Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko ds. rolnych i drogownictwa


 

                          Stanowisko do spraw rolnych i drogownictwa.                                  

 

 

1. W zakresie drogowinctwa

 

 

 

a)      kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania oraz ochrony całości sieci drogowej na terenie administrowanym przez Urząd,

b)     prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

c)      opracowanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie bu­dowy, modernizacji,  utrzymania i budowy dróg oraz obiektów mostowych,

d)     rozpatrywanie skarg, postulatów i wniosków dotyczących stanu sieci dro­gowej   i organizacji ruchu drogowego,

e)      wnioskowanie o środki finansowe na roboty drogowe,

f)       nadzorowanie realizacji planów drogowych oraz udział w rozliczaniu wy­konania tych planów,

g)      organizowanie wykonawstwa robót oraz nadzór nad wykonywaniem i ja­kością tych prac,

h)      uczestnictwo w odbiorach robót drogowo-mostowych wykonywanych na terenie gminy,

i)        współpraca z zarządami dróg publicznych oraz innymi organizacjami i in­stytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i urządzeń drogowych,

j)       ochrona dróg i opieka nad stanem ich zadrzewienia,

k)     organizacja przygotowań do zimowego utrzymania dróg, koordynacja utrzymania dróg w okresie zimowym oraz nadzorowanie realizacji planów współdziałania zakładów pracy ze służbami drogowymi oraz z PKP,

l)        prowadzenie spraw związanych ze szkodami na drogach,

m)    współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji na roboty drogowe oraz   w prowadzeniu inwestycji na tych drogach,

n)      ewidencjonowanie posiadanych oraz zleconych dokumentacji projektowo­-kosztorysowych,

o)     wnioskowanie i opiniowanie założeń projektów rozwiązań komunikacyj­nych   w aspekcie potrzeb transportowych, bezpieczeństwa i organizacji ru­chu drogowego,  stosowanych technologii i materiałów do robót drogowych,

p)     opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacji publicznej,

q)     kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej pod względem bezpieczeństwa  i ich estetyki,

r)       nadzór nad organizacją ruchu drogowego oraz koordynacja zarządzaniem ruchem na drogach,

s)      współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego  z właściwymi jednostkami i organami kontroli,

t)       koordynacja działalności instytucji i organizacji społecznych, młodzieżo­wych, szkolnych itp. w dziedzinie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,

u)      prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg i przejazdów kolejowych,

v)      popularyzacja przepisów o ruchu drogowym oraz nadzór nad ich przestrze­ganiem     i stosowaniem,

w)    dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na drogach oraz opracowywanie projektów programów poprawy w tym zakresie,

x)      prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem dróg,

y)      rozpatrywanie wniosków na zajęcie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, manifestacje, pielgrzymki, procesje itp. inne imprezy na dro­gach),

z)      opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z obowiązujących przepisów i norm prawnych         (np.: ustaw ,,prawo o ruchu drogowym”, ustawa o drogach publicznych itp.),

ź)   naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych opłat z tym związanych.

 

                                                                 2.   W zakresie spraw rolnych:

 

a)   prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych:

-         kontrola odłogowania gruntów,

-         kontrola obowiązku  zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi uprawnej przy realizowanych robotach ziemnych,

-         wykorzystanie gruntów rolnych komunalnych,

-         kontrola realizacji zadań wynikających z przepisów o rekultywacji i ochronie gruntów rolnych i  leśnych.

b)  prowadzenie teczek gospodarstw rolnych,

c)   wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość rolna stanowi odrębne gospodarstwo rolne,

d)   współpraca z samorządem wiejskim,

e)   współudział w pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,

f)    współdziałanie z KRUS w zakresie świadczeń na rzecz rolników,

g)   współudział w opracowywaniu programów oraz projektów planów w za­kresie rolnictwa,

h)   współpraca ze służbami instruktażowo - doradczymi, zrzeszeniami branżo­wymi   w zakresie produkcji rolnej,

i)    zbieranie danych do opracowania okresowych informacji oraz sprawozdań   z zakresu rolnictwa,

j)  przygotowywanie materiałów na narady i  zebrania poświęcone przygotowa­niu   i przebiegowi kampanii w rolnictwie,

k) załatwianie skarg i wniosków z zakresu produkcji rolnej, w tym komisyjne badanie szkód i strat,

l)    prowadzenie spraw związanych z okresowymi spisami rolnymi,

ł)    prowadzenie spraw zleconych gminie z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 24-03-2004 10:35:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 12-02-2008 12:38:41