Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 9/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu miejskiego w Lipianach


Zarządzenie Nr 9/2004

Burmistrza Lipian

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Na podstawie art. 104 § 1 i 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 i Nr 106,poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081) ustala się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 61/2003 Burmistrza Lipian z dnia 01 października 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w spisie treści po rozdziale „IV. Czas pracy (§25-32)” dodaje się rozdział „ V. System i rozkład czasu pracy (§ 32b- 32d)”, a kolejne rozdziały otrzymują kolejne porządkowe numery w brzmieniu :

„ VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa (§33-42)

VII. Postanowienia końcowe (§43-51)” ;

 1. w § 5 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a i 2b w brzmieniu:

„ 2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy; ” ;

 1. w § 5 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

„ 10. Nie stosować jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; `';

 1. po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu :

„ 5a. 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

3. Pracownikowi, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

4. Pracownikowi, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę przysługuje odszkodowanie.

5b. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Informacja o przepisach w zakresie równego traktowania stanowi załącznik nr 12 do regulaminu.” ;

 1. w § 13 wyrazy „ Stanowisko ds. kancelaryjnych” zastępuje się wyrazami „ Stanowisko ds. oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki „ ;

 1. w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. W ramach odpowiedzialności porządkowej pracowników za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania

przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować wobec pracownika:

 1. karę upomnienia,

 2. karę nagany. ” ;

 1. w § 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

„ 4. Do celów rozliczenia czasu pracy pracownika:

 1. przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

 2. przez tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. „ ;

 1. w § 29

 1. ust. 3 wyrazy „ 4 godziny na dobę” zastępuje się wyrazami „ 5 godzin na dobę „

 2. po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu :

„ 3a. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy Sekretarza i Skarbnika Gminy. „

 1. ust. 5 otrzymuje brzmienie :

„ 5. Pracownikowi opiekującemu się dzieckiem do lat 4 można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, o ile uprzednio wyrazi on na to zgodę.” ;

 1. w § 30 wyrazy „ w art. 134 ” zastępuje się wyrazami „ w art. 1511„ oraz wyrazy „w art. 143 ” zastępuje się wyrazami „ w art. 1512 „ ;

 1. w § 31 :

 1. w ust. 1 skreśla się wyraz „ oddzielnego” i po słownie „wynagrodzenia” dodaje się zapis o treści „ oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem ust. 2”,

 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, w zamian za pracę wykonywaną w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych bądź w zamian inny dzień wolny od pracy.” ;

 1. w § 32 ust. 3 po wyrazach „ w innym wyznaczonym miejscu” dodaje się zapis w brzmieniu „ z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, „ ;

 1. po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu :

„ § 32a. 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

2. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. „ ;

 1. po § 32a dodaje się rozdział w brzmieniu :

„ V. System i rozkład czasu pracy ( § 32b - 32d)

§ 32b. 1. W sporadycznych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedna przerwę pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin.

 1. Przerwę, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

§ 32c.W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129

§ 32d. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.”;

 1. w § 46 :

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy i w oparciu o zasady określone w art. 1542Kodeksu pracy.

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„ 3. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.” ;

 1. załącznik nr 12 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników tj. od dnia 12 lutego 2004 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2004

Burmistrza Lipian

z dnia 28 stycznia 2004 r.

Tekst

przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Niniejszy tekst stanowi wyciąg z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 i Nr 106,poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081) :

 1. art. 112 :

„ Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. „

 1. art. 113 :

„ Jakiejkolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.`'

 1. art. 18 § 3 :

„ Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego.”

 1. Rozdział II a

 2. „ Rozdział II a

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Art. 183a.

§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wa-runków zatrudnienia, awansowa-nia oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepeł-nosprawność, rasę, religię, naro-dowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pocho-dzenie etniczne, wyznanie, orien-tację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wy-miarze czasu pracy.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnie-niu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośred-nio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn okre-ślonych w § 1 byt, jest lub mógł-by być traktowany w porówny-walnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozor-nie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warun-ków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do gru-py wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określo-nych w § 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione inny-mi obiektywnymi powodami.

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

1) działanie polegające na zachę-caniu innej osoby do narusza-nia zasady równego traktowa-nia w zatrudnieniu,

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie god-ności albo poniżenie lub upo-korzenie pracownika (molesto-wanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie god-ności lub poniżenie albo upoko-rzenie pracownika; na zachowa-nie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne ele-menty (molestowanie seksualne).

Art. 183b.

§ 1.Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z za-strzeżeniem § 2—4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub roz-wiązanie stosunku pracy,

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub in-nych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awanso-waniu lub przyznawaniu in-nych świadczeń związanych z pracą,

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podno-szących kwalifikacje zawodo-we

— chyba że pracodawca udowod-ni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegające na:

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom,

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,

3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,

4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem kryterium stażu pracy.

§ 3. Nie stanowią naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

§ 4. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

Art. 183c.

§ 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Art. 183d.

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 183e.

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. „

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 26-03-2004 10:02:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 26-03-2004 10:02:07