Ogłoszenie nr 557982-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.

Gmina Lipiany: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w dni nauki szkolnej”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1 , 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, , e-mail umig@lipiany.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipiany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lipiany.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Lipianach w pokoju nr 18,
Adres:
74-240 Lipiany, Plac Wolności 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w dni nauki szkolnej”.
Numer referencyjny: BUD-I.271.18.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w dni nauki szkolnej” 1. Przedmiot postępowania: transport dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipiany ze wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania a w przypadku dzieci poruszających się na wózkach z pod domu do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie oraz z powrotem do wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania, w przypadku dzieci poruszających się na wózkach pod dom, organizowany w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 1.2. Przystanki. Przystanki zlokalizowane będą w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania dziecka. Dokładne rozmieszczenie przystanków jak również trasy i godziny odjazdów samochodu dowożącego dzieci zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i po sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych. Przewidywany harmonogram dowozów od poniedziałku do piątku – przywóz na godz. 8:00 odwóz o godz. 14:30. 2. Termin i czas realizacji usługi Usługa będzie wykonywana w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 4 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. 3. Wymagania wobec pojazdu, którym wykonywana będzie usługa. Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym pojazdem z liczbą miejsc siedzących dla minimum 14 osób (łącznie z kierowcą i opiekunem), i co najmniej jedną sztuką pasów bezwładnościowych trzy punktowych, prawych. 4. Obowiązki Wykonawcy: 4.1. Musi zapewnić dla pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca 4.2. Opiekun będzie odbierał dzieci od rodziców/opiekunów prawnych, spod domu (dotyczy dzieci poruszających się na wózkach) pozostałe dzieci ze wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania o ustalonej wcześniej godzinie, i po odwiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela, po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w Ośrodku i przedszkolu i po dowiezieniu pod dom (dotyczy dzieci poruszających się na wózkach), pozostałe dzieci do wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania, przekazywał pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej z Ośrodka/przedszkola do domu osobom nieupoważnionym; 4.3. Opiekun podczas przewozu będzie zobowiązany do pomocy podczas wsiadania i wysiadania oraz dbania o bezpieczeństwo w trakcie przejazdu. 4.4. Opiekun musi posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenia m.in. przeszkolenie bhp i przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 4.5. Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego każdorazowo o czasowej lub stałej rezygnacji ucznia z przewozu. 4.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 4.7. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług zgodnie z wykazem uczniów. Planowana ilość dzieci niepełnosprawnych do przewozu wynosi 9 w tym jedno na wózku inwalidzkim. Ilość dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 4.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia do sprawdzania posiadanych uprawnień opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi. 4.9. Pojazdy używane do transportu dzieci niepełnosprawnych muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz 128 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 4.10. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazdu w środki łączności (telefon komórkowy). 4.11. Wykonawca winien dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 4.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. 4.13. W razie awarii pojazdu Wykonawca winien zapewnić transport spełniający wymagania określone w pkt 3. 4.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu miesięcznego raportu przejazdu za dany okres rozliczeniowy zawierającego zestawienia przejechanych w danym miesiącu kilometrów. Miesięczny raport przejazdu dla każdego pojazdu sporządzany jest w oparciu o tabelę: data, nr rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy, godzina (rozpoczęcia, zakończenia), stan licznika (początkowy/końcowy), liczba km, podpis kierowcy, uwagi, suma. 5. Przewidywana liczba kilometrów trasy przewozu dzieci 5.1. Łączna trasa dzienna przejazdu będzie wynosiła średnio ok. 100 km. 5.2. Łączna liczba kilometrów w okresie od 4 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniesie ok. 55 800 km. 5.3. Zamawiający przewiduje w zakresie jw. prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości kilometrów maksymalnie do 20%. Zamawiający zastrzega, iż z przewidywanego prawa opcji może nie skorzystać. 5.4. Ponadto podstawowa (bez prawa opcji) ilość kilometrów może ulec zmniejszeniu o 30%, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 6. Sposób realizacji usługi 6.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 6.2. Transport dzieci odbywać się może tylko z bezpośrednim opiekunem, którego zapewnia Wykonawca. 7. Cena przedmiotu zamówienia 7.1. Oferowana cena winna obejmować transport dzieci, postój pomoc w wejściu i wyjściu z pojazdu, koszty opiekuna (paragraf 4 ust. 1 pkt 4 umowy) i winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. 7.2. Za wykonane usługi przewozowej wybrany Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone wg wzoru: liczba faktycznie przejechanych kilometrów x cena za 1 kilometr + 8% VAT – wynagrodzenie zostanie ustalone w postępowaniu przetargowym – za każdy przejechany kilometr licząc od odjazdu z pierwszego przystanku do powrotu po przewozie dzieci na ostatni przystanek. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ceny w trakcie realizacji zamówienia o współczynnik zmian cen paliwa w stosunku "ceny producenta” z dnia 31.07.2017 r. W przypadku gdy na stronach internetowych producenta (http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx) nie będzie podanej ceny na wskazany dzień przyjęta zostanie ostatnia aktualna cena paliwa przed dniem 31.07.2017 r. Oznacza to, że Wykonawca wystawiając fakturę za świadczenie usług transportu w danym miesiącu stosując cenę jednostkową za przewóz na odcinku 1 kilometra. Do faktury wpisze cenę rzeczywistą, którą będzie cena ofertowa (wynikająca ze złożonej oferty) zrewaloryzowana o współczynnik odpowiadający zmianie ceny producenta z dnia 31.07.2017 w stosunku do ceny z dnia wystawienia faktury. 8. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu pojazdami oraz sprawowaniu opieki nad dziećmi były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca. Nie dotyczy odpowiednio przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe lub przedsiębiorców osobiście sprawujących opiekę - jeżeli odpowiednio kierującym będzie przedsiębiorca/opiekunem będzie przedsiębiorca, przy czym kierowca nie może być opiekunem, oraz osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85312120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-09-04 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska. Uwaga: w przypadku wykonywania usługi przez podmioty wspólnie składające ofertę Zamawiający wymaga aby wymagane uprawnienia posiadały wszystkie podmioty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca, musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób na łączną kwotę min. 40 000,00 zł brutto. Uwaga: mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj. przynajmniej: 1 pojazdem z liczbą miejsc siedzących dla minimum 14 osób (łącznie z kierowcą i opiekunem), i co najmniej jedną sztuką pasów bezwładnościowych trzy punktowych, prawych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska; 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ ; Uwaga: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; Dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu - dokument (np. zobowiązania) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy 3. Zamawiający przewiduje zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiana trasy - w zależności od liczby dzieci, które otrzymały zgodę na dowóz do placówek oświatowych, rzeczywistych warunków drogowych, faktycznej liczby dzieci danego dnia do dowozu – zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, 2) zmiana wykazu placówek oświatowych – liczba może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku gdy zaistnieje konieczność dowozu dziecka do placówki – zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, 3) zmiana liczby wykorzystywanych środków transportu – stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, w zależności od liczby dzieci, które uzyskały zgodę na dowóz do placówek oświatowych, liczba wykorzystywanych środków transportu może ulec zmianie – zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, 4) zmiana liczby miejsc niezbędnych w środkach transportu – liczba może ulec zmianie w zależności od faktycznej liczby dzieci, które otrzymały zgodę na dowóz, 5) zmiana przewidzianej ilości km – może ulec zmianie w zależności od trasy, liczby placówek oświatowych, liczby dzieci, które otrzymały zgodę na dowóz, ilości wykorzystywanych środków transportu, 6) całkowite wynagrodzenie Wykonawcy – może ulec zmianie w zależności od faktycznej ilości przejechanych km potwierdzonych w karcie drogowej zatwierdzonej przez osobę odpowiedzialną ustanowioną przez Zamawiającego. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ceny w trakcie realizacji zamówienia o współczynnik zmian cen paliwa w stosunku "ceny producenta” z dnia 31.07.2017 r. W przypadku gdy na stronach internetowych producenta (http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx) nie będzie podanej ceny na wskazany dzień przyjęta zostanie ostatnia aktualna cena paliwa przed dniem 31.07.2017 r. Oznacza to, że Wykonawca wystawiając fakturę za świadczenie usług transportu w danym miesiącu stosując cenę jednostkową za przewóz na odcinku 1 kilometra. Do faktury wpisze cenę rzeczywistą, którą będzie cena ofertowa (wynikająca ze złożonej oferty) zrewaloryzowana o współczynnik odpowiadający zmianie ceny producenta z dnia 31.07.2017 w stosunku do ceny z dnia wystawienia faktury. Zamiana jest dokonywana na wniosek. 8) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy również w następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 9) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt.1 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 10) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt.2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 11) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt.3 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 8 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8 pkt.3. 12) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa wyżej wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 13) Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 14) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6-8, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-03, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Uwaga dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów: 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH