Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 111471-2016 z dnia 2016-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipiany
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa trzech dróg w gminie Lipiany Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części: Część I: Przebudowa drogi - ulica Józefa Bema w Lipianach Część II: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach Część...
Termin składania ofert: 2016-07-18

Lipiany: Przebudowa trzech dróg w gminie Lipiany
Numer ogłoszenia: 184937 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111471 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa trzech dróg w gminie Lipiany.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa trzech dróg w gminie Lipiany Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części: Część I: Przebudowa drogi - ulica Józefa Bema w Lipianach Część II: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach Część III: Przebudowa drogi w miejscowości Skrzynka. Projekt współfinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Część I zamówienia - Przebudowy drogi - ulica Józefa Bema w Lipianach dotyczy ulicy o długości 0,146 km i polega na przebudowie istniejącej nawierzchni betonowej jezdni oraz chodników. Zmiana parametrów technicznych i użytkowych ulicy zrealizowana zostanie poprzez wykonanie podbudowy bitumicznej (warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie budowlanym (Załącznik nr 9 a do S I W Z) oraz w przedmiarze robót (Załącznik nr 10 a do S I W Z). Część II zamówienia - Przebudowy ulicy Żeromskiego w Lipianach dotyczy ulicy o długości 0,342 km i polega na przebudowie istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Zmiana parametrów technicznych i użytkowych jezdni zrealizowana zostanie poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie budowlanym (Załącznik nr 9 b do S I W Z) oraz w przedmiarze robót (Załącznik nr 10 b do S I W Z). Część III zamówienia - Przebudowy drogi w miejscowości Skrzynka dotyczy drogi o długości 0,313 km i polega na przebudowie istniejącej nawierzchni brukowej. Zmiana parametrów technicznych i użytkowych jezdni zrealizowana zostanie poprzez poszerzenie drogi (podbudowa tłuczniowa na poszerzeniu) i wykonanie podbudowy bitumicznej (warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego) oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie budowlanym (Załącznik nr 9 c do S I W Z) oraz w przedmiarze robót (Załącznik nr 10 c do S I W Z). Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia: w ramach umowy wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest wykonać opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień, zgodnie z założeniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, a w tym: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile organizacja robót będzie tego wymagała, projektu organizacji budowy, program zapewnienia jakości, oraz harmonogram rzeczowo - finansowy, który należy przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi - ulica Józefa Bema w Lipianach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123946,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147450,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Przebudowa drogi w miejscowości Skrzynka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167116,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