Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500009512-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.
Gmina Lipiany: „Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500075112-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.55.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. W zakres oświetlenia ulicznego wchodzi 27 punktów poboru energii elektrycznej (26 punktów poboru energii elektrycznej w taryfie C12 B i jeden punkt poboru energii elektrycznej w taryfie C11), z 435. sztukami słupów. Szacuje się zużycie energii elektrycznej na poziomie roku na 299 210,688 kWh. Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element służący tylko do określenia wartości zamówienia. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg wynegocjowanej jednostkowej ceny kWh.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9, 50232100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175913.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ku Słońcu 34
Kod pocztowy: 71-080
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 243451.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243451.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243451.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z tym, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługa sprzedaży energii elektrycznej wraz z jednoczesnym świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę- ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Gmina Lipiany odstąpiła od zastosowania trybu podstawowego udzielenia zamówienia publicznego w tym zakresie na rzecz zastosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust.1 pkt 1a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zakup energii elektrycznej jest nierozerwalnie związany z koniecznością jej przesyłu od wytwórcy do nabywcy. Zgodnie z art. 3 pkt. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017 r. , poz.220 z późn. zm.), pod pojęciem Sprzedaż należy rozumieć bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej obrotem. Prawo energetyczne definiuje pojęcie Przesyłanie jako transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu jej dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. Zgodnie z art.3 pkt. 5 wskazanej powyżej ustawy pod pojęciem Dystrybucja należy natomiast rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Gminy Lipiany jednym podmiotem, który może świadczyć usługę kompleksową jest firma ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych nie wykracza poza ramy określone w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) w zakresie dostaw energii elektrycznej. Ponadto Zamawiający informuje, iż punkty poboru energii elektrycznej objęte niniejszym postępowaniem są zlokalizowane na majątku energetycznym firmy ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zgodnie z obowiązującym prawem własności oraz zgodnie z art. 222§2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2017 r., poz.459 z późn. zm.) przeciwko osobie , która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywróceniu stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Zgodnie z ww przepisami na terenie Gminy Lipiany jedynym podmiotem , który może świadczyć usługę kompleksową sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej i usług konserwacji jest firma ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych