Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.bip.lipiany.pl

Ogłoszenie nr 333006 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Lipiany: Sprzedaż energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, REGON: 811-68-52-72 Małgorzata Kuczyńska tel. 91 564 10 69/49 e-mail: inwestycje@lipiany.pl,
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków "Zaczynaj" ul. Kościuszki 29, 74-240 Lipiany REGON: 321221356 Marta Ciszewska 602-502-561 e-mail: martalipiany@gmail.com ,
Zespół Szkół w Lipianach ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany REGON: 810057148 Katarzyna Ziółkowska tel. 91 564 52 39 e-mail: ksiegowosc@zs-lipiany.pl ,
Przedszkole Miejskie w Lipianach im. Kubusia Puchatka ul. Gen. Józefa Bema 19, 74-240 Lipiany REGON: 320885143 Renata Kostkiewicz tel. 91 564 13 78 e mail: przedszkole-lipiany@neostrada.pl,
Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach ul. Okrzei 5, 74-240 Lipiany REGON: 321151957 Ryszard Tański tel. 91 564-10 -91 e-mail: biuro@mgoklipiany.pl,
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej ul. Szkolna 17, 74-240 Lipiany, REGON: 320339564 Mariola Dębecka tel. 510 647 389 e-mail: biblioteka_lipiany@wp.pl,
Gminny Zakład Komunalny w Lipianach ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany REGON: 811139799 Dorota Kukiel tel. 91 564 15-45 e-mail: gzklipiany@op.pl,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach ul. Myśliborska 3, 74-240 Lipiany REGON: 811831087 Aleksandra Hawryluk tel. 91 564 10 19 e- mail: spzozlipiany@wp.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamawiający Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących podmiotów:Stowarzyszenie na rzecz odnowy Zabytków „Zaczynaj”, Zespół Szkół w Lipianach, Przedszkole Miejskie w Lipianach im. Kubusia Puchatka, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach im. Agnieszki Osieckiej, Gminny Zakład Komunalny w Lipianach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach. Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą zawarte z Gminą Lipiany wg załącznika nr 1 do (wzoru) umowy. Jeden z zamawiających prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia występując we własnym imieniu i w imieniu pozostałych zamawiających. Wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.lipiany.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.lipiany.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej
Numer referencyjny: BUD-I.271.25.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 769 181,70 kWh do obiektów i lokali wymienionych poniżej:Gmina Lipiany: Hala rekreacyjno – sportowa od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; Lokal niemieszkalny Sołectwo Jedlice -Klubo – Kawiarnia od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Klub Sportowy „STAL” od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; Fontanna od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; Oświetlenie Boisk Orlik od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; Świetlica od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Fontanna Pływająca od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Urząd Miejski w Lipianach od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Urząd Miejski Lipiany od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;Lokal niemieszkalny Świetlica od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.Stowarzyszenie na rzecz odnowy Zabytków „Zaczynaj”- Lokal niemieszkalny, były Klub Abstynenta Lipiany od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.Zespół Szkół w Lipianach – sześć punktów poboru - od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w tym: portiernia budynek czerwony, budynek 2b,nauczanie początkowe, mała sala gimnastyczna, sala gimnastyczna duża. Przedszkole Miejskie w Lipianach im. Kubusia Puchatka od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach im. Agnieszki Osieckiej od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gminny Zakład Komunalny w Lipianach – dwanaście punktów poboru- od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w tym: Stacja pomp, Przepompownia, Przepompownia, Przepompownia, Hydrofornia, Przepompownia, Przepompownia, Magazyn,Przepompownia, Przepompownia, Przepompownia, Oczyszczalnia ścieków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach – od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących podmiotów:Stowarzyszenie na rzecz odnowy Zabytków „Zaczynaj”,Zespół Szkół w Lipianach,Przedszkole Miejskie w Lipianach im. Kubusia Puchatka,Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach im. Agnieszki Osieckiej, Gminny Zakład Komunalny w Lipianach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach. Sprzedaż energii elektrycznej odbędzie się dla potrzeb:obiektów i lokali wskazanych powyżej, dokładne adresy obiektów i lokali podległych określono w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, realizowaną na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo energetyczne oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z parametrami jakościowymi energii elektrycznej ustalonymi w ustawie – Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do ENEA OPERATOR S.A. oraz na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) zwanej dalej „Prawem energetycznym”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z Taryfą cen energii przestawionych w ofercie przetargowej, z którym Wykonawca ma zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarach, na których znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej. Strony ustalają, że rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego w terminie 7 dni od otrzymania odczytów przez Wykonawcę od OSD, Wykonawca wystawi fakturę obejmującą należność za dany okres rozliczeniowy wg cen zawartych w ofercie dla punktów poboru energii elektrycznej. Szacunkowa ilość dostarczanej energii przedstawia się następująco:OBIEKTY I LOKALE, TARYFA, ŁĄCZNE ZUŻYCIE W kWh W DANEJ TARYFIE: C11 216479,70, C21 172302, C12a 3372, B22 377028, RAZEM 769181,70. W tym dla poszczególnych podmiotów: GMINA LIPIANY, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany: Taryfa, Łączne zużycie w kWh w danej taryfie: C11 37614,70, C21 68790, RAZEM 106404,70. Stowarzyszenie na rzecz odnowy Zabytków „Zaczynaj”: Taryfa, Łączne zużycie w kWh w danej taryfie: C11 80, RAZEM 80. Zespół Szkół w Lipianach, ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany: Taryfa, Łączne zużycie w kWh w danej taryfie: C11 50225,RAZEM 50225.Przedszkole Miejskie w Lipianach im. Kubusia Puchatka ul. Bema 19, 74-240 Lipiany: Taryfa,Łączne zużycie w kWh w danej taryfie: C11 9420,RAZEM 9420. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach im. Agnieszki Osieckiej ul. Szkolna 17, 74-240 Lipiany: Taryfa, Łączne zużycie w kWh w danej taryfie: C11 10350, RAZEM 10350. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach ul. Okrzei 5, 74-240 Lipiany: Taryfa, Łączne zużycie w kWh w danej taryfie: C11 23582, RAZEM 23582. Gminny Zakład Komunalny w Lipianach ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany: Taryfa, Łączne zużycie w kWh w danej taryfie: C11 70634, C21 103512, C12a 3372, B22 127008 – strefa I,250020 – strefa II, RAZEM 554546. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach ul. Myśliborska 3, 74-240 Lipiany: Taryfa, Łączne zużycie w kWh w danej taryfie, C11 14574, RAZEM 14574. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla lokali i obiektów stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Określenie przewidywanej ilości poboru energii stanowi element służący tylko do określenia wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanych ilościach. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Kupującego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Podane wyżej zużycie w kWh stanowi roczne zużycie z 12 historycznych miesięcy dla wszystkich podmiotów.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:09310000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.lipiany.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem (Załącznik nr 7). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – (jeżeli dotyczy). 4.W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 5.W przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu(zgodnie z art.23 Pzp). 6. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa może ulec zmianie w wyniku: 1)zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 2)zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, 3)wystąpienia siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Gmina Lipiany
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-10-28 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-10-28 (numer ogłoszenia 333006-2016).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych