Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500157797-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Gmina Lipiany: „Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576162-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.18.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna zlokalizowana na dz. 164, 96 i 108 obręb Osetna Gmina Lipiany. Inwestycja dotyczy drogi o długości 3,03435 km. Zakres robót budowlanych przewiduje rozebranie istniejącego obiektu budowlanego tj. istniejącej drogi gminnej wykonanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem cementu wraz ze zjazdami i dojściami do posesji i wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej, zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz utwardzenia nawierzchni pełniącego funkcję dojścia do posesji również z betonowej kostki brukowej. W ramach robót budowlanych przewiduje się również wykonanie z płyt betonowych drogowych poszerzenia istniejącej jezdni. W ramach inwestycji wykonana zostanie wymiana istniejących zniszczonych krawężników, obrzeży, regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, wycinka kolidujących z inwestycją drzew i krzewów. Wzdłuż przebudowywanej drogi przewidziano nasadzenie drzew oraz krzewów miododajnych podnoszących walory środowiskowe. W ramach inwestycji w zakresie oddzielnych opracowań branżowych przewiduje się przebudowę (na działkach 96 i 110 obręb Osetna Gmina Lipiany) napowietrznej linii n/n polegającą na przestawieniu istniejącego słupa energetycznego (bez zmiany długości linii) kolidującego z inwestycją oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zakres przebudowy w/w drogi przedstawiony został na planach sytuacyjnych rys 3. W projekcie przyjęto średnią grubość usunięcia nasypu antropogenicznego (humusu) wynoszącą 40cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowisk archeologicznych w kilometrażu inwestycji od 0+030,00 do 0+250,00, na terenie działki nr 96 obr. Osetna. Zamawiający posiada decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie określającą zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, oraz decyzję zezwalającą na prowadzenie zgodnie z programem opracowanym przez archeologa, badań archeologicznych na stanowiskach archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr: Przywodzie, stan. 8 (AZP 39-09/80) i nr 10 (AZP 39-09/82), na dz. nr 96 obr. Osetna. 3. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarach robót), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy w powiązaniu z art. 30 ust. 8 ustawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia). 5. Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia: 1) w ramach umowy wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest wykonać opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień, zatwierdzeń, zgodnie z założeniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a w tym: projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt oznakowania placu budowy, program zapewnienia jakości, plan BIOZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45231000-5, 45231400-9, 45232310-8, 45232130-2, 45233000-9, 45233121-3, 45400000-1, 45233220-7, 45233221-4, 45233290-8, 45233222-1, 45342000-6, 77211600-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegająca odrzuceniu (brak ofert).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych