Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach


Zarządzenie Nr 4/2004

Burmistrza Lipian

z dnia 5 stycznia 2004 r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) nadaję:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lipianach

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego, zwanego dalej Urzędem,

2) organizację Urzędu,

3) zasady funkcjonowania Urzędu,

4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych (referatów, stanowisk pracy) w Urzędzie.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) gminie należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Lipiany,

2) Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Lipianach,

3)Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Lipian, Zastępcę Burmistrza Lipian, Sekretarza Gminy Lipiany, Skarbnika Gminy Lipiany oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipianach.

§ 3

1. Urząd jest jednostką budżetową gminy Lipiany.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest Ratusz przy Placu Wolności Nr 1 w Lipianach.

* 4

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 .

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy w godzinach od 12 do 18.

Rozdział II.

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

§ 5

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady oraz innych jednostek funkcjonujących w strukturze gminy .

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie

1) zadań własnych,

2) zadań zleconych, w tym zleconych w drodze ustaw,

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych) ,

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

 1. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez te organy,

2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,

3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu gminy, oraz innych aktów organów gminy,

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do pracy organów gminy,

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwów,

9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III.

ORGANIZACJA URZĘDU

* 7

W skład Urzędu wchodzą:

1. Podporządkowane bezpośrednio Burmistrzowi :

1/ stanowisko radcy prawnego {symbol RP),

2/ stanowisko ds. zatrudnienia i handlu - tylko w zakresie spraw kadrowych (symbol ZH),

3/ Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

3/ stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych - (symbol GWIOC),

2. Zastępca Burmistrza

 1. Sekretarz Gminy i podporządkowane mu komórki:

1/ Referat Ogólno Organizacyjny, z następującymi samodzielnymi stanowiskami pracy

 • stanowisko ds. obsługi Rady i jej organów (symbol BRM),

- stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum (symbol Kanc.) z podporządkowanymi stanowiskami robotników gospodarczych,

 • stanowisko ds. oświaty , wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki (symbol OW), z podporządkowanymi stanowiskami robotniczymi konserwatorów i ratowników,

 • stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu - w zakresie całokształtu spraw za wyjątkiem kadrowych (symbol ZH)

 • stanowisko do spraw informatyzacji i biuletynu informacji publicznej (symbol BIP)

2/ Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC),

3/ Samodzielne następujące stanowiska pracy:

 • stanowisko ds. rolnych i drogownictwa (symbol RD),

 • stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego (symbol BUDL),

 • stanowisko ds. budownictwa , inwestycji i zamówień publicznych (symbol BUDI),

- stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska (symbol OŚ),

4. Skarbnik Gminy i podporządkowany mu :

Referat Finansów i Mienia Komunalnego (symbol FN), z następującymi samodzielnymi stanowiskami pracy:

 • stanowisko do spraw budżetu , wynagrodzeń , rozliczeń i kontroli (symbol BUDŻ)

- stanowisko do spraw obsługi księgowej instytucji kultury i zakładów budżetowych (symbol KIZ),

 • stanowisko do spraw ewidencji przychodów i dochodów oraz funduszy celowych i środków specjalnych (symbol KPiD),

 • stanowisko do spraw podatkowych (symbol POD)

 • stanowisko do spraw podatkowych i opłat lokalnych(symbol PODL.),

 • stanowisko do spraw obsługi kasowej i bankowej (symbol KAS)

- stanowisko do spraw dzierżaw oraz ewidencji kosztów i wydatków (symbol DKiW),

 • stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami, środkami trwałymi i nietrwałymi oraz sprawozdawczości budżetowej (symbol GN)

§ 8

Plan zastępstw stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9

Urząd działa według następujących zasad:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) planowania pracy,

6) kontroli wewnętrznej,

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego współdziałania,

§ 10

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 11

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć gminie i Państwu.

§ 12

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 13

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy , Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

3. Sekretarz i Skarbnik Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

4 Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i pracowników Urzędu określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Zasady organizacji, przyjmowania i załatwiania skarg i krytyki prasowej określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.

§ 14

1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy zawartym w budżecie gminy , gminnym funduszu ochrony środowiska i innych planach , programach uchwalonych przez Radę Miejską.

2. W sprawach większej rangi w szczególności określonych szczegółowymi przepisami prawa mogą być tworzone szczegółowe programy i plany pracy dla gminy, poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy:

1/ projekty planów pracy opracowują komórki organizacyjne wiodące w realizacji zadań planu,

2/ plany te po akceptacji Burmistrza są wprowadzane w drodze:

a/ uchwał Rady Miejskiej - o ile przepisy szczególne nakładają taki obowiązek

b/ pozostałe w drodze Zarządzeń Burmistrza.

§ 15

1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne komórki organizacyjne i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 16

1. Poszczególne komórki organizacyjne Urzędu realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział V

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA , ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

§ 17

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

 1. prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut gminy nie stanowi inaczej,

10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

15) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

§ 18

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 19

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2) opracowywanie projektów podziału Urzędu na komórki organizacyjne i stanowiska pracy ,

3) opracowywanie wspólnie ze Skarbnikiem Gminy projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

4) opracowywanie zakresów czynności dla podporządkowanych mu stanowisk pracy ,

5) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

6) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

7) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza,

8) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych

9) koordynacja i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi i pozyskiwaniem środków na te cele , pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

10) koordynacja i organizacja spraw związanych ze spisami i wyborami, w tym pełnienie funkcji urzędnika wyborczego w gminie,

11) pełnienie zastępstwa Burmistrza - zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,

12) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 20

Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, zgodnie z przepisami i zasadami finansów publicznych,

 2. prowadzenie gospodarki mieniem komunalnym gminy,

 3. inicjowanie, wstępne projektowanie, analizowanie i czuwanie nad realizacją budżetu i planów finansowych gminy,

 4. współpraca i bieżący nadzór nad realizacją zadań finansowych jednostek organizacyjnych gminy,

 5. kierowanie pracą Referatu Finansów i Mienia Komunalnego,

 6. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych

 7. opracowywanie zakresów czynności dla podporządkowanych mu stanowisk pracy ,

 8. opracowywanie wspólnie z Sekretarzem Gminy projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

 9. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza, pod względem zgodności z prawem i planami finansowymi, ,

 10. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy i funduszy celowych,

11) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

12) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

13)współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Rozdział VI

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY

Referatami i Samodzielnymi Stanowiskami Pracy

§ 21

Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) pomoc Burmistrzowi, Radzie i jednostkom organizacyjnym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,

4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

5) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

6) przechowywanie akt,

7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

9) przestrzeganie zasad ochrony: informacji i danych osobowych ,

 1. realizacja zasady dostępu do informacji publicznej w tym przekazywanie niezbędnych danych do Biuletynu Informacji Publicznej i na inne strony internetowe,

 2. ścisłe stosownie zasad gospodarowania mieniem w tym zasad pomocy i udzielania zamówień publicznych,

12) załatwianie skarg, wniosków i listów ,

13) usprawnianie własnej organizacji pracy, metod i form pracy,

14) współdziałanie w aktywnej promocji miasta i gminy, w tym między innymi poprzez:

a) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,

b) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze miasta i gminy i gmin sąsiednich,

c) gromadzenie informacji o mieście i gminie do przygotowywania materiałów promujących ją na zewnątrz,

 1. uczestnictwo w organizowaniu współpracy miasta i gminy z zagranicą.

15) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

§ 22

Stanowisko radcy prawnego.

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w tym:

1/ Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych Burmistrza, Zarządu oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

2/ Udzielanie Burmistrzowi i stanowiskom pracy opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa.

3/ Nadzór nad prawidłowym stosowaniem KPA i innych przepisów prawa w Urzędzie.

4/ Prowadzenie spraw procesowych i zastępstwo przed sądami, komisjami arbitrażowymi i innymi organami orzekającymi.

5/ Opiniowanie projektów uchwał, umów , decyzji i porozumień.

6/ Wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami stosunków pracy bez wypowiedzenia oraz w innych sprawach z zakresu prawa pracy.

7/ Wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych.

8/ Wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia wierzytelności.

9/ Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem prawa w jednostkach organizacyjnych gminy. Na wniosek tych jednostek udzielanie opinii prawnych.

10/ Udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działalności gminy.

§ 23

Stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu w zakresie bezpośrednio podporządkowanym Burmistrzowi:

1. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1/ sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

2/ bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3/ przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepis6w dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

4/ udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5/ zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych w zakładzie pracy założeń i dokumentacji modernizacji zakładu lub jego części oraz nowych inwestycji, a także udział w ocenie tych dokumentacji, 6/ udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowy-wanych obiektów oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7/ zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

8/ udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustaleniu zadań kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

9/ opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

10/ prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzenia takiej choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,

11/ udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,

12/ doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

13/ udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkod-liwe dla zdrowia,

14/ współpraca z komórkami organizacyjnymi, a w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

15/ współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposób ochrony pracowników przed tymi czynnikami,

16/ współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

17/ współdziałanie ze inspekcją pracy ,

18/ inicjowanie i rozwijanie na terenie urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

19/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych o bezpieczeństwie i higienie prac

2. W zakresie kadr i szkolenia:

1/ przygotowanie projektów decyzji i aktów z zakresu gospodarki etatami i funduszem płac na potrzeby Burmistrza i Zarządu ,

2/ prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

3/ prowadzenie rejestru pracowników,

4/ prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy,

a w szczególności listy obecności, rejestru godzin nadliczbowych i książki wyjścia w godzinach służbowych,

5/ prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin,

6/ prowadzenie spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,

7/ dokonywanie okresowych ocen i przeglądów kadrowych,

8/ zapewnienie dyscypliny pracy, ładu i porządku w Urzędzie,

9/ opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych odznak,

10/ czuwanie nad przestrzeganiem przepisów p.poż oraz bhp.,

11/ planowanie urlopów wypoczynkowych,

12/ przygotowywanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania, funduszy socjalnych , nagród i innych przewidzianych przepisami prawa pracy,

13/ wykonywanie innych zadań związanych z zatrudnieniem pracowników.

§ 24

Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych

Do zadań Pełnomocnika należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

 2. ochrona systemów i sieci informatycznych,

 3. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

 5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

 6. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

 7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 25

Stanowisko do spraw obrony cywilnej i spraw obronnych:

W zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej ;

1) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

2) współdziałania z organami wojskowymi,

3) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,

4) orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,

5) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,

6) tworzenia formacji obrony cywilnej,

7) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

8) świadczeń na rzecz obrony,

9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,

10) zakwaterowania sił zbrojnych.

11) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,

12) opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale komórek organizacyjnych Urzędu i zainteresowanych instytucji planów obrony i obrony cywilnej oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania obrony i obrony cywilnej, a także nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie opracowania tych planów w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w zakresie OC w zakładach pracy,

13) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych na potrzeby kierowania obroną cywilną,

14/ planowanie i realizacja przedsięwzięć z udziałem sił i środków OC w akcjach za-pobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych w rejonach porażenia ludności,

15/ nadzorowanie przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,

16/ kierowanie i prowadzenie szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz udzielanie pomocy w realizacji przysposo-bienia obronnego młodzieży szkolnej,

17/ nadzorowanie i organizowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alar-mowania oraz systemu obserwacji wybuchów jądrowych i skażeń (zakażeń), jak również uczestniczenie w okresowych treningach sprawdzających jego funkcjono-wanie,

181 planowanie i nadzorowanie oraz realizowanie szkolenia i ćwiczeń z kadrą kierowni-czą: Urzędu, zakładów pracy, służb i formacji OC w zakresie obrony cywilnej,

19/ wykonywanie innych zadań zgodnie ze szczególnymi wytycznymi i zleceniami przekazywanymi do wykonania przez Urząd i jednostki podległe oraz podporządkowane,

20/ prowadzenie magazynu środków i sprzętu obrony cywilnej,

21/ prowadzenie spraw związanych z ochroną:

a/ informacji niejawnych w Urzędzie, w tym kancelarii tajnej,

b/ zbiorów danych osobowych.

W zakresie spraw wojskowych:

1/ prowadzi rejestrację i ewidencję przedpoborowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,

2/ współdziała w przygotowaniu i zabezpieczeniu przygotowania poboru do sił zbrojnych i bierze udział w komisjach poborowych,

3/ prowadzi sprawy związane z odraczaniem i zwalnianiem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej ze względu na potrzeby gospodar-ki i administracji na naszym terenie,

4/ przyjmuje i opiniuje podania o odraczanie z zasadniczej służby wojskowej oraz w sprawach uznania żołnierzy za jedynych żywicieli rodziny,

5/ przygotowuje sprawy związane z prowadzeniem ewidencji ludności w czasie zagrożenia Państwa i wojny,

6/ prowadzi sprawy związane z usuwaniem niewypałów.

W zakresie zbiórek publicznych i imprez masowych:

1/ przygotowanie decyzji w sprawie zezwoleń i zakazów organizowania zbiórek pu-blicznych i imprez masowych,

2/ kontrola prowadzenia zbiórek publicznych i imprez masowych na terenie gminy.

§ 26

REFERAT OGÓLNO ORGANIZACYJNY

 1. Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej organów.

1/ w zakresie spraw organizacyjnych:

a/ prowadzenie rejestru wydawanych zarządzeń i postanowień Burmistrza .

b/ kontrola przygotowania przez poszczególne stanowiska pracy materiałów na potrzeby Rady i jej organów,

c/ prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji Radnych i przekazywanie ich do dalszego załatwienia zainteresowanym stanowiskom pracy Urzędu i innym jednostkom,

d/ kontrola przygotowania przez samodzielne stanowiska odpowiedzi na inter-pelacje i wnioski Radnych,

e/ obsługa administracyjna wyborów do organów samorządu mieszkańców, ławników sądu oraz członków kolegium do spraw wykroczeń,

f/ przekazywanie stanowiskom pracy urzędu i innym jednostkom oraz koordynacja realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i jej organ6w.

2/ w zakresie działalności sesyjnej Rady Miejskiej:

a/ w tym planowania i przygotowania sesji:

• opracowuje na podstawie wytycznych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących komisji Rady i konsultuje projekty planów pracy Rady Miejskiej i jej komisji,

• opracowuje informacje i sprawozdania z działalności sesyjnej Rady na potrzeby Rady Miejskiej i jej organów,

• opracowuje na podstawie wytycznych Przewodniczącego Rady Miejskiej projekty harmonogramów prac przygotowawczych do sesji, projekty porządków dziennych sesji, wykazy osób zaproszonych na sesje,

• gromadzi i przekazuje radnym i zaproszonym gościom materiały na sesje Rady,

b/ obsługa przebiegu obrad sesji:

• obsługuje Przewodniczącego, Radnych i pozostałych uczestników obrad,

• zapewnia prowadzenie listy obecności oraz zaopatrzenia w materiały uzupełniające i dodatkowe Radnych i zaproszonych osób,

c/ w zakresie prac posesyjnych:

• opracowuje ostateczne dokumenty z sesji, zgodnie z jej przebiegiem, przedkłada je do podpisu,

• sporządza kompletną dokumentację sesji w wymaganej jednobrzmiącej ilości egzemplarzy,

• przekazuje w terminie 7 dni po sesji podjęte uchwały Rady do Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,

• przekazuje właściwym organom odpisy uchwał do wiadomości i wykonania zawartych w nich ustaleń i postanowień oraz wnioski i interpelacje Radnych,

• prowadzi rejestr uchwał sesji oraz wniosków i interpelacji Radnych,

• egzekwuje od adresatów uchwał Rady przestrzegania terminów przedkładania Radzie informacji o sposobie ich realizacji,

• przesyła uchwały Rady Miejskiej, które w myśl obowiązujących przepisów wymagają ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,

• współpracuje z radcą prawnym Urzędu w zakresie redagowania projektów uchwał w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa,

• przedkłada radcy prawnemu do zaopiniowania pod względem formalno-prawnym projekty uchwał Rady Miejskiej.

3/ w zakresie obsługi Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a/ zapewnia przedkładanie Przewodniczącemu projektów uchwał Rady,

b/ organizuje i zapewnia obsługę prowadzonych przez Przewodniczącego i Zarząd narad, spotkań z samorządami mieszkańców i przedstawicielami społeczeństwa,

c/ zapewnia obsługę organizacyjną kontroli dotyczących poziomu i stanu realizacji wniosków i interpelacji Radnych, wniosków samorządu mieszkańców, postulatów ludności oraz skarg i wniosków wpływających do Przewodniczącego Rady.

5/ w zakresie obsługi komisji stałych i doraźnych Rady:

a/ opracowuje na podstawie wytycznych Przewodniczących komisji projekty planów pracy komisji, informacji i sprawozdań z ich działalności,

b/ opracowuje na podstawie wytycznych Przewodniczących komisji projekty porządków dziennych posiedzeń komisji, listy osób zaproszonych do udziału w posiedzeniach, spotkaniach i kontrolach komisji, wniosków i ustaleń komisji w sprawach organizacyjnych i porządkowych,

c/ zapewnia komisji ze strony określonych organów okresową, zwięzłą informację o zmianach w przepisach prawnych i bieżącej polityce państwa w dziedzinach objętych działalnością komisji,

d/ zapewnia komisji i jej Przewodniczącemu przekazywanie bieżących decyzji Przewodniczącego Rady w sprawach dotyczących działalności Rady, komisji i Radnych,

e/ zapewnia opracowanie ostatecznego kształtu poszczególnych dokumentów komisji - zgodnie z jej przepisami przedkłada je do podpisu Przewodniczącemu komisji i przekazuje właściwym adresatom,

f/ nadaje bieg wnioskom komisji, przekazując je właściwym adresatom ,

g/ prowadzi rejestr wniosków komisji - kontroluje terminowe ich załatwienie,

6/ w zakresie obsługi Radnych:

a/ przekazuje wnioski, uzasadnienia, oświadczenia, opinie w sprawach zmian mandatowych w składzie osobowym Rady,

b/ przygotowuje i przedkłada proponowane zmiany mandatowe Przewodniczącemu Rady, Zarządowi oraz sesji,

c/ przyjmuje zgłoszenia w sprawach związanych z ochroną prawną Radnych,

d/ prowadzi kartotekę adresową Radnych oraz prowadzi inną dokumentację Radnych,

e/ przyjmuje i prowadzi rejestr wniosków, interpelacji, odwołań i skarg Radnych oraz nadzoruje bieg według właściwości,

f/ zapewnia nadzór nad terminami i stanem załatwienia wniosków, interpelacji i skarg Radnych.

7/ w zakresie obsługi jednostek pomocniczych gminy:

1/ zapewnia obsługę organizacyjną wyborów samorządów jednostek pomocniczych,

2/ współdziała z organami jednostek pomocniczych w opracowaniu ich statutów oraz prowadzeniu zebrań,

3/ koordynuje z ramienia Urzędu i Rady bieżącą współpracą.

 1. Stanowisko do spraw kancelaryjnych i archiwum

1/ w zakresie spraw organizacyjnych:

a/ prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwienie według właściwości,

b/ przyjmowanie interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Burmistrza, organizowanie przyjęć interesantów w tych sprawach oraz badanie lub zlecanie badania skarg przez samodzielne stanowiska pracy stosownie do dyspozycji Burmistrza,

c/ koordynowanie i kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez stanowiska i jednostki podporządkowane Radzie oraz opracowanie w tym zakresie zbiorczej informacji i sprawozdań

2/ w zakresie administrowania obiektem Urzędu:

b/ dopilnowania utrzymania czystości i porządku pomieszczeń, w tym organizacja pracy i nadzór nad sprzątaczkami,

c/ utrzymanie w należytym stanie wszystkich instalacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,

d/ dopilnowanie, aby nie gromadzono w korytarzach i na klatkach schodowych ja-kichkolwiek przedmiotów utrudniających przejście, jak również zastawiani i kaso-wano wyjścia zapasowe,

e/ przystosowanie odpowiednio zlokalizowanych pomieszczeń przeznaczonych na archiwa, powielarnie, wyświetlarnie, magazyny itp.,

3/ w zakresie spraw kance1aryjno~technicznych:

a/ prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta i Gminy,

b/ obsługa centrali telefonicznej,

c/ zamawianie czasopism i dzienników,

d/ maszynopisanie,

e/ zamawianie, zakup i zaopatrywanie pracowników tut. Urzędu w materiały kancelaryjne-, biurowe,

f/ zaopatrywanie biura w sprzęt i urządzenia,

g/ prowadzenie gospodarki materiałowej Urzędu Miejskiego,

h / zaopatrzenie materiałowe dla bieżących remontów,

i/ obsługa kserokopiarki i innych urządzeń technicznych będących na wyposażeniu

sekretariatu,

j/ nadzór nad pracą pracowników obsługi - sprzątaczek.

4/ w zakresie spraw archiwalnych:

a/ przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji nie-archiwalnej od poszcze-gólnych stanowisk urzędu.

b/ opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz przechowy-wanie i zabezpieczenie.

c/ udostępnienie materiałów archiwalnych i dokumentacji nie-archiwalnej.

d/ przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

e/ inicjowanie brakowania dokumentacji nie-archiwalnej, udział w komisyjnym brako-waniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego.

f/ dbałość o czystość i bezpieczeństwo archiwum zakładowego, a w szczególności zabez-pieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami.

g/ bieżące archiwowanie dokumentacji zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gmin i związków między-gminnych

h/ wykonywanie innych zadań związanych z bieżącym prawidłowym prowadzeniem archiwum zakładowego.

3 Stanowisko do spraw oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki

1/ w zakresie oświaty i wychowania:

a/ inicjowanie tworzenia sieci placówek oświatowych i wychowawczych na terenie gminy,

b/ realizacja zadań gminy w zakresie przejmowania placówek oświatowych, ich prowadzenia, rozwoju i ewentualnej likwidacji,

c/ organizacja i nadzór dowozu i opieki w czasie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy,

d/ współdziałanie w tworzeniu arkuszy organizacyjnych szkół; przedkładanie ich do zatwierdzenia i nadzorowanie wykonania przez szkoły,

e/ organizacja i nadzór wykonawstwa przez gminę zadań oświatowych przejętych od administracji rządowej i specjalnej,

f/ bieżące współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi sprawy oświatowe i wychowawcze,

g/ przygotowanie i obsługa konkursów na dyrektorów szkół oraz prowadzenie spraw osobowych dyrektorów i innych nauczycieli - stosownie do postanowień Karty Nauczyciela,

h/ czuwanie nad majątkiem gminy przekazanym do dyspozycji szkołom,

i/ uczestniczenie w przygotowywaniu projektu budżetu na realizację zadań oświatowych bieżących i inwestycyjnych - koordynacja i nadzór realizacji budżetu w tym za-kresie,

j/ ewidencja spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki wraz z kontrolą wykonywania obowiązków przez rodziców dzieci podlegającym obowiązkowi szkolnemu a wynikających z ustawy o systemie oświaty,

k/ prowadzenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o mianowaniu nauczycieli.

2/ w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

a/ współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami społecznymi w rozwoju kultury fizycznej, sportu i wypoczynku na terenie miasta i gminy oraz udzielania pomocy tym jednostkom w zakresie organizowania i rozwijania ich działalności,

b/ przygotowanie projektów programów i planów działalności w zakresie kultury fizycznej, kultury i wypoczynku na terenie miasta i gminy,

c/ przygotowanie projektów miejsko - gminnego kalendarza imprez sportowych oraz inicjowanie pomocy w rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku,

d/ inicjowanie i popieranie społecznej inicjatywy w dziedzinie budownictwa obiek-tów sportowych, urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta i gminy,

e/ popieranie rozwoju prywatnych kwater turystycznych,

f/ współdziałanie w organizowaniu informacji turystycznej,

g/ administrowanie obiektami sportowymi i turystycznymi położonymi na terenie miasta i gminy, stanowiących własność gminy,

h/ nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie eksploatacji obiektów sportowych,

i/ prowadzenia prac zakresu wyznaczania pól biwakowych; ich urządzenie i utrzyma-

nie,

j/ urządzanie i prowadzenie kąpielisk i innych obiektów wypoczynku,

k/ kontrola posiadania badań specjalistycznych, urządzeń technicznych stosowanych w czasie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych nasuwających zastrzeżenia, czy urządzenie to odpowiada warunkom bezpieczeństwa. Współpraca w tym zakresie ze specjalistycznymi jednostkami,

l/ wykonywanie innych zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

3/ w zakresie spraw ochrony pożarowej:

a/ prowadzenie rejestru terenowych i zakładowych OSP,

b/ opracowanie programów ochrony przeciwpożarowej jako części planu budżetu,

c/ zgłaszanie potrzeb do projektu budżetu oraz wniosków dotyczących ochrony p.poż., d/ prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta OSP,

e/ prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną p.poż. w urzędzie,

f/ wykonanie czynności dotyczących egzekwowania uchybień i nieprawidłowości

stwierdzonych w wyniku kontroli stanu ochrony przeciwpożarowych,

g/ współdziałanie z organami państwowej straży pożarnej i policji w sprawach dotyczących kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienia porządku i bez-pieczeństwa w czasie akcji ratowniczej,

h/ prowadzenie spraw przeciwpożarowych w ramach zadań wynikających z prze-pisów

o powszechnej ochronie RP.

i/ koordynacja prac innych stanowisk pracy w zakresie ochrony p.poż.

j/ współdziałanie z Komendą Powiatową Straży Pożarnych w zakresie kontroli stanu

ochrony p.poż. oraz nadzór nad ochotniczymi strażami pożarnymi,

k/ prowadzenia spraw z zakresu powoływania straży pożarnych i wyznaczanie osób do

pełnienia służby w tych jednostkach oraz kontrolowanie ich działalności,

l/ wydawanie decyzji w sprawie dostarczania strażom pożarnym środków

transportu do akcji ratowniczych i ćwiczeń,

ł/ załatwianie w porozumieniu z komendą powiatową straży pożarnych sprawy

wypadków w czasie pełnienia służby straży pożarnych,

m/ przyjmowanie od Zarządu OSP wykazy członków zwyczajnych straży-,

n/ przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych i podporządkowanych

4/ w zakresie spraw organizacyjnych:

wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na rzecz organów ścigania , sądowych i innych,

5/ w zakresie promocji gminy:

a/ opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,

b/ analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze miasta i gminy i gmin sąsiednich,

c) gromadzenie informacji o mieście i gminie,

d) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

e/ organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,

f/ koordynacja poczynań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w dziedzinie promocji gminy: jej walorów, działań i możliwości,

g/ przygotowywanie przy pomocy poszczególnych komórek Urzędu i jednostek gminy

materiałów promocyjnych ,

h/ angażowanie mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych wokół przedsięwzięć

mających wpływ na rozwój gminy i jej promocję.

6/ w zakresie administrowania obiektem Urzędu oraz obiektami sportu i rekreacji:

a/ prowadzenie książek obiektu budowlanego,

b/ dopilnowania utrzymania czystości i porządku pomieszczeń za wyjątkiem budynku Urzędu,

c/ utrzymanie w należytym stanie wszystkich instalacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,

d/ powodowanie zaopatrywania pomieszczeń w odpowiedni i niezbędny sprzęt pożarniczy oraz dopilnowanie właściwej i terminowej jego kontroli i konserwacji,

e/ dokonywanie natychmiastowych uzupełnień i napraw instalacji i urządzeń mogących spowodować powstanie pożaru na skutek braków, uszkodzeń lub wadliwego ich działania,

f/ dopilnowanie okresowego i właściwego wycieru przewodów dymowych przez osoby do tego uprawnione, utrzymanie w należytym stanie urządzeń ułatwiających pracę kominiarzy (ławy, drabiny, klamry itp.) oraz zawiadamianie komendy straży pożarnych o niewykonywaniu wycieru kominów względnie o innych usterkach w czynnościach kominiarskich,

g/ prowadzenie księgi kontroli czynności kominiarskich,

h/ zaznajomienie pracowników z treścią wytycznych stanowiących załącznik do pi-sma okólnego nr 4160 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia 22 marca

1961 roku i czuwanie nad przestrzeganiem przez nich przepisów bezpieczeństwa pożarowego,

i/ pouczanie pracowników o sposobach i środkach zabezpieczających poszczególnych pomieszczeń,

j/ zgłaszanie kierownikowi jednostki o brakach i potrzebach w zakresie bezpieczeń-stwa pożarowego, jak również o nieprzestrzeganiu przez pracowników przepisów p.poż..,

k/ opracowanie i przedkładanie kierownikowi jednostki projektów zarządzeń pokon-trolnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wynikające z przeprowadzenia kontroli własnych lub ze zaleceń organów ochrony przeciwpożarowej.

7/ organizacja pracy i nadzór nad konserwatorem i robotnikiem gospodarczym .

8/ zaopatrzenie i wydawanie pracownikom środków rzeczowych.

4. Stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu (za wyjątkiem spraw podległych Burmistrz)

. 1/ w zakresie handlu:

a/ inicjowanie rozwoju sieci placówek handlowych, zakładów gastronomicznych oraz udzielanie pomocy w zapewnieniu na ten cel pomieszczeń,

b/ sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek handlowych oraz zakładów gastronomicznych i usługowych, a także rzemieślniczych ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia ludności w artykuły produkcyjne i konsumpcyjne

c/ koordynowanie działalności jednostek w zakresie należnego zaopatrzenia ludności w artykuły produkcyjne i konsumpcyjne oraz w zakresie świadczenia usług,

d/ ustalanie miejsc sprzedaży detalicznej mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego,

e/ organizowanie i urządzanie targowisk,

f/ przygotowanie decyzji w zakresie ustalenia godzin otwarcia i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych w niedziele, dni świąteczne powszednie,

g1 kontrola godzin otwarcia i zamykania placówek handlowych i zakładów gastronomicznych w niedziele, dni świąteczne i powszednie,

2/ w zakresie sprzedaży i podawania napoi alkoholowych:

a/ przygotowanie i przedkładanie Radzie Miejskiej i Burmistrzowi propozycji i projektów uchwał i zarządzeń tych organów w zakresie sprzedaży i podawania napoi alkoholowych.

b/ przygotowanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych,

c/ przygotowanie zezwoleń na dodatkowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

d/ kontrola placówek sprzedaży i podawania napoi alkoholowych.

e/ wnioskowanie o cofnięcie uprawnień sprzedaży i podawania napoi alkoholowych w

stosunku do jednostek nie przestrzegających ustalonych zasad .

3/ w zakresie usług i działalności gospodarczej:

a/ prowadzenie ewidencji i wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospo-darczej,

b/ współdziałanie z Samorządem Mieszkańców w zakresie handlu, zaopatrzenia ludności usług,

c/ gospodarowanie lokalami użytkowymi w mieście

 1. Stanowisko do spraw informatyzacji i biuletynu informacji publicznej

1/ w zakresie informatyzacji:

a/ bieżąca analiza funkcjonalna wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie Urzędu,

b/ wnioskowanie niezbędnych zmian w sprzęcie i oprogramowaniu oraz obsłudze na poszczególnych stanowiskach roboczych,

c/ udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w obsłudze sprzętu komputerowego i programów,

d/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na zakupy sprzętu, oprzyrządowania i usług informatycznych.

2/ w zakresie biuletynu informacji publicznej:

a/ zbieranie danych od pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy i bieżące ich publikowanie na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl,

b/ współpraca z innymi podmiotami umieszczającymi dane dotyczące gminy i jej działalności w internecie w tym na stronie www.lipiany.pl oraz innych stronach branżowych ,

c/ udzielanie i koordynowanie przekazywania do publicznej wiadomości i na wniosek informacji publicznej z Urzędu:

 • umieszczanie informacji w internecie,

 • udostępnienie informacji w Urzędzie,

 • sporządzenie informacji wraz z określeniem i pobraniem opłaty za jej przygotowanie,

 • przygotowanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej .

§ 27

Urząd Stanu Cywilnego.

1. W zakresie aktów stanu cywilnego:

1/ prowadzenie księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,

2/ sporządzenie odpisów aktów zarejestrowanych w księgach,

3/ kompletuje dokumenty wymagane przepisami do poszczególnych rodzajów akt składa je w teczkach stanowiących akta zbiorcze,

4/ sporządza akty urodzeń dzieci,

5/ przyjmuje zgłoszenia o urodzeniu dziecka w innej gminie,

6/ przyjmuje oświadczenie o uznaniu dziecka i nadaniu dziecku imienia i nazwiska,

7/ prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia daty i miejsca urodzenia dziecka,

8/ przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządza akty małżeństw zawartych w tym Urzędzie,

9/ sporządza akty zgonu zmarłych,

10/ sporządza odpisy każdego aktu sporządzonego w księgach USC,

11/ przechowuje księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akta zbiorowe prowadzone przez ten Urząd,

12/ wydaje wypisy z ksiąg stanu cywilnego,

13/ wypisuje wzmianki dodatkowe w księgach USC,

14/ zawiadamia inne USC o sporządzanych aktach,

15/ wypełnia i przesyła formularze statystyczne do GUS-u,

16/ prowadzi akta zbiorcze i skorowidze do ksiąg USC,

17/ wysyła do kolegium orzekającego wnioski o ukaranie w trybie orzecznictwa karno--administracyjnego osób, które nie dopełniły w wyznaczonym terminie obowiązku zgłoszenia w USC aktu urodzenia lub zgonu,

18/ wpisuje postanowienia sądowe o ustaleniu treści aktu, jeżeli akt nie został sporządzony,

19/ przyjmuje oświadczenia od kobiet rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego nazwiska,

20/ prowadzi inne czynności określone przepisami prawa,

21/ prowadzi archiwum i wydaje wypisy z ksiąg archiwalnych,

22/ wydaje zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczeki-wania,

23/ wydaje zezwolenia na zawarcie małżeństwa w USC, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania,

24/ wydaje decyzje o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,

25/ wyraża zgodę na wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego obywatelom nie będącym najbliższymi krewnymi osoby, której akt dotyczy,

26/ organizuje uroczystości świeckie: 25-lecia, 50-lecia i 75-lecia pożycia małżeńskiego.

2. W zakresie dowodów osobistych:

1/ sporządza i wydaje dokumenty tożsamości,

2/ prowadzi rejestr rozliczeń dowodów tożsamości,

3/ prowadzi teczki osobowe wydanych dokumentów tożsamości.

3. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ewidencji i kontroli ruchu lud-ności:

1/ wydawanie decyzji w sprawach zezwolenia lub zakazu na zorganizowanie zabawy publicznej bez lub ze sprzedażą napojów alkoholowych, po uprzednim przygoto-waniu tej decyzji,

2/ prowadzenie kart osobowych mieszkańców oraz wydawanie poświadczeń za-mieszkania,

3/ kontrola książek meldunkowych oraz czynności osób prowadzących księgi meldunkowe,

4/ przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

5/ dokonywania we właściwych dokumentach osobistych wpisów o dopełnienie obo-wiązku meldunkowego,

6/ prowadzenie skorowidza pobytu czasowego,

7/ prowadzenie skorowidza pobytu czasowego cudzoziemców,

8/ potwierdzenie na wnioskach o wydanie dowodu osobistego zameldowania,

9/ uzupełnianie KOMÓW na podstawie aktów stanu cywilnego, WKU i dowodów osobistych,

10/ zawiadamianie właściwych organów wojskowych o zmianach ewidencyjnych do-tyczących osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu,

11/ przekazywanie do Centralnego Biura Adresowego oraz innym właściwym organom danych o zmianach ewi-dencyjnych dotyczących stałych mieszkańców i osób przebywających czasowo,

12/ sporządzanie list i zestawień ludności dla potrzeb Służby Zdrowia, organów woj-skowych, szkół i innych organów za zgodą Burmistrza Lipina,

13/ przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku 3 - 18 lat,

14/ prowadzenie ewidencji testamentów i poświadczeń materialnych w granicach uprawnień Burmistrza i Kierownika USC,

15/ współpraca z innymi organami administracji samorządowej: USC, organami poli-cji, organami samorządu mieszkańców,

16/ prowadzenie rejestru wyborców.

§ 28

Stanowisko do spraw rolnych i drogownictwa.

1. W zakresie drogownictwa:

1/ kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania oraz ochrony całości sieci drogowej na terenie administrowanym przez Urząd,

2/ prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

3/ opracowanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie bu-dowy, modernizacji, utrzymania i budowy dróg oraz obiektów mostowych,

4/ rozpatrywanie skarg, postulatów i wniosków dotyczących stanu sieci dro-gowej i organizacji ruchu drogowego,

5/ wnioskowanie o środki finansowe na roboty drogowe,

6/ nadzorowanie realizacji planów drogowych oraz udział w rozliczaniu wy-konania tych planów,

7/ organizowanie wykonawstwa robót oraz nadzór nad wykonywaniem i ja-kością tych prac,

8/ uczestnictwo w odbiorach robót drogowo-mostowych wykonywanych na terenie gminy,

9/ współpraca z zarządami dróg publicznych oraz innymi organizacjami i in-stytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i urządzeń drogowych,

10/ ochrona dróg i opieka nad stanem ich zadrzewienia,

11/ organizacja przygotowań do zimowego utrzymania dróg, koordynacja utrzymania dróg w okresie zimowym oraz nadzorowanie realizacji planów współdziałania zakładów pracy ze służbami drogowymi oraz z PKP,

12/ prowadzenie spraw związanych ze szkodami na drogach,

13/ współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji na roboty drogowe oraz w prowadzeniu inwestycji na tych drogach,

14/ ewidencjonowanie posiadanych oraz zleconych dokumentacji projektowo--kosztorysowych,

15/ wnioskowanie i opiniowanie założeń projektów rozwiązań komunikacyj-nych w aspekcie potrzeb transportowych, bezpieczeństwa i organizacji ru-chu drogowego, stosowanych technologii i materiałów do robót drogowych,

16/ opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacji publicznej,

17/ kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej pod względem bezpieczeństwa i ich estetyki,

18/ nadzór nad organizacją ruchu drogowego oraz koordynacja zarządzaniem ruchem na drogach,

19/ współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego z właściwymi jednostkami i organami kontroli,

20/ koordynacja działalności instytucji i organizacji społecznych, młodzieżo-wych, szkolnych itp. w dziedzinie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,

21/ prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg i przejazdów kolejowych,

22/ popularyzacja przepisów o ruchu drogowym oraz nadzór nad ich przestrze-ganiem i stosowaniem,

23/ dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na drogach oraz opracowywanie projektów programów poprawy w tym zakresie,

24/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem dróg,

25/ rozpatrywanie wniosków na zajęcie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, manifestacje, pielgrzymki, procesje itp. inne imprezy na dro-gach),

26/ opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z obowiązujących przepisów i norm prawnych (np.: ustaw ,,prawo o ruchu drogowym”, ustawa o drogach publicznych itp.),

27/ naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych opłat z tym związanych.

2. W zakresie spraw rolnych:

1/ prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych:

a/ kontrola odłogowania gruntów,

b/ kontrola obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi uprawnej przy realizowanych robotach ziemnych,

c/ wykorzystanie gruntów rolnych komunalnych,

d/ kontrola realizacji zadań wynikających z przepisów o rekultywacji i ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2/ prowadzenie teczek gospodarstw rolnych,

3/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość rolna stanowi odrębne gospodarstwo rolne,

4/ współpraca z samorządem wiejskim,

5/ współudział w pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,

6/ współdziałanie z KRUS w zakresie świadczeń na rzecz rolników,

7/ współudział w opracowywaniu programów oraz projektów planów w za-kresie rolnictwa,

8/ współpraca ze służbami instruktażowo - doradczymi, zrzeszeniami branżo-wymi w zakresie produkcji rolnej,

9/ zbieranie danych do opracowania okresowych informacji oraz sprawozdań z zakresu rolnictwa,

10/ przygotowywanie materiałów na narady i zebrania poświęcone przygotowa-niu i przebiegowi kampanii w rolnictwie,

11/ załatwianie skarg i wniosków z zakresu produkcji rolnej, w tym komisyjne badanie szkód i strat,

12/ prowadzenie spraw związanych z okresowymi spisami rolnymi,

13/ prowadzenie spraw zleconych gminie z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

§ 29

Stanowisko do spraw budownictwa i planowania przestrzennego

1. W zakresie budownictwa i nadzoru budowlanego.

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu prawa budowlanego, a w tym:

1/ sporządzanie sprawozdań dotyczących budownictwa .

2/ przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy.

3/ prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieru-chomości i nazw ulic.

4/ prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,

5/ współdziałanie ze służbami budowlanymi Powiatu i Nadzoru Budowlanego w zakresie realizacji procesów budowlanych na terenie miasta i gminy Lipiany.

2. W zakresie spraw lokalowych:

1/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, administrowaniem i gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy, w tym m. in.:

a/ nadzór nad zawieraniem umów najmu pozostających w dyspozycji lokali mieszkal-nych oraz załatwianie spraw związanych z przekwaterowaniem i zamianą lokali,

b/ kontrola zgodności nawiązywania umów najmu lokali z ich przeznaczeniem oraz zasadami wynikającymi z regulacji ustawowych i przepisów gminnych,

c/ analiza, koordynacja, nadzór i kontrola gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym gminy oraz realizacja innych postanowień wynikających z uregulo-wań ustawowych i przepisów gminnych,

d/ dokonywanie ocen utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych we właści-wym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym,

e/ wnioskowanie i przygotowanie nowelizacji przepisów gminnych w zakresie go-spodarowania komunalnym mieszkaniowym zasobem gminy.

2/ bieżące współdziałanie i nadzór nad wykonywaniem działalności statutowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lipianach,

3/ prowadzenie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem prac remontowych i bieżącym utrzymaniem zasobów lokalowych-komunalnych.

3.W zakresie planowania przestrzennego :

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych miasta i gminy,

 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 4. obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,

5) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

6) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 1. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

 2. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

11) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,

12) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych.

§ 30

Stanowisko do spraw budownictwa i inwestycji i zamówień publicznych

 1. W zakresie budownictwa :

1/ prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem technicznym obiektów budowlanych

stanowiących własność komunalną:

 • ocena ich stanu,

 • rozpoznanie i ustalenie zakresu niezbędnych prac, wnioskowanie zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych na wykonanie tych robót i ujęcia ich w planach,

2/ prowadzenie wszystkich spraw w zakresie remontów i inwestycji gminnych , w tym:

 • przygotowanie dokumentacyjne robót, włącznie z kosztorysowaniem prac remontowych,

 • zlecanie przeprowadzenia prac i robót budowlanych,

 • kontrola realizacji robót ,

 • odbiory robót (przejściowe, końcowe i pogwarancyjne),

3/ bieżące współdziałanie ze stanowiskami do spraw planowania przestrzennego

i budownictwa pod kątem zapewnienia ładu przestrzennego i maksymalnego

wykorzystania terenów oraz prowadzenia inwestycji gminnych.

 1. W zakresie inwestycji gminnych :

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z prowadzeniem inwestycji z ramienia gminy Li piany, a w szczególności:

a/ prowadzenie planów inwestycji gminnych i sporządzanie wniosków w tym zakresie do budżetu gminy oraz administracji rządowej i specjalnej oraz innych instytucji mogących uczestniczyć w finansowaniu tych inwestycji,

b/ przygotowanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej do wydania pozwoleń na budowę inwestycji i umów z wykonawcami.

c/ nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi realizowanymi przez wykonaw-ców:

• uczestnictwo w częściowym i końcowym odbiorze robót,

• egzekwowanie wywiązania się przez wykonawców z udzielonej gwarancji i rę-kojmi oddanych robót,

d/ przestrzeganie i wykonywanie w całym procesie inwestycyjnym zasad i przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

e/ organizowanie i prowadzenie inwestycji i remontów prowadzonych bezpośrednio przez Urząd Miejski, w tym między innymi:

• prowadzenie postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wybór ofert indywidualnych wraz z umowami na wykonanie robót budowla-nych zlecanych przez Urząd,

• nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi zlecanymi przez Urząd, odbiór robót zlecanych przez Urząd Miejski,

• sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych robót budowlanych prowadzo-nych przez Urząd,

• przygotowywanie i oddawanie do eksploatacji i użytkowania .obiektów gminnych.

 1. W zakresie zamówień publicznych:

1/ przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i uczestnictwo w całym procesie udzielania zamówień publicznych przy realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych,

2/ udzielanie pomocy merytorycznym pracownikom Urzędu w prowadzeniu przez nich procedur zamówień publicznych, leżących w ich sferze działania.

§ 31

Stanowisko do spraw gospodarki wodnej i ochrony środowiska

1. W zakresie ochrony środowiska - realizacja zadań z zakresu zadań własnych gminy w tej dziedzinie, a zwłaszcza:

1/ uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania prze-strzennego i planach społeczno-gospodarczego rozwoju,

2/ uwzględnienie wymagań ochrony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokali-zacji inwestycji oraz w ramach sprawowanego nadzoru urbanistyczno budowlanego,

3/ inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska podejmowanych przez jednostki państwowe, spółdzielcze, organizacje społeczne osoby prawne i fizyczne,

41 zgłaszanie wniosków i postulatów o podjęcie decyzji zmierzających do racjonalne-go wykorzystania walorów przyrodniczych środowiska, krajobrazu i parków miej-skich oraz zgłaszanie wypadków ich zagrożenia,

5/ organizowanie doraźnych działań zmierzających do zapobiegania awaryjnemu zagrożeniu środowiska lub do ograniczenia ujemnych dla środowiska skutków awarii,

61 współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska,

7/ nadzór nad komunalnymi obiektami służącymi ochronie środowiska - organizacja ich funkcjonowania a także grzebowiskiem środków ochrony roślin w Wołczynie oraz innymi obiektami nie stanowiącymi własności gminy, a służącymi poprawie i ochronie środowiska

8/ współpraca ze służbami ochrony środowiska gmin, powiatu, województwa i innymi służbami celem podniesienia poziomu ochrony środowiska w gminie i pozyskania w tym celu sił i środków,

9/ organizowanie, koordynowanie i nadzór nad administracjami komunalnych urządzeń z zakresu ochrony środowiska oraz jednostkami świadczącymi usługi w tym zakresie, wydawanie w tym zakresie zezwoleń,

10/ organizowanie wykonania zadań własnych gminy zawartych w ustawie o porządku utrzymaniu czystości, w tym między innymi:

• projektowanie przepisów gminnych i przedkładanie ich do uchwalenia organom gminy, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu unieszkodliwianiu nieczystości,

• zlecanie i nadzór prowadzonych prac w zakresie utrzymania porządku, czystości, zieleni i pochówku.

11/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem i funkcjonowaniem

gminnego funduszu ochrony środowiska.

12/ prowadzenie rejestrów z zakresu oddziaływania na środowisko.

2. W zakresie gospodarki wodnej:

1/ współpraca z instytucjami i podmiotami działającymi w zakresie gospodarki wod-nej oraz rybactwa śródlądowego w zakresie wykonywania zadań własnych gminy oraz ochrony interesów gminy i jej mieszkańców,

2/ prowadzenie wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy z zakresu za-opatrzenia w wodę i uregulowania stosunków wodnych, w tym:

a) wykonywanie praw i obowiązków właściciela nad komunalnymi obiektami za-

opatrzenia w wodę,

 1. prowadzenia spraw z zakresu przekazywania i nadzorowanie administrowaniem urządzeniami i siecią wodociągową,

c) kontrolowanie, analizowanie, planowanie oraz czuwanie nad wykonawstwem remontów, modernizacji i rozbudowy urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wo-dę,

d) współudział w procesie kształtowania i ustalania cen wody na terenie gminy.

3. W zakresie spraw leśnych:

1/ opiniowanie rocznych planów łowieckich.

2/ współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi Lasów Państwowych w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.

3/ przyjmowanie od Zarządów obwodów łowieckich oraz właścicieli, posiadaczy Zarządów gruntów zgłoszenia o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie.

4/ prowadzenie spraw z zakresu wykorzystywania i przeznaczaniem gruntów na cele leśne.

5/ prowadzenie spraw lasów komunalnych.

6/ nadzór nad zadrzewieniem terenu całej gminy, w tym w szczególności:

• orzeka i nakazuje usunięcie drzew chorych przy współpracy z Konserwatorem Przyrody,

• wyraża zgodę na usunięcie drzew i krzewów lub wnioskuje o wyrażenie takiej zgody przez Konserwatora Przyrody,

• inicjuje rozwój i tworzenie terenów zielonych w gminie, a zwłaszcza na

terenie wiejskim.

§ 32

Referat Finansowy:

Do zadań Referatu Finansów i Mienia Komunalnego należy:

1) przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu gminy,

3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym (ruchomym i nieruchomościami) w tym spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości - a w szczególności związanych z:

a) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd, przekazywaniem ich na cele szczególne oraz sprzedaż,

b) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

c) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

d) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

e) komunalizacją gruntów,

f) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,

g) tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

8) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie stanu mienia komunalnego i wyniku finansowego gminy i jej jednostek,

9) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

10) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

11) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat

g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat.

Zadania referatu realizuje Skarbnik Gminy z następującymi stanowiskami pracy:

1. Stanowisko ds. budżetu, wynagrodzeń i rozliczeń i kontroli

1. W zakresie budżetu gminy:

1/ Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy, w tym:

 1. dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla budżetu gminy oraz rzeczywistym .przebiegiem operacji gospodarczych dokonywanie zapisów zadekretowanych właściwie dokumentów w ewidencji księgowej budżetu,

 2. sporządzanie zestawień i obrotów sald kont:

 • syntetycznych nie rzadziej jak na miesiąc, a obowiązkowo po zamknięciu miesiąca i roku budżetowego,

 • analitycznych stosownie do potrzeb związanych z zarządzeniem finansowym gminy i realizacją budżetu,

 1. prowadzenie planu dochodów i wydatków budżetu oraz jego zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

 2. sporządzanie zestawień dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetu według potrzeb,

 3. informowanie o przekroczeniu planu dochodów oraz natychmiastowe informowanie o możliwości o przekroczeniu planu wydatków .

 4. sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych wynikających z obowiązujących przepisów.

2/ Uczestnictwo w opracowaniu projektu budżetu gminy,

3/ Współuczestnictwo lub prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych gminy na

podstawie udzielonych upoważnień.

4/ Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W zakresie bieżącej działalności urzędu miejskiego oraz innych jednostek

organizacyjnych gminy objętych obsługą księgową przez urząd miejski ;

1/ Naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pozostałych należności pieniężnych dla pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami .;

a/ naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na podstawie :

 • umowy o pracę,

 • umowy zlecenia lub o dzieło zgodnie z zawartymi umowami,

b/ naliczanie wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych

zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej lub zawartymi umowami,

c/ prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników jednostek objętych obsługą księgową i kasową ,

 1. naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 2. sporządzanie deklaracji i przekazywanie ich w obowiązujących terminach,

 3. naliczanie zasiłków chorobowych na czas niezdolności do pracy,

 4. wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na wniosek pracownika.

2/ Naliczanie składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, kasę chorych z obowiązującymi

przepisami, a w szczególności:

 1. naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Urzędu Miejskiego, MGOK, Biblioteki , Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Miejskiego oraz podopiecznych ośrodka pomocy społecznej

 2. naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń, umów o dzieło, ich terminowe odprowadzanie,

 3. naliczanie składek na kasy chorych od pracowników oraz umów zleceń

 4. sporządzanie deklaracji na fundusz ubezpieczeń społecznych i kasę chorych i przekazywanie ich w obowiązujących terminach,

 5. naliczanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych wynikających z obowiązujących przepisów,

 6. sporządzanie raportów miesięcznych o wysokości odprowadzanych składek na fundusz ubezpieczeń i kasę chorych dla pracowników.

3/ Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, a w szczególności:

 1. kontrola prawidłowości naliczania podatku VAT,

 2. prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz przekazywanie kwot podatków we właściwych wysokościach i w terminach ustalonych przepisami.

4/ Sprawdzenie pod względem rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę

dokonywania wydatków Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, OPS.

5/ Dokonywanie rozliczeń inkasentów podatków i opłat, a w tym:

 1. ustalenie prawidłowości sporządzania kwitariuszy i pokwitowań,

 2. kontrola, czy łączna kwota wynikająca z kwitariuszy i pokwitowań jest zgodna z kwotą przedstawioną przez inkasenta,

 3. kontrola terminowości odprowadzania pobranych podatków i opłat wynikających z przepisów i umów,

6/ Znajomość planu kont dla budżetu i jednostek instrukcję obiegu dokumentów, instrukcję

kasową , instrukcję inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę

urzędu,

7/ Kontrola pod względem rachunkowym dokumentów księgowych dotyczących urzędu

miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej,

8/ Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

9/ Współuczestnictwo w opracowani projektów planów finansowych dla urzędu miejskiego

oraz ośrodka pomocy społecznej,

10/ Współuczestnictwo lub prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych gminy na

podstawie udzielonych upoważnień.

11/ Sprawowanie nadzoru nad pracownikami referatu finansowego w czasie nieobecności

skarbnika .

12/ Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności,

2. Stanowiska ds. obsługi księgowej jednostek kultury i zakładów budżetowych

1/ Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej obejmującej Urząd Miejski i

OPS, w tym:

 1. dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla urzędu i OPS oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych,

 2. dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostek,

 3. sporządzanie zestawień i obrotów kont:

 • syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

 • analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją budżetu Urzędu i OPS,

 1. prowadzenie ewidencji planu dochodów i wydatków jednostek, jego zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej i uchwał Zarządu Miejskiego,

 2. sporządzanie zestawień dotyczących realizacji dochodów i wydatków jednostek wg potrzeb,

 3. niezwłoczne informowanie o przekroczeniu planu dochodów oraz natychmiastowe informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków oraz gdy realizowany plan wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego lub harmonogramu wydatków.

2/ Sporządzanie sprawozdań miesięcznych o realizacji dochodów i wydatków jednostek

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3/ Wykonywanie czynności głównego księgowego przedszkola,

4/ Prowadzenie ewidencji księgowej zakładu budżetowego - Przedszkole Miejskie w tym:

a/ dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont przedszkola oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych,

b/ dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej przedszkola

c/ sporządzanie zestawień i obrotów kont:

 • syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

 • analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją planu finansowego przedszkola

d/ prowadzenie ewidencji planu przychodów i wydatków zakładu, jego zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń dyrektora przedszkola ,

e/ sporządzanie zestawień dotyczących realizacji przychodów i wydatków przedszkola

wg potrzeb,

f/ niezwłoczne informowanie o przekroczeniu planu przychodów oraz natychmiastowe

informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków oraz gdy realizowany plan

wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego

7/ Sprawdzenie pod względem rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę

dokonywania wydatków przedszkola .

8/ Znajomość planu kont , instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową , instrukcji

inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę

urzędu i przedszkola ,

9/ Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

10/ Współuczestnictwo w opracowani projektów planów finansowych dla przedszkola

11/ Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności,

3. Stanowiska ds. ewidencji przychodów i dochodów oraz funduszy celowych i środków specjalnych

1. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna :

1/ Wykonywanie czynności głównego księgowego MGOK i MGBP ,

2/ Prowadzenie ewidencji księgowej MGOK i MGBP w tym:

a/ dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla MGOK i MGBP oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych,

 1. dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostek,

 2. sporządzanie zestawień i obrotów kont:

 • syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

 • analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją planów finansowych,

 1. prowadzenie ewidencji planu przychodów, dochodów i wydatków MGOK i MGBP, jego zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej i uchwał Zarządu Miejskiego i zarządzeń dyrektora MGOK,

 2. sporządzanie zestawień dotyczących realizacji dochodów , przychodów i wydatków jednostek wg potrzeb,

 3. niezwłoczne informowanie o przekroczeniu planu dochodów lub przychodów oraz natychmiastowe informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków oraz gdy realizowany plan wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego lub harmonogramu wydatków.

3/ Sporządzanie sprawozdań miesięcznych o realizacji dochodów i wydatków MGBP

zgodnie z obowiązującymi przepisami.,

4/ Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5/ Znajomość planu kont , instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową , instrukcji

inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę MGOK i MGBP ,

6/ Współuczestnictwo w opracowani projektów planów finansowych dla przedszkola

7/ Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności,

2.Fundusze celowe i poza budżetowych:

1/ Dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla funduszy celowych oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych,

2/ Dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostek,

3/ Sporządzanie zestawień i obrotów kont:

 • syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

 • analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją budżetu Urzędu i OPS,

4/ Prowadzenie ewidencji planu przychodów i wydatków funduszy celowych ich zmian

dokonywanych przez uprawnione organy ,

5/ Sporządzanie zestawień dotyczących realizacji przychodów i wydatków funduszy

celowych k wg potrzeb,

6/ Niezwłoczne informowanie o przekroczeniu planu przychodów oraz natychmiastowe

informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków oraz gdy realizowany plan wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego.

7/ Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8/ Znajomość planu kont , instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową , instrukcji

inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących fundusze celowe ,

7/ Współuczestnictwo w opracowani projektów planów finansowych dla funduszy celowych

8/ Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

4. Stanowisko ds. podatkowych

1/ Prowadzenie ewidencji podatkowej w tym :

 • rolnego od osób fizycznych,

 • od nieruchomości od osób fizycznych,

 • od nieruchomości od osób prawnych,

 • od środków transportowych od osób fizycznych,

 • od środków transportu od osób prawnych.

2/ Dokonywanie zapisów księgowych na kontach poszczególnych podatników zgodnie z dokonywanymi wpłatami na rachunek bankowy lub do kasy.

3/ Dokonywanie wymiaru podatków i opłat na podstawie obowiązujących przepisów oraz danych ewidencyjnych, w tym:

 1. wymiar podatku winien być dokonany w takim terminie, by można było doręczyć decyzje nie później niż 14 dni przed terminem płatności podatku.,

 2. dokonywanie zmian w wymiarze podatku po otrzymaniu dokumentów, z których wynika konieczność dokonania zmiany wymiaru niezwłocznie, jak nie później niż przed końcem okresu sprawozdawczego .

4/ Przygotowanie opinii i innych dokumentów informacji niezbędnych dla wydania decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu należności podatkowych ,

5/ Przygotowanie decyzji w sprawie odroczeń, rozłożenia na raty lub umorzenia należności podatkowych.

6/ Przygotowanie decyzji w sprawie dokonania wpisu na hipotekę nieruchomości ,

7/ Przygotowanie decyzji w sprawie wszczęcia postępowania karno -skarbowego ,

8/ Przygotowanie decyzji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec podatników,

9/ Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach,

6/ Sporządzanie co najmniej raz w miesiącu zestawień syntetycznych obrotów na kontach

podatników i uzgadnianie ich z księgowością urzędu miejskiego

7/ Prowadzenie kontroli podatników na podstawie udzielonych upoważnień,

8/ Przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych oraz sporządzanie

prognoz wynikających z projektów uchwał podatkowych ,

9/ Znajomość planu kont , instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową , i innych

zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu ,

10/ Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności,

11/ Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad prowadzeniem spraw

podatkowych.

5.Stanowisko ds. podatkowych i opłat lokalnych .

1/ Prowadzenie ewidencji podatkowej w tym :

- prowadzenie ewidencji podatników podatku:

 • podatku rolnego od osób prawnych

- od posiadania psów

2/ Dokonywanie zapisów księgowych na kontach poszczególnych podatników zgodnie z dokonywanymi wpłatami na rachunek bankowy lub do kasy.

3/ Dokonywanie wymiaru podatków i opłat na podstawie obowiązujących przepisów oraz danych ewidencyjnych, w tym:

 1. wymiar podatku winien być dokonany w takim terminie, by można było doręczyć decyzje nie później niż 14 dni przed terminem płatności podatku.,

 2. dokonywanie zmian w wymiarze podatku po otrzymaniu dokumentów, z których wynika konieczność dokonania zmiany wymiaru niezwłocznie, jak nie później niż przed końcem okresu sprawozdawczego .

4/ Przygotowanie opinii i innych dokumentów informacji niezbędnych dla wydania decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu należności podatkowych ,

5/ Przygotowanie decyzji w sprawie odroczeń, rozłożenia na raty lub umorzenia należności podatkowych.

6/ Przygotowanie decyzji w sprawie dokonania wpisu na hipotekę nieruchomości ,

7/ Przygotowanie decyzji w sprawie wszczęcia postępowania karno -skarbowego ,

8/ Przygotowanie decyzji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec podatników,

9/ Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach,

6/ Sporządzanie co najmniej raz w miesiącu zestawień syntetycznych obrotów na kontach

podatników i uzgadnianie ich z księgowością urzędu miejskiego

7/ Prowadzenie kontroli podatników na podstawie udzielonych upoważnień,

8/ Przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych oraz sporządzanie

prognoz wynikających z projektów uchwał podatkowych ,

9/ Znajomość planu kont , instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową , i innych

zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu ,

10/ Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności,

 1. Stanowisko do spraw obsługi kasowej i bankowej

1/ Przyjmowanie wpłat ,

2/ Dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych przez osoby uprawnione

dokumentów.

3/ Odprowadzanie do banku wpłat z określeniem źródła przychodu zgodnie z klasyfikacją

budżetową .

4/ Sporządzanie raportów kasowych za każdy rachunek bankowy odrębnie i za okresy nie

dłuższe jak 10 dni .

5/ Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za niedobory kasowe oraz za niewłaściwe

przechowywanie gotówki i innych wartości.

6/ Sporządzanie przelewów w oparciu o sprawdzone przez osoby uprawnione i zatwierdzone

dokumenty finansowe obciążających i uznające właściwe rachunki bankowe.

7/ Przy dokonywaniu wypłat kontrolowanie osób odbierających należności i żądanie

wylegitymowania się za pomocą dowodu osobistego lub innego dowodu stwierdzającego

tożsamość, na dowód sprawdzenia odnotować w dokumencie finansowym .

8/ Sprawdzanie, czy dostarczone do opłacenia dowody nie budzą żadnych zastrzeżeń i czy

posiadają wszystkie podpisy osób upoważnionych.

9/ Odprowadzanie do banku najpóźniej w dniu następnym przyjętych wpłat.

10/ Podejmowanie środków pieniężnych z banku i ponoszenie odpowiedzialności

materialnej.

11/ Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń kasy

oraz zgłaszanie wniosków dotyczących zabezpieczenia .

12/ Prowadzenie ewidencji depozytu kasowego gotówki czasowo przechowywanej w kasie.

13/ Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz uzgadnianie stanu druków z

ich ewidencja.

14/ W czasie nieobecności w pracy przekazać o kasę wraz z wszystkimi środkami pieniężnymi i innymi wartościami przekazuje się osobie wyznaczonej przez Skarbnika Gminy, która przyjmuje dowody kasowe i środki pieniężne każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w obecności Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

15/ Prowadzenie ewidencji należności cywilnoprawnych z tytułu dzierżaw i najmu oraz przygotowanie wniosków o wszczęcia postępowania egzekucyjnego .

16 / Dokonywanie co najmniej raz w miesiącu zestawień syntetycznych obrotów na kontach

dłużników i uzgadnianie ich z księgowością urzędu miejskiego

17 / Przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych związanych z

należnościami cywilnoprawnymi ,

18/ Znajomość planu kont , instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową ,instrukcji

inwetaryzacyjnej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu ,

19/ Wystawianie faktur dla celów podatku VAT oraz prowadzenie dokumentacji

wynikającej z przepisów prawa,

20/ Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

 1. Stanowisko ds. dzierżaw oraz ewidencji kosztów i wydatków

1/ w ramach ścisłej współpracy ze stanowiskiem do spraw gospodarki gruntami prowadzenie jednolitej gospodarki w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,

2/ prowadzenie niezbędnej ewidencji nieruchomości i ich dokumentacji - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

3/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości gminnych , w tym między innymi:

a/ ustalanie i naliczanie opłat dzierżawnych ,

b/ ogłaszanie i prowadzenie przetargów na dzierżawę wszystkich nieruchomości

gminnych,

c/ zawieranie umów dzierżawnych i kontrola ich wykonywania,

d/ wnioskowanie do Zarządu Miejskiego sposobu zagospodarowania wolnych

nieruchomości, bądź też zmiany sposobu wykorzystania wcześniej zajętych

działek budynków i budowli,

e/ przygotowywanie pod obrady Rady Miejskiej dokumentów niezbędnych do

przekazania w dzierżawę nieruchomości na okresy dłuższe niż 3 letnie,

8. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, środkami trwałymi i nietrwałymi oraz sprawozdawczości budżetowej

 1. Planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia prowadzenia prawidłowej gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i ich obrotu.

 2. Prowadzenie ewidencji nieruchomości i ich obrotu ( za wyjątkiem ich wydzierżawiania) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 3.Wnioskowanie przyznania niezbędnych środków w budżecie gminy na wykonywanie koniecznych robót geodezyjnych, kartograficznych i innych w zakresie gospodarki nieruchomościami. 4. Prowadzenie sprzedaży i przekazania w użytkowanie (wieczyste i inne) oraz przekształceń użytkowania wieczystego na własność nieruchomości będących własnością komunal-ną:

a/ przygotowanie pełnej dokumentacji geodezyjnej,

b/ ogłaszanie nieruchomości do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uchwałami Rady i Zarządu,

c/ przygotowanie porozumień i decyzji w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym

sprzedaży, oddanie w użytkowanie oraz zarząd,

d/ współpraca z Biurami Notarialnymi i Sądami w zakresie sprzedaży nieruchomości

i oddania ich w wieczyste użytkowanie,

5. Prowadzenie analizy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów; cen sprzedaży nieruchomości oraz wprowa-dzanie opłat adiacenckich.

6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą użytkowania gruntów rolnych na cele nie-rolne :

a/ przyjmowanie wniosków i pozyskiwanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów,

b/ wydawanie decyzji określających opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produk-cji,

c/ kontrola i egzekucja opłat.

7. Współdziałanie w opracowywaniu studium i planów zagospodarowania przestrzenne-go miasta i gminy.

8. Realizowanie zapisów planów zagospodarowania przestrzennego:

a/ dokonywanie podziału działek stanowiących własność komunalną oraz opiniowanie wniosków podziału działek nie stanowiących własności gminy,

b/ prowadzenie wykupu, w tym realizowanie prawa pierwokupu gminy, c/ przygotowywanie i prowadzenie sprzedaży i oddanie w użytkowanie wieczyste działek zgodnie z zapisami planów,

9. Przygotowywanie dokumentacji prawnej (zakładanie ksiąg wieczystych) i geodezyj-nej na poszczególne działki budowlane.

10. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem, zawieraniem umów oraz wyko-nywaniem prawa pierwokupu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

11. Prowadzenie ewidencji - rejestrów przewidzianych w sprawach gospodarki gruntami.

Prowadzenie - sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz opisowej ze swo-jego zakresu działania.

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Załączniki nr 1 - 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 34

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą Uchwałą Nr XVI/142/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN ZASTĘPSTW

STANOWISK PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIPIANACH

1. Stanowisko d/s zatrudnienia i handlu:

 • zastępuje wzajemnie

stanowisko d/s oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki.

Dodatkowo stanowisko ds. oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki zastępuje stanowisko do spraw kancelaryjnych i archiwum.

 1. Stanowisko d/s gospodarki wodnej i ochrony środowiska obrony

 • zastępuje wzajemnie

stanowisko d/s rolnych i drogownictwa

Dodatkowo stanowisko do spraw gospodarki wodnej i ochrony środowiska zastępuje stanowisko do obrony cywilnej i spraw obronnych.

 1. Stanowisko d/s obsługi Rady i jej organów

 • zastępuje wzajemnie

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Stanowisko d/s budownictwa i planowania przestrzennego

 • zastępuje wzajemnie

stanowisko d/s budownictwa i inwestycji

5. W referacie Finansów i Mienia Komunalnego - szczegółowy imienny plan zastępstw ustala Skarbnik Gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY PODPISYWANIA PISM

* 1

Burmistrz podpisuje:

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

2) pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem gminy,

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu,

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8) pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.

* 2

1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.

2. Burmistrz może upoważnić swego Zastępcę do składania w jego imieniu oświadczeń woli samodzielnie lub z innym upoważnionym pracownikiem Urzędu.

* 3

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

* 4

Kierownicy Referatów i samodzielne stanowiska pracy podpisują:

1) pisma związane z zakresem działania referatów i ich komórek organizacyjnych, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza,

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Burmistrza,

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatów i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk.

* 5

Skarbnik Gminy, spośród pracowników Referatu Finansów i Mienia Komunalnego ustala imiennie pracowników i upoważnia ich do wykonywania w jego imieniu spraw i określa rodzaje pism do podpisywania których są oni upoważnieni.

* 6

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZASADY

ORGANIZACJI, PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA

SKARG I KRYTYKI PRASOWEJ

§ 1

Przyjmowanie mieszkanc6w w sprawach skarg i wniosk6w:

1/ przez Burmistrza odbywa się w każdy:

-wtorek w godz. od 14 do 15

- środę w godz. od 10 do 11,

- czwartek w godz. od 14 do 15.,

2/ przez pracowników Urzędu - w godzinach urzędowania.

§ 2

Skargi mogą być wnoszone na piśmie, bądź ustnie. W przypadku zgłoszenia skargi ustnej - pracownik przyjmujący skargę sporządza protokół przyjęcia skargi. gdy skargę ustną przyjmuje Burmistrz - stanowisko ds. kancelaryjnych obowiązane jest do sporządzenia protok6lu na ta okoliczność.

§ 3

1. Centralną ewidencję skarg prowadzi stanowisko ds. kancelaryjnych.

2. Rejestracji pod1egają wszystkie skargi , bez wzg1ędu na to przez kogo zostały przyjęte.

§ 4

Każdą otrzymaną skargę Burmistrz, dekretując wyznacza:

1/ osobę odpowiedzialną za załatwienie skargi,

2/ jeśli to konieczne - koordynatora i osoby współpracujące w załatwianiu skargi , gdy skarga dotyczy więcej niż jednej komórki Urzędu.

3/ termin załatwienia skargi przewidziany przepisami - jednak nie dłużej niż to jest

konieczne.

§ 5

1. Po zadekretowaniu skargi przez Burmistrza i zarejestrowaniu - stanowisko ds. kancelaryjnych przekazuje skargę niezwłocznie właściwej komórce celem rozpatrzenia i załatwienia.

2. Burmistrz może zlecić też przeprowadzenie kontroli w związku z otrzymana skargą lub krytyką prasową.

3. Przy rejestrze skarg - stanowisko ds. kancelaryjnych prowadzi akta zbiorcze, składające się w szczególności z:

1/ oryginału lub kserokopii skargi, listu, protokółu przyjęcia skargi wniesionej ustnie lub artykułu krytycznego,

2/ oryginałów lub kopii dokumentów z postępowania wyjaśniającego, 3/ kopii pisma do osoby wnoszącej skargę o przedłużeniu terminu załatwienia

skargi, jeżeli przekroczono termin ustawy, 4/ kopii ostatecznej odpowiedzi.

§ 6

1. Skargi, listy oraz artykuły krytyczne badane są niezwłocznie, wnikliwie i bezstronnie.

2. Badaniem obejmuje się wszelkie elementy skarg.

3. Skargi na niewłaściwe postępowanie pracowników Urzędu, ich bezczynność lub rażące naruszenie przepisów prawa proceduralnego, badane są przez Sekretarza Gminy. Wyniki badań Sekretarz przedstawia Burmistrzowi - celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Pozostałe skargi badane są przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu.

4. Skargi na kierowników gminnych jednostek badane są przez komórki organiza-cyjne sprawujące w imieniu Burmistrza nadzór nad tymi jednostkami.

§ 7

Odpowiedzi ostateczne na wszystkie skargi, wnioski i krytykę prasową są zastrze-żone do wyłącznej aprobaty Burmistrza, a w razie jego nieobecności dla Sekretarza Gminy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy:

1/ Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

2/ Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,

3/ inne przepisy regulujące merytoryczne sprawy podnoszone w skardze.

ZAŁĄCZNIK NR 4

KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 1

Kontrola pracy pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

a) legalności,

b) gospodarności,

c) rzetelności,

d) celowości,

e) terminowości,

f) skuteczności.

§ 2

Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 3

W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,

4) bieżące - obejmujące czynności w toku,

5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

§ 4

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 5

Kontroli dokonują:

1) Burmistrz lub osoba (osoby) działająca(ce) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza - w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych),

2) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

§ 6

1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny.

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

a) określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,

b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

g) datę i miejsce podpisania protokołu,

h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz.

§ 7

W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

§ 8

Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują kontrolujący i kontrolowany.

§ 9

1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.

 1. Burmistrz może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

1

43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 26-03-2004 10:00:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 26-03-2004 10:00:56