Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwał Nr XXVII/235/2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Uchwała Nr XXVII/235/2005

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zmiany z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1088 ) uchwala się:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą

urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Lipiany.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

 1. „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.

U. Nr 72 poz. 747 z p. zm. ),

b) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zapatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków,

c) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o

przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. b).

d) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z

dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.

1807, z późn. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

§ 2. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Lipian, za wyjątkiem gminnych jednostek nie wymagających zezwolenia.

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§3. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gminnych jednostek organizacyjnych - pozwolenie wodnoprawne oraz obowiązujące przepisy.

§4. 1.Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą.

2. Maksymalną ilość odprowadzanych ścieków, a także dopuszczalny poziom ich
zanieczyszczeń wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i
technologicznych możliwości ich oczyszczenia określa umowa o odprowadzanie
ścieków.

§5. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:

 1. dostawę wody, o jakości przeznaczonej dla spożycia przez ludzi, wynikającej z
  obowiązujących przepisów,

 2. odbiór ścieków w ilości określonej w umowie oraz jakości wynikającej z
  obowiązujących przepisów, warunków technicznych przyłącza i zawartej umowy,

 3. ciśnienie wody w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej, nie mniej niż 0,05
  MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów),

 4. ciągłość i niezawodność dostaw wody z urządzeń wodociągowych posiadanych
  przez Przedsiębiorstwo oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
  posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

 5. budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie
  wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

 6. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego.

 7. regularne informowanie burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§6. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym
  wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub
  bakteriologicznego,

 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej,
  powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, w
  szczególności poprzez montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych w
  przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń
  funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz natychmiastowego powiadamiania
  Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych
  ścieków,

 4. nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków
  technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,


 1. utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub
  urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym ich uszkadzanie, zakłócenia
  prawidłowego działania, w tym zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób
  nieuprawnionych,

 2. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
  wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem
  pomiarowym włącznie,

 3. informowania Przedsiębiorstwa o posiadaniu własnych ujęć wody oraz
  udostępnienia dostępu do tych ujęć i instalacji z nich zasilanych, a także
  połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki,
  że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług
  świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

 4. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego
  wyłącznie w celach i na warunkach określonych w warunkach przyłączenia do
  sieci i umowie,

 5. udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli
  działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

§7. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług, Przedsiębiorstwo ma prawo przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych, kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wywiązywania się Odbiorcy z obowiązków określonych w § 6 niniejszego regulaminu.

§8. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo lub strat dla Przedsiębiorstwa, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo dokonać zastępczej naprawy, bez zlecenia na koszt Odbiorcy.

§9. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

 1. stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia
  pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

 2. zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na
  działanie sieci,

 3. o każdej zmianie liczby osób korzystających z wody oraz stanu posiadania
  objętego normami zużycia wody- w przypadku rozliczeń w oparciu o przeciętne
  normy zużycia wody,

 1. o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.


Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

Postanowienia ogólne

§10. 1.Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

2.Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. ustawy oraz szczegółowe obowiązki stron i miejsce wykonywania usług dostawy
wody, odbioru ścieków.

3.W umowach Przedsiębiorstwo może zawrzeć postanowienia o zastosowaniu kar umownych lub opłat dodatkowych w przypadku naruszenia przez Odbiorcę umowy powodującego wystąpienie kosztów Przedsiębiorstwa nieuzasadnionych zwykłą eksploatacją, w tym również w przypadku odprowadzania do systemu kanalizacyjnego ścieków przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w obowiązujących przepisach, warunkach przyłącza lub umowie.

§11. 1.Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.Strony zawierają umowę na czas określony:

 1. gdy na czas określony ustanowiony został tytuł prawny do nieruchomości
  stanowiącej miejsce wykonywania usług dostawy wody, odbioru ścieków,

 2. na wniosek Odbiorcy.

§12. 1.Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

2.Nie wymaga zmiany umowy: zmiana taryfy, zmiana adresu do korespondencji,
wymiana wodomierza zainstalowanego na przyłączu.

Zasady zawierania umów

§13. 1.Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest legalnie i prawidłowo technicznie przyłączona do sieci, znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2.Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy osoba, o której mowa w ust. 1 obowiązana jest przedstawić dokument stwierdzający jej tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości.

§14. 1.Na pisemny wniosek zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, legalnie i prawidłowo technicznie podłączonych do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zawierana jest umowa z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym. 2.Wniosek o którym mowa w ust. 1, pod rygorem pozostawienia przez Przedsiębiorstwo bez rozpatrzenia, zawierać musi w załączeniu:


 1. oświadczenie zarządcy/właściciela o opomiarowaniu wszystkich punktów
  czerpalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz
  aktualnymi normami technicznymi Polskiego Komitetu Normalizacji,

 2. dane dotyczące opomiarowania punktów czerpalnych: numer wodomierza, jego
  średnica, producent, data legalizacji oraz numer lokalu który opomiarowuje,

 3. wniosek zarządcy/właściciela budynku o zawarcie umowy o dostawę wody i
  odprowadzanie ścieków z budynku, rozliczającą różnice wskazań między
  wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy
  punktach czerpalnych, na które będą zawarte umowy z osobami korzystającymi z
  lokali,

 4. wnioski osób korzystających z lokali o zawarcie umów, potwierdzone
  własnoręcznym podpisem, zawierające w szczególności: imię i nazwisko (imiona
  i nazwiska- w przypadku małżonków), adres zamieszkania, nr pesel, lokal którego
  wniosek dotyczy, rodzaj tytułu prawnego do lokalu,

 1. zasady wstrzymania dostaw wody do lokali oraz poza lokalami bez zakłócania
  dostaw wody do pozostałych lokali opracowane przez zarządcę/właściciela
  budynku, wraz z potwierdzeniem ich akceptacji czytelnymi podpisami osób
  korzystających z lokali,

 2. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za
  wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów
  czerpalnych.

 1. Po wpłynięciu kompletnego wniosku Przedsiębiorstwo w terminie uzgodnionym z
  zarządcą / właścicielem budynku wielolokalowego dokonuje przeglądu technicznego
  instalacji wewnętrznej, celem potwierdzenia zgodności informacji zawartych we
  wniosku, o których mowa w ust. 2 ze stanem faktycznym i stwierdzenia spełnienia
  wymogów określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

 2. Umowy, o których mowa w ust. 1 zawierane są po stwierdzeniu, iż spełnione są
  wszystkie wymogi określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

 3. Przedsiębiorstwo w wyjątkowych sytuacjach może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach, o których mowa w ust.1, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art.6 ust.6 ustawy.

§15. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy, a w przypadkach określonych w § 14 niniejszego regulaminu - w terminie nie dłuższym niż 21 od dnia przeglądu technicznego potwierdzającego spełnienie wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

Zasady rozwiązywania umów

§16.1.Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron lub przez stronę umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2.Rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron dokonywane jest w formie pisemnej.

3.Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie przez stronę pisemnego oświadczenia.

4.Wypowiedzenie umowy przez Przedsiębiorstwo winno wskazywać przyczynę wypowiedzenia.


§17.1. Umowa wygasa w przypadku:

 1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

 1. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego,
  strony będącej przedsiębiorcą,

 2. zawarcia umowy z następcą, wskutek utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do
  nieruchomości,

 3. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności, a także
  zmiany podmiotu administrującego siecią, do której przyłączony jest Odbiorca,

 4. w przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
  w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielolokalowego, w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 1, w szczególności
z powodu braku uiszczania opłat przez zarządcę/ właściciela budynku z tytułu różnic
wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych, jednocześnie wygasają wszystkie
umowy zawarte z osobami korzystającymi z lokali w tym budynku.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§18. 1. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, w oparciu o ceny i stawki opłat określone w obowiązujących taryfach.

2. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę na tablicach ogłoszeń w Przedsiębiorstwie oraz w Urzędzie Miejskim w terminie określonym w art.24 ust.7 lub 9 ustawy.

§19. 1.Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2.Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 od daty dokonania odczytu lub końca okresu obrachunkowego.

3.Odbiorca dokonuje zapłaty w formie, miejscu i terminie wskazanych na fakturze, przy czym termin nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia.

4.W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Przedsiębiorstwo ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

5.W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy, zwraca się ją w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§20.W razie niesprawności wodomierza głównego, lokalowego lub urządzenia pomiarowego nie przekraczającej 6 m-cy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w ostatnim okresie, a w przypadkach gdy pobór jest nieregularny- w okresie analogicznym lat ubiegłych. W razie niesprawności wodomierza trwającej ponad 6 miesiące ilość pobranej wody ustala się w oparciu o normy zużycia wody zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.


§21. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęcia własnego i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego, zainstalowanego w miejscu uzgodnionym z Przedsiębiorstwem.

2. Zakup, zainstalowanie, utrzymanie i legalizacja wodomierza własnego, o którym mowa w ust. 1 należą do obowiązków Odbiorcy.

3. W przypadku poboru wody jednocześnie: z ujęcia własnego oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadzania ścieków do urządzeń Przedsiębiorstwa, ilość pobranej wody dla potrzeb ustalenia ilości odprowadzonych ścieków sumuje się.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§22. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wydać warunki przyłączenia osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o wydanie warunków przyłączenia, który powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko (lub nazwę wnioskodawcy),

 2. adres do korespondencji w przypadku osób prawnych odpis z właściwego
  rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

 3. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

 4. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz
  charakterystyka zużycia wody,

 5. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w
  przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości
  odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do
  zastosowania urządzeń podczyszczających,

 6. opis nieruchomości,

 7. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania
  ścieków.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci winna załączyć:

 1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego - opis statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

 2. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem
  istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
  urządzeń uzbrojenia terenu.

§23. 1. Jeżeli istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


2. Warunki przyłączenia są ważne maksymalnie do dwóch lat od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

 1. miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z
  instalacjami Odbiorcy,

 2. parametry techniczne i jakość materiałów,

 3. maksymalną ilość dostarczanej do nieruchomości wody,

 4. miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania
  urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

 5. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

 6. termin ważności warunków przyłączenia.

4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie warunków przyłączenia winno wynikać z kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo na ich opracowanie. Przedsiębiorstwo może określić w tym zakresie opłatę zryczałtowaną.

§24.W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku o wydanie warunków przyłączenia informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując powody uniemożliwiające podłączenie.

§25. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest:

 1. pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej,

 2. zawarcie umowy o włączenie do sieci,

 3. uzgodnienie warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli
  robót.

2. Celem uzyskania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie
dokumenty i informacje. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie lub odmowę
uzgodnienia z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia
kompletu dokumentu i informacji.

3.Umowa, o której mowa w ust.1 pkt 2 określa zasady odpłatnego włączenia przez Przedsiębiorstwo przyłącza lub urządzenia wybudowanego przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci, a także nadzór Przedsiębiorstwa nad włączeniem. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa winno wynikać z kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo na jego dokonanie. Przedsiębiorstwo może określić w tym zakresie opłatę zryczałtowaną.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych

§26.1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.


2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstw, opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§27. 1.W przypadku uzyskania od Przedsiębiorstwa przez osobę ubiegającą się o podłączenie do sieci informacji o braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, osoba ta może wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia poprzez wybudowanie przez nią przyłącza wraz z niezbędnym odcinkiem sieci lub innymi urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

2. Warunki przyłączenia w sytuacji, o której mowa w ust. 1 Przedsiębiorstwo wydaje po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o podłączenie się do sieci umowy zawartej z właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, określającej zasady odpłatnego przekazania wybudowanej sieci lub urządzenia na stan właściciela urządzeń.

3. W przypadku budowy sieci i urządzeń przyłączanych do sieci posiadanych przez Przedsiębiorstwo, ma ono prawo do kontroli wszelkich prac budowlanych.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§28. 1.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia, uzgodnioną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami.

2.Odbiory częściowe, próby techniczne i odbiór końcowy przeprowadzane są przy udziale stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.

3.Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy zgłaszać przed zasypaniem.

4.Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w co najmniej dwóch egzemplarzach: dla Przedsiębiorstwa i dla urzędu właściwego dla spraw związanych z aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§29. 1.Termin odbioru końcowego osoba ubiegająca się o przyłączenie uzgadnia z Przedsiębiorstwem, zgłaszając gotowość do odbioru z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.

2. Zgłoszenie do odbioru winno zawierać w załączeniu, w szczególności:

 1. protokoły: prób szczelności, odbiorów częściowych i dezynfekcji,

 2. zarejestrowany powykonawczy operat geodezyjny,

 3. powykonawczą dokumentację techniczną.

3. Z odbioru końcowego strony sporządzają protokół odbioru końcowego.


§ 30. Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez osobę ubiegającą się o przyłączenie odcinka sieci lub innego urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń, w trybie analogicznym do odbioru przyłącza.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§31. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§32. 1.W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo
powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego
lo
kalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na
podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§33. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług.

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji

w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§34.Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§35.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§36.W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.


§37.1.W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 14
dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w
którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2.Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach
nie wykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3.Reklamacja winna być zgłoszona na piśmie i zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie

e) numer i datę Umowy,

f) podpis Odbiorcy.

4.Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w
terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W sprawach szczególnie skomplikowanych
termin ten może ulec wydłużeniu, nie dłużej niż do 30 dni.

5.Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, która winna zawierać:

a) nazwę Przedsiębiorstwa,

b) powołanie podstawy prawnej,

c) rozstrzygniecie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

6.W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź
na reklamację winna zawierać uzasadnienie.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

8. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§38.1.Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na postawie umowy zawartej z gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

2.Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest w miejscach uzgodnionych
z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych
zainstalowanych na sieci wodociągowej.

3.Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w
posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej będące stroną umowy, o
której mowa w ust. 1.

§ 39.Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

 1. powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu, czasie poboru oraz ilości pobranej
  wody niezwłocznie po zakończeniu akcji gaśniczej lub ćwiczeń, nie później jednak
  niż w ciągu 3 dni od jej ich zakończenia,

 2. naprawienia uszkodzonych urządzeń i zabezpieczeń.


§40.Przedsiębiorstwo za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciąża gminę, na zasadach określonych w umowie.


Rozdział XI Przepisy końcowe

§41.W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§42.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu .

§43.Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała NrXXXI/293/2002 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 10 października 2002r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Lipiany.

§44. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Jurkiewicz

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:50:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:50:24