Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 56129-2017 z dnia 31-03-2017 - Lipiany
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek” Inwestycja dotyczy drogi o długości 0,928 km i polega na przebudowie istniejącej drogi. Zmiana parametrów technicznych i u...
Termin składania ofert/wniosków: 18-04-2017

Ogłoszenie nr 63780 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.
Lipiany:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 56129
Data: 31/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1.Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 18.04.2017r. do godz. 12:00 w wysokości: 10 000 zł. 2.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. 978 i 1240). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w BS Wolin o/Lipiany nr 20939310102600082420000160 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do postępowania przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek.” 4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostaje odrzucona. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 20.04.2017r. do godz. 12:00 w wysokości: 10 000 zł. 2.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. 978 i 1240). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w BS Wolin o/Lipiany nr 20939310102600082420000160 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do postępowania przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek.” 4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostaje odrzucona. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/04/2017, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/04/2017, godzina: 12:00,Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki