Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500036331-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.
Gmina Lipiany: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w dni nauki szkolnej”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557982-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w dni nauki szkolnej”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.18.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w dni nauki szkolnej” 1. Przedmiot postępowania: transport dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipiany ze wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania a w przypadku dzieci poruszających się na wózkach z pod domu do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie oraz z powrotem do wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania, w przypadku dzieci poruszających się na wózkach pod dom, organizowany w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 1.2. Przystanki. Przystanki zlokalizowane będą w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania dziecka. Dokładne rozmieszczenie przystanków jak również trasy i godziny odjazdów samochodu dowożącego dzieci zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i po sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych. Przewidywany harmonogram dowozów od poniedziałku do piątku – przywóz na godz. 8:00 odwóz o godz. 14:30. 2. Termin i czas realizacji usługi Usługa będzie wykonywana w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 4 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. 3. Wymagania wobec pojazdu, którym wykonywana będzie usługa. Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym pojazdem z liczbą miejsc siedzących dla minimum 14 osób (łącznie z kierowcą i opiekunem), i co najmniej jedną sztuką pasów bezwładnościowych trzy punktowych, prawych. 4. Obowiązki Wykonawcy: 4.1. Musi zapewnić dla pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca 4.2. Opiekun będzie odbierał dzieci od rodziców/opiekunów prawnych, spod domu (dotyczy dzieci poruszających się na wózkach) pozostałe dzieci ze wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania o ustalonej wcześniej godzinie, i po odwiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela, po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w Ośrodku i przedszkolu i po dowiezieniu pod dom (dotyczy dzieci poruszających się na wózkach), pozostałe dzieci do wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania, przekazywał pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej z Ośrodka/przedszkola do domu osobom nieupoważnionym; 4.3. Opiekun podczas przewozu będzie zobowiązany do pomocy podczas wsiadania i wysiadania oraz dbania o bezpieczeństwo w trakcie przejazdu. 4.4. Opiekun musi posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenia m.in. przeszkolenie bhp i przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 4.5. Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego każdorazowo o czasowej lub stałej rezygnacji ucznia z przewozu. 4.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 4.7. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług zgodnie z wykazem uczniów. Planowana ilość dzieci niepełnosprawnych do przewozu wynosi 9 w tym jedno na wózku inwalidzkim. Ilość dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 4.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia do sprawdzania posiadanych uprawnień opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi. 4.9. Pojazdy używane do transportu dzieci niepełnosprawnych muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz 128 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 4.10. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazdu w środki łączności (telefon komórkowy). 4.11. Wykonawca winien dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 4.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. 4.13. W razie awarii pojazdu Wykonawca winien zapewnić transport spełniający wymagania określone w pkt 3. 4.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu miesięcznego raportu przejazdu za dany okres rozliczeniowy zawierającego zestawienia przejechanych w danym miesiącu kilometrów. Miesięczny raport przejazdu dla każdego pojazdu sporządzany jest w oparciu o tabelę: data, nr rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy, godzina (rozpoczęcia, zakończenia), stan licznika (początkowy/końcowy), liczba km, podpis kierowcy, uwagi, suma. 5. Przewidywana liczba kilometrów trasy przewozu dzieci 5.1. Łączna trasa dzienna przejazdu będzie wynosiła średnio ok. 100 km. 5.2. Łączna liczba kilometrów w okresie od 4 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniesie ok. 55 800 km. 5.3. Zamawiający przewiduje w zakresie jw. prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości kilometrów maksymalnie do 20%. Zamawiający zastrzega, iż z przewidywanego prawa opcji może nie skorzystać. 5.4. Ponadto podstawowa (bez prawa opcji) ilość kilometrów może ulec zmniejszeniu o 30%, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 6. Sposób realizacji usługi 6.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 6.2. Transport dzieci odbywać się może tylko z bezpośrednim opiekunem, którego zapewnia Wykonawca. 7. Cena przedmiotu zamówienia 7.1. Oferowana cena winna obejmować transport dzieci, postój pomoc w wejściu i wyjściu z pojazdu, koszty opiekuna (paragraf 4 ust. 1 pkt 4 umowy) i winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. 7.2. Za wykonane usługi przewozowej wybrany Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone wg wzoru: liczba faktycznie przejechanych kilometrów x cena za 1 kilometr + 8% VAT – wynagrodzenie zostanie ustalone w postępowaniu przetargowym – za każdy przejechany kilometr licząc od odjazdu z pierwszego przystanku do powrotu po przewozie dzieci na ostatni przystanek. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ceny w trakcie realizacji zamówienia o współczynnik zmian cen paliwa w stosunku "ceny producenta” z dnia 31.07.2017 r. W przypadku gdy na stronach internetowych producenta (http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx) nie będzie podanej ceny na wskazany dzień przyjęta zostanie ostatnia aktualna cena paliwa przed dniem 31.07.2017 r. Oznacza to, że Wykonawca wystawiając fakturę za świadczenie usług transportu w danym miesiącu stosując cenę jednostkową za przewóz na odcinku 1 kilometra. Do faktury wpisze cenę rzeczywistą, którą będzie cena ofertowa (wynikająca ze złożonej oferty) zrewaloryzowana o współczynnik odpowiadający zmianie ceny producenta z dnia 31.07.2017 w stosunku do ceny z dnia wystawienia faktury. 8. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu pojazdami oraz sprawowaniu opieki nad dziećmi były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca. Nie dotyczy odpowiednio przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe lub przedsiębiorców osobiście sprawujących opiekę - jeżeli odpowiednio kierującym będzie przedsiębiorca/opiekunem będzie przedsiębiorca, przy czym kierowca nie może być opiekunem, oraz osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 85312120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 151999.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mewa Bus Jerzy Marek Olech
Email wykonawcy: mewabuspyrzyce@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Rolna 6a/7
Kod pocztowy: 74-200
Miejscowość: Pyrzyce
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 158373.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158373.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 433900.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych