Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 175073-2015 z dnia 2015-11-27 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lipiany
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z...

Lipiany: Kompleksowa dostawa (sprzedaŜ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 358308 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175073 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaŜ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. W zakres oświetlenia ulicznego wchodzi 27 punktów poboru energii elektrycznej (26 punktów poboru energii elektrycznej w taryfie C12 B i jeden punkt poboru energii elektrycznej w taryfie C11), z 429. sztukami słupów. Szacuje się zużycie energii elektrycznej na poziomie roku na 297 093,888 kWh. Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element służący tylko do określenia wartości zamówienia. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg wynegocjowanej jednostkowej ceny kWh.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9, 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171120,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę