Ogłoszenie nr 101251 - 2017 z dnia 2017-06-27 r.
Lipiany: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno – technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja jest realizowana w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 523234-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049, faks , e-mail umig@lipiany.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.lipiany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno – technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.23.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno – technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany. 1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim im. Kubusia Puchatka na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno-technicznymi zlokalizowanego przy ul. Józefa Bema 19 w Lipianach, polegająca na przebudowie istniejącego budynku i wydzieleniu w nim sali przedszkolnej dla 25 dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak sanitariaty, szatnie, magazyn, komunikację itp. W budynku, w celu prawidłowego funkcjonowania całego kompleksu przedszkola, przewiduje się zostawić pomieszczenie kotłowni i pom. warsztatowe. Zaplanowano także wydzielenie strefy wejściowej w celu umożliwienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajdującymi się na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/, w tym w szczególności: a. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. b. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:  Użyteczność dla osób o różnej sprawności,  Elastyczność w użytkowaniu,  Proste i intuicyjne użytkowanie,  Czytelna informacja,  Tolerancja na błędy,  Wygodne użytkowanie bez wysiłku,  Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,  Percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: „Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67–72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność). Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie: - rozbiórki komina, - wyburzenie części ścian nośnych i zastąpienie układem belkowo-słupowym, - demontaż okładziny zewnętrznej ścian zewnętrznych, - wyburzenia nowych otworów okiennych i drzwiowych, - nowego układ ścian działowych, - izolacji i nowego układu warstw ścian, posadzek i stropu, - montażu stolarki okiennej i drzwiowej, - prowadzenie nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, - likwidacji kolizji instalacyjnych. W celu zapewnienia zasilenia istniejącego budynku i przebudowywanego w ciepłą wodę i ogrzewanie, zostawia się lokalizację istniejącego pomieszczenia kotłowni w obecnym miejscu. Obok zlokalizowane zostało pom. warsztatowe. Reszta przestrzeni wykorzystana została na funkcje przedszkolne. Duża sala przedszkolna na 25 dzieci jest połączona z istniejącą częścią przedszkola oraz ma dostęp z zewnątrz poprzez przedsionek i komunikację. Do sali przyporządkowane są pom. towarzyszące: szatnia dzieci, sanitariaty, pom. gospodarcze i magazyn. Dodatkowo wydzielono szatnię dla nauczycieli. Kubatura budynku pozostaje bez zmian. Przebudowę oraz poprawę wyglądu budynku zaprojektowano w sposób uwzględniający obecną formę i charakter, wprowadzając duże przeszklenia (dla sali przedszkolnej) i nowoczesne rozwiązania. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym, wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. W ramach umowy wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest opracować miedzy innymi plan BIOZ, który należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót i złożeniem zawiadomienia o przystąpieniu do robót. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia wynikającego wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wszelkie inne dodatkowe koszty, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione winny być ujęte w kosztach ogólnych oraz w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego sporządzonego na dołączonym przedmiarze. Zamawiający oświadcza, że budynek Przedszkola Miejskiego przy ul. Józefa Bema 19 w Lipianach jest obiektem czynnym. Wybrany w drodze przetargu wykonawca robót przed podpisaniem umowy opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy który będzie stanowił załącznik do umowy. 3.Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed zawarciem umowy kosztorys ofertowy na całość zadania. 4.Zamawiający powierzy zarządzanie, koordynowanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego inspektorowi nadzoru, w celu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. 5. Roboty, których szczegółowe warunki wykonania i zastosowania materiałów nie zostały określone w projekcie wykonawczym lub dokumentacjach branżowych winny być wykonane zgodnie z STWiORB. 5.1 Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarze czy w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych, 5.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 5.3. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 5.4 Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 6.Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe , dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: „wbudowano na zadaniu pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno – technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany.” ( oświadczenie kierownika budowy). 7.Wykonawca dokona zgłoszeń inspektorom nadzoru oraz właściwym służbom robót wymagających wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego dokonując w konsekwencji wszystkich odbiorów technicznych niezbędnych do odbioru końcowego. 8.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a w szczególności związane z robotami przygotowawczymi koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca w cenie wykonania robót winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, z projektu budowlanego, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych w SIWZ. 9.Zgłoszenie gotowości odbioru końcowego po zakończeniu robót musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru. 11. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, dlatego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ten fakt przy wycenie i organizacji robót tak, aby nie zakłócić jego funkcjonowania 12. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót. 13. Wymagania, o których mowa w art.29 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a wymaga zatrudniania przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie: robót budowlanych, zagospodarowania terenu, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych (wskazane w przedmiarze robót), na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 oraz 4a-4e do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno – technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany” Uzasadnienie faktyczne i prawne: Dnia 23.06.2017 roku o godzinie 11:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT292280.29
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert0
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki