Ogłoszenie nr 599840-N-2018 z dnia 2018-08-13 r.

Gmina Lipiany: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie:3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1 , 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipiany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lipiany.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lipiany.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć, w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Lipianach w pokoju nr 18, (sekretariat)
Adres:
Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”.
Numer referencyjny: BUD-I.271.23.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”. Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.Działanie:3.6Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Celem głównym projektu jest poprawa jakości oczyszczania ścieków przekładająca się na jakość środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców gminy Lipiany. Cele szczegółowe projektu: – zwiększenie potencjału systemu oczyszczania ścieków gminy Lipiany poprzez wzrost jakości procesu oczyszczania ścieków; – zapewnienie zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków procesu oczyszczania ścieków; – ochrona i zapewnienie trwałości ekosystemów poprzez poprawę stosunków wodnych w ujęciu jakościowym; projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska na obszarach chronionych – m.in. na terenie obszaru Natura 2000, które są zlokalizowane na terenie aglomeracji Lipiany; – poprawa dostępności do usług komunalnych względem mieszkańców Gminy Lipiany; – budowanie wizerunku gminy Lipiany jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się, zamieszkania i życia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod każdym względem Programowi Funkcjonalno-Użytkowemu, zgodnych z normami, najnowszą praktyką inżynierską i obowiązującym prawem. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipianach podjętą w dniu 2018-03-26 nr XXXVI/258/2018 w sprawie zmiany Aglomeracji Lipiany – liczba RLM wynosi 4 876. Liczba RLM według V AKPOŚK wynosi 4 845 RLM. Różnica między ww. wartościami jest mniejsza niż 5%. Wydajność oczyszczalni ścieków po realizacji projektu wynosić będzie 6 000 RLM i będzie odpowiada ładunkowi generowanemu na obszarze działania oczyszczalni (aktualnie jest to 5 535,00 RLM). Zarówno przed i po modernizacji parametry ścieków oczyszczonych winny spełniać wymagania decyzji wodno-prawnej nr OŚLiR.6341.26.7.2012 z dnia 2012-10-07 wydanej przez Starostę Pyrzyckiego: BZT5 - 25,0 mgO2 /dm3, ChZTCr - 125,0 mgO2/dm3, zawiesina ogólna - 35,0 mg/dm3, azot ogólny - 15,0 mgN/dm3, fosfor ogólny - 2,0 mgP/dm3, odczyn - 6,6 – 9,0 pH. Przed modernizacją z uwagi na stan techniczny poszczególnych obiektów technologicznych oczyszczalni, zwłaszcza reaktorów biologicznych dochodzi do okresowych przekroczeń ww. parametrów. Po realizacji projektu oczyszczalnia spełniać będzie ww. warunki. Projekt jest objęty §3, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, pkt 77) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zakres przedmiotu zamówienia w ujęciu ogólnym obejmuje: modernizację oczyszczalni ścieków w Lipianach, która ma zapewnić przy dużej zmienności ilości dopływających ścieków oczyszczenie ich do wymaganych parametrów. W ramach realizacji zadania jest wykonanie robót projektowych i budowlano-montażowych z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń, zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrócenie do pierwotnego stanu, wykonanie prób końcowych, rozruch oczyszczalni ścieków, uzyskanie wszelkich pozwoleń, w tym ew. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, koniecznych do użytkowania zrealizowanych obiektów. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, - właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym: - wykonanie prób końcowych, - przeprowadzenie szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu, - rozruch, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, instrukcji p.poż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń, - uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami). Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - opracowanie projektu budowlanego, - uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, - opracowanie projektu wykonawczego, - wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń, - zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrócenie do pierwotnego stanu - wykonanie prób końcowych, - rozruch oczyszczalni ścieków. - uzyskanie wszelkich pozwoleń, w tym ew. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, koniecznych do użytkowania zrealizowanych obiektów, Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie odpowiedzialny za: - zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod każdym względem Programowi Funkcjonalno - Użytkowemu, zgodnych z normami, najnowszą praktyką inżynierską i obowiązującym prawem. - zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a także innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, - przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania i uzyskanie pozwolenia na budowę - uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót - zapewnienie sprawowania Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Zatwierdzona Kwotę Kontraktową. - zapewnienie odpowiedniego personelu do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane dla kierownika budowy i kierowników robót branżowych). Elementy robót obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego zakładu. Wykonawca w czasie wykonywania robót będzie przestrzegał wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie zakładu. Wykonywanie robót nie może spowodować zakłóceń w pracy zakładu. Wszelkie prace, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie zakładu muszą być uzgodnione pisemnie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. Jeżeli ze względu na zaproponowane rozwiązania Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące instalacje technologiczne należy przewidzieć taki sposób organizacji robót, który zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą pracę zakładu. