załączniki:

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_czniki_do_zapytania_ofertowego.doc (DOC, 104.00Kb) 2011-12-27 09:53:36 596 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 27-12-2011 09:53:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 16-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 27-12-2011 09:53:36