Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej


Zarządzenie Nr 14/2003

Burmistrza Lipian

z dnia 12 marca 2004r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno —Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz art.7 ust. l pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz.1806 )

Zarządza się co następuje:

§1.

1. Powołuje się gminna komisję urbanistyczno - architektoniczną, zwaną dalej „komisją" jako organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

2. Komisja składa się z 5 ( pięciu) członków powołanych przez Burmistrza Lipian na 2 letnią kadencję.

3. W skład komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza Lipian.

4. Skład komisji jest następujący:

  • Mieczysław Lipik

  • Bogdan Dębek

  • Ewa Łucja Pęska

  • Stanisław Duda

  • Kazimierz Król

§2.

Organizację oraz zasady działania komisji, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wydatki związane z działalnością komisji, pokrywane są z budżetu gminy Lipiany w ramach środków zaplanowanych na pracę gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenie Burmistrza Lipian Nr 14 z dnia 12 marca 2004r.

Regulamin Pracy Gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej

§1.

Gminna Komisja urbanistyczno - Architektoniczna zwana dalej komisją, jest organem doradczym w sprawach zagospodarowania przestrzennego

Komisja.

§2. Komisja powołana jest do:

1. Opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), zwanej dalej „ustawa"

2. Opiniowania analiz zmian a zagospodarowaniu przestrzennym Gminy (zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy)

Komisja składa się z:

§3.

1. Przewodniczącego

2. Zastępcy przewodniczącego

3. Sekretarza

4. 3 (trzech) członków komisji.

Posiedzenia Komisji

§4.

1. Na pierwszym zebraniu członkowie komisji wybierają przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Sekretarz komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac komisji, w tym sporządzaniem protokołów z posiedzeń.

3. Na pierwszym zebraniu przewodniczący Komisji przyjmuje wnioski i ogłasza dyskusję na temat powyższego regulaminu.

4. Pełną treść regulaminu zostanie przedłożona członkom komisji w terminie 14 dni od daty pierwszego zebrania.

§5.

Materiały do zaopiniowania oraz informacja o terminie posiedzenia komisji, zostaną przesłane wszystkim członkom komisji co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§6. Posiedzenie komisji otwiera i prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

§7.

1. Obecni na posiedzeniu członkowie komisji podpisują listę obecności.

2. Prowadzący posiedzenie komisji stwierdza ważność posiedzenia w oparciu o listę obecności.

3. W posiedzeniu musi uczestniczyć co najmniej 3 (trzech) członków komisji w tym przewodniczący lub jego zastępca.

§8.

W oparciu i stwierdzeniu ważności posiedzenia, następuje prezentacja wniosków i uwag członków komisji o materiałach, które otrzymali zgodnie z §5.

§9.

1. Posiedzenia komisji są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

§10.

1. Wypracowane po dyskusji stanowisko komisji podejmowane jest w formie uchwały.

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Uchwała zostanie przedstawiona Burmistrz w celu zatwierdzenia.

4. Zatwierdzona uchwała jest ostateczna.

§11. W posiedzeniu komisji może uczestniczyć Burmistrz Lipian lub osoba wyznaczona przez

Burmistrza.

§12.

W przypadku gdy komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego z nich oddzielnie.

Finansowanie prac komisji

§13. Udział w posiedzeniu komisji jest odpłatny wg następujących zasad:

l. Osoby rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe, za udział w posiedzeniu otrzymują:

  • ryczałt w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, którego wysokość podlega corocznie ogłoszeniu w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  • zwrot kosztów podróży.

2. Osoby pozostałe nie będące członkami branżowych stowarzyszeń i samorządów zawodowych otrzymują:

  • zwrot kosztów podróży

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 14-04-2004 14:09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 14-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 14-04-2004 14:09:57