Lipiany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany
Numer ogłoszenia: 338520 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany , Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest realizacja projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany zgodnie z dokumentacją techniczną. W zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnych w m. Mironów - wchodzi m.in. budowa: -kolektorów kanalizacji sanitarnej o spływie grawitacyjnym. Kolektory sprowadzają ścieki do przepompowni ścieków P w m. Mironów zlokalizowanej przy drodze gruntowej. Odprowadzenie ścieków z mieszkań do nowo wybudowanych studni rewizyjnych na nowo wybudowanych kolektorze kanalizacji sanitarnej i przykanalikach, -rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej z przepompowni ścieków P w m. Mironów do przepompowni ścieków P w m. Przywodzie na odcinku TŁ 1 - TŁ 46. Na rurociągu tłocznym projektuje się budowę uzbrojenia w zespoły odpowietrzania i odwodniania sieci, - przepompowni ścieków P w m. Mironów, którą projektuje się wybudować z polimerobetonu o średnicy 1200 mm i głębokości 2400 mm, z dwoma pompami zatapialnymi - pracuje jedna pompa, druga rezerwowa. Przepompownia ścieków prefabrykowana z kompletnym wyposażeniem ze stali nierdzewnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający opisany został za pomocą dokumentacji projektowej, przedmiarów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z programem prac archeologiczno-konserwatorskich. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, przy wykonywaniu prac ziemnych zapewnić udział osoby z nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego, wykonującego interwencyjne prace archeologiczne oraz zastosować sposób wykonywania tych prac wg. w wytycznych nadzoru archeologicznego-konserwatorskiego. Przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem pomocniczym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu informacyjno-pomocniczego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł. słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100, najpóźniej na dzień 14.11.2011 r. do godz. 12.00 i obejmować okres związania ofertą wynoszący 30 dni. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na konto BS Wolin o/Lipiany nr 20939310102600082420000160 z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mironowie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, Dowód wniesienia wadium, Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 12.6 niniejszej SIWZ zawierający wyliczenia kosztów w rozbiciu rodzajowym zgodnym z załączonymi przedmiarami robót, obejmującymi podział robót na podlegające i niepodlegające kwalifikowaniu przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PROW. Dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. Dane dotyczące podwykonawców i zamiaru powierzenia im części zamówienia wg, wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: a)wystąpienia robót dodatkowych, b)działania siły wyższej, c)czynników, których zamawiający ani wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 18 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatko