Lipiany: Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 235438 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany , Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2011/2012..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2011/2012 TRASA Nr 1 - Lipiany- Skrzynka- Batowo- Nowice- Wołczyn- Połczyno- Krasne- Lipiany przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 50 000 km, TRASA Nr 2 Lipiany- Dębiec- Mironów- Derczewko- Osetna - Jedlice- Brzostowo- Żarnowo - Lipiany, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 33 000 km TRASA Nr 3 Lipiany - Prądnik - Józefin - Lipiany, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 9 500 km , Część 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2011/2012 TRASA Nr 4 Lipiany - Jedlice - Dębiec - Mironów - Nowielin, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 12 500 km ,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się w określonej formie zgodnie z art. 45, ust.6 przed upływem terminu składania ofert w wysokości : Część 1 - 3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych/. Część 2 - 300,00 zł / słownie: trzysta złotych/. Wadium na poszczególne części zamówienia, wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu dokument należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Pl. Wolności 1, przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Wolin o.Lipiany nr 2093931010260008242000160 z dopiskiem -wadium w przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci 2. poręczeniach bankowych, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym dróg, długością tras dowozu, czasem przejazdu /zamieszczone w formularzu ofertowym tj. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.4/. - Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC i NW pojazdów. - Wykaz - ilość autobusów do wykonania usługi / typ pojazdu, rok produkcji, ilość miejsc, kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przewidzianych do dowozu / ważne badania techniczne pojazdu / wykaz posiadanego lub dzierżawionego sprzętu. - Oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu przynajmniej jednej usługi o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat, która będzie potwierdzona pozytywnymi referencjami przez zamawiającego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia przewozu oraz trasy dowozu dzieci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipianach , Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. 10. Opłata za powielenie SIWZ zgodnie z cennikiem ustalonym w Zarządzeniu Burmistrza Lipian..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Lipianach, Pl. Wolności 1, Sekretariat - p. nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie