Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500169160-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
Lipiany: „Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna”
Numer referencyjny  BUD-I.271.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna zlokalizowana na dz. 164, 96 i 108 obręb Osetna Gmina Lipiany. Inwestycja dotyczy drogi o długości 3,03435 km. Zakres robót budowlanych przewiduje rozebranie istniejącego obiektu budowlanego tj. istniejącej drogi gminnej wykonanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem cementu wraz ze zjazdami i dojściami do posesji i wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej, zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz utwardzenia nawierzchni pełniącego funkcję dojścia do posesji również z betonowej kostki brukowej. W ramach robót budowlanych przewiduje się również wykonanie z płyt betonowych drogowych poszerzenia istniejącej jezdni. W ramach inwestycji wykonana zostanie wymiana istniejących zniszczonych krawężników, obrzeży, regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, wycinka kolidujących z inwestycją drzew i krzewów. Wzdłuż przebudowywanej drogi przewidziano nasadzenie drzew oraz krzewów miododajnych podnoszących walory środowiskowe. W ramach inwestycji w zakresie oddzielnych opracowań branżowych przewiduje się przebudowę (na działkach 96 i 110 obręb Osetna Gmina Lipiany) napowietrznej linii n/n polegającą na przestawieniu istniejącego słupa energetycznego (bez zmiany długości linii) kolidującego z inwestycją oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zakres przebudowy w/w drogi przedstawiony został na planach sytuacyjnych rys 3. W projekcie przyjęto średnią grubość usunięcia nasypu antropogenicznego (humusu) wynoszącą 40cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego zaproszenia oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowisk archeologicznych w kilometrażu inwestycji od 0+030,00 do 0+250,00, na terenie działki nr 96 obr. Osetna. Zamawiający posiada decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie określającą zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, oraz decyzję zezwalającą na prowadzenie zgodnie z programem opracowanym przez archeologa, badań archeologicznych na stanowiskach archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr: Przywodzie, stan. 8 (AZP 39-09/80) i nr 10 (AZP 39-09/82), na dz. nr 96 obr. Osetna. 2)Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarach robót), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do zaproszenia. 3)Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy w powiązaniu z art. 30 ust. 8 ustawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia). 4)Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia: a)w ramach umowy wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest wykonać opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień, zatwierdzeń, zgodnie z założeniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a w tym: projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt oznakowania placu budowy, program zapewnienia jakości, plan BIOZ.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45111200-0,
45112000-5,
45200000-9,
45230000-8,
45232000-2,
45231000-5,
45231400-9,
45232310-8,
45232130-2,
45233000-9,
45233121-3,
45400000-1,
45233220-7,
45233221-4,
45233290-8,
45233222-1,
45342000-6,
77211600-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2380027.43
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Trybu zamówienia z wolnej ręki dokonano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonym poprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie płynęły żadne oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PRD Nowogard SA,  sekretariat@prdnowogard.pl,  ul. Górna 2/1,  72-200,  Nowogard ,  kraj/woj. zachodniopomorskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych