Ogłoszenie nr 357941 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.
Lipiany: „Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie.”
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049, faks , e-mail umig@lipiany.pl Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipiany.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie.”
Numer referencyjny BUD-I.271.26.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. W zakres oświetlenia ulicznego wchodzi 27 punktów poboru energii elektrycznej (26 punktów poboru energii elektrycznej w taryfie C12 B i jeden punkt poboru energii elektrycznej w taryfie C11), z 429. sztukami słupów. Szacuje się zużycie energii elektrycznej na poziomie roku na 297 093,888 kWh. Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element służący tylko do określenia wartości zamówienia. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg wynegocjowanej jednostkowej ceny kWh.

II.5) Główny kod CPV): 09300000-2,
Dodatkowe kody CPV: 65310000-9, 50232100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt.1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z tym, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługa sprzedaży energii elektrycznej wraz z jednoczesnym świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę- ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Gmina Lipiany odstąpiła od zastosowania trybu podstawowego udzielenia zamówienia publicznego w tym zakresie na rzecz zastosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust.1 pkt 1a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zakup energii elektrycznej jest nierozerwalnie związany z koniecznością jej przesyłu od wytwórcy do nabywcy. Zgodnie z art. 3 pkt. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. , poz.1059 z późn. zm.), pod pojęciem Sprzedaż należy rozumieć bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej obrotem. Prawo energetyczne definiuje pojęcie Przesyłanie jako transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu jej dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. Zgodnie z art.3 pkt. 5 wskazanej powyżej ustawy pod pojęciem Dystrybucja należy natomiast rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Gminy Lipiany jednym podmiotem, który może świadczyć usługę kompleksową jest firma ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych nie wykracza poza ramy określone w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) w zakresie dostaw energii elektrycznej. Ponadto Zamawiający informuje, iż punkty poboru energii elektrycznej objęte niniejszym postępowaniem są zlokalizowane na majątku energetycznym firmy ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zgodnie z obowiązującym prawem własności oraz zgodnie z art. 222§2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2016 r., poz.380 z późn. zm.) przeciwko osobie , która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywróceniu stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Zgodnie z ww przepisami na terenie Gminy Lipiany jedynym podmiotem , który może świadczyć usługę kompleksową sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej i usług konserwacji jest firma ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,  ,  ul. Ku Słońcu 34,  71-080,  Szczecin ,  kraj/woj. zachodniopomorskieZwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki