Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko do spraw obsługi Rady

Stanowisko do spraw obsługi Rady

1) W zakresie spraw organizacyjnych:

a) prowadzenie rejestru wydawanych zarządzeń i postanowień Burmistrza,

b) kontrola przygotowania przez poszczególne stanowiska pracy materiałów na potrzeby Rady i jej organów,

c) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji Radnych i przekazywanie ich do dalszego załatwienia zainteresowanym stanowiskom pracy Urzędu i innym jednostkom,

d) kontrola przygotowania przez samodzielne stanowiska odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych,

e) obsługa administracyjna wyborów do organów samorządu mieszkańców, ławników,

 f) przekazywanie stanowiskom pracy urzędu i innym jednostkom oraz koordynacja realizacji zadań wynikających z uchwał Rady,

g) prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady Miejskiej.

2) W zakresie działalności sesyjnej Rady Miejskiej:

 a) przygotowywanie na podstawie wytycznych Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Przewodniczących komisji Rady projekty planów pracy Rady Miejskiej i jej komisji,

b) opracowywanie informacji i sprawozdania z działalności sesyjnej Rady,

c) przygotowywanie na podstawie wytycznych Przewodniczącego Rady Miejskiej projektów  harmonogramów prac przygotowawczych do sesji, projektów porządków dziennych sesji, wykazów osób zaproszonych na sesje,

d) gromadzenie i przekazywanie radnym i zaproszonym gościom materiałów  na sesje  Rady.

3) W zakresie obsługi przebiegu obrad sesji:

a) obsługa techniczna Przewodniczącego, Radnych i pozostałych uczestników obrad,

b) zapewnianie prowadzenia listy obecności oraz zaopatrzenia w materiały uzupełniające
i dodatkowe Radnych i zaproszonych osób.

4) W zakresie prac posesyjnych:

a) opracowywanie ostatecznych dokumentów z sesji, zgodnie z jej przebiegiem, przedkładanie  ich do podpisu,

b) sporządza kompletnej dokumentacji sesji w wymaganej jednobrzmiącej ilości egzemplarzy, c) przekazywanie  w terminie 7 dni po sesji podjętych uchwał Rady do  Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przekazywanie właściwym organom odpisów uchwał do wiadomości i wykonania zawartych w nich ustaleń i postanowień oraz wniosków  i interpelacji Radnych,

e) prowadzenie rejestr uchwał oraz wniosków i interpelacji Radnych,

f) egzekwowanie  przestrzegania terminów dotyczących przedkładania materiałów pod obrady Radzie Miejskiej,

g) przesyłanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,

h) współpraca z radcą prawnym Urzędu w zakresie redagowania projektów uchwał w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa,

i) przedkładanie  radcy prawnemu do zaopiniowania pod względem formalno-prawnym projektów uchwał Rady Miejskiej.

5) W zakresie obsługi Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a) dostarczanie Przewodniczącemu projektów uchwał Rady,

b) organizowanie i zapewnianie  obsługi prowadzonych przez Przewodniczącego narad, spotkań z samorządami mieszkańców i przedstawicielami społeczeństwa,

c) zapewnianie obsługi organizacyjnej kontroli dotyczących poziomu i stanu realizacji wniosków i interpelacji Radnych, wniosków samorządu mieszkańców, postulatów ludności oraz skarg i wniosków wpływających do Rady.

6) W zakresie obsługi komisji stałych i doraźnych Rady:

a) przygotowywanie na podstawie wytycznych Przewodniczących komisji projektów planów pracy komisji, informacji i sprawozdań z ich działalności,

b) przygotowywanie na podstawie wytycznych Przewodniczących komisji projektów porządków dziennych posiedzeń komisji, listy osób zaproszonych do udziału w posiedzeniach, spotkaniach i kontrolach komisji, wniosków i ustaleń komisji w sprawach organizacyjnych
i porządkowych,

c) zapewnianie zwięzłej informacji o zmianach w przepisach prawnych i bieżącej polityce państwa w dziedzinach objętych działalnością komisji,

d) zapewnianie przekazywania bieżących decyzji Przewodniczącego Rady w sprawach dotyczących działalności Rady, Komisji i Radnych,

e) opracowywanie  ostatecznego kształtu poszczególnych dokumentów Komisji i przedkłada ich do podpisu Przewodniczącemu Komisji i przekazywanie właściwym adresatom,

 f) nadawanie biegu wnioskom Komisji, przekazywanie ich właściwym adresatom.

7) W zakresie obsługi Radnych:

a) przyjmowanie  zgłoszeń w sprawach związanych z ochroną prawną Radnych,

b) prowadzenie wykazu radnych oraz  innej dokumentacji,

c) przyjmowanie i prowadzi rejestr wniosków, interpelacji oraz nadzorowanie  właściwości,

d) kontrola terminowości i stanu załatwiania wniosków, interpelacji Radnych.

8) W zakresie obsługi jednostek pomocniczych gminy:

a) wykonywanie ustawowych czynności dotyczących tworzenia, łączenia i reorganizacji sołectw, udzielanie pomocy w zakresie wyborów sołtysów i organów samorządu wiejskiego oraz współdziałanie sołectw z organami Gminy,

b) prowadzenie zbiorów protokołów zebrań wiejskich i rad sołeckich, a także rejestru uchwał tych organów,

c0 informowanie Burmistrza o treści projektów uchwał i podjętych uchwałach,

d) ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania,

e) współpraca z sołtysami wsi, organizowanie pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań,

f) aktualizowanie statutów sołectw, przekładania Burmistrzowi projektu zmian zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

g) przekazywanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo
w danym roku,

h) przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzanie wniosków zebrań wiejskich
w sprawie przeznaczania środków na fundusz sołeckiego,

 i) monitorowanie harmonogramu czynności, związanych z tworzeniem i realizacją funduszu sołeckiego i kontrola merytoryczna wydatków funduszu sołeckiego.

9) Umieszczanie na stronie internetowej urzędu wszystkich informacji związanych z pracami Rady.

10) Przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników.

11) Przygotowania projektów planów finansowych w zakresie właściwości.

12) Przygotowania sprawozdań z planów finansowych oraz realizacji planów objętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

13) Obsługa zbiorów danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-06-2014 13:05:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 06-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Borys 06-12-2021 11:00:33