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków w czasie wykonywania robót. Zamawiający przewiduje możliwość, w celu zapewnienia właściwej koordynacji prac, przeprowadzenia narad koordynacyjnych na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia. W naradach mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele wykonawcy, w tym projektant, kierownicy robót bądź inne osoby. W przypadku konieczności przeprowadzenia narady, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie spotkania oraz wskaże, które z osób (w zależności od konieczności w danym momencie) mają być obecne podczas narady koordynacyjnej. Narady, będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Ewentualne koszty po stronie Wykonawcy związane z uczestnictwem w naradach koordynacyjnych są elementem ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia i nie powoduje jej zwiększenia. Tym samym, niniejsza okoliczność nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do roszczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w dwóch etapach: I etap: Uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót. Właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót. II etap: Wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujące m.in. wykonanie następujących obiektów,robót budowlanych i prac: - rozbiórka istniejącego poletka na skratki; - dostawa i montaż kraty koszowej wraz ze studzienką; - dostawa i montaż przepompowni ścieków wyposażonej w trzy pompy; - dostawa i montaż sitopiaskownika z płuczką piasku; - przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na zbiornik retencyjny z przepompownią ścieków; - dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego wraz ze studzienką; - dostawa i montaż stacji zlewczej ścieków dowożonych; - przebudowa istniejącego ciągu technologicznego B-800; - budowa radialnego osadnika wtórnego ze zgarniaczem osadów i części pływających; - budowa przepompowni osadów nadmiernych i recyrkulowanych; - przebudowa istniejącego pomiaru ścieków oczyszczonych; - demontaż istniejących dmuchaw; - dostawa i montaż dmuchaw w pomieszczeniu dmuchaw w budynku socjalno– technicznym; - dostawa i montaż urządzenia do wapnowania osadów wapnem workowanym; - demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego; - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego; - wykonanie sieci i instalacji elektrycznych wraz z zasileniem urządzeń; - wykonanie systemu AKPiA; - rozbiórka piaskownia z komorą rozdziału, rurociągami napowietrznymi i ciągu technologicznego B-1000; - wykonanie nawierzchni utwardzonych; - wykonanie odtworzeń nawierzchni utwardzonych; - wykonanie sieci międzyobiektowych; - wykonanie zagospodarowania terenu; - rozruch oczyszczalni ścieków. Jeśli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są nazwy własne, znaki towarowe lub charakterystyczne dane wskazujące producenta maja za zadanie określenie minimalnych wytycznych Zamawiającego co do jakości zastosowanych materiałów. Tam, gdzie w programie funkcjonalno-użytkowym robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:  gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),  charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),  parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),  parametrów bezpieczeństwa użytkowania,  standardów emisyjnych, Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie projekty ,dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być pierwszego gatunku i muszą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG:  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów:  Powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992) oraz rozporządzeniami wykonawczymi,  Wykonawca pokrywa opłaty za składowanie ziemi z wykonanych robót oraz jej wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zdemontowane z obiektów urządzenia należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108 z późn. zm. ). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zgodnie z art. 29 ust. 3a u.Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty konstrukcyjno-budowlane, b) roboty branży instalacyjno-sanitarnej, c) roboty branży elektrycznej, c) roboty branży automatyki, d) pozostałe roboty związane z realizacją zamówienia. Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane, to jest: projektantów, kierownika budowy, kierowników robót oraz przedstawiciela wykonawcy, programisty, technologa, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych oraz ewentualnie innych osób, co do których Wykonawca lub Podwykonawca wykaże, że wykonanie ww. czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót o których wyżej mowa - określonych szczegółowo w umowie. Niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób będzie skutkować nałożeniem kar zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 pkt 1 lit. o) wzoru umowy. Sposób dokumentowania zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z obowiązkiem osób na umowę o pracę 1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z zapisami powyżej. Niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób będzie skutkować nałożeniem kar zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 pkt 1 lit. o) wzoru umowy. 2. Wykonawca przekazuje w załączeniu do umowy oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników1). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. n) wzoru umowy. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 ustawy pzp) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71300000-1
45100000-8
45200000-9
71320000-7
45110000-1
45220000-5
45230000-8
71322000-1
45111000-8
45112000-5
45113000-2
45222000-9
45231000-5
45232000-2
45233000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia. Zamówienie takie będzie obejmowało zakres prac/ robót / branż jak w przedmiotowym zamówieniu. Zamówienie będzie dotyczyło oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-10-03

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 3 października 2022 w tym: 1. zakończenie prac objętych I etapem w terminie do 2 sierpnia 2019 r. (wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń na realizację projektu w tym ostatecznego pozwolenia na budowę). 2. zakończenie robót objętych II etapem w terminie do 3 października 2022 r. (wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie). Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane będą mogły być rozpoczęte przez Wykonawcę w IV kwartale 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w zakresie robót budowlanych również w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) zamówienia z jednego z poniższych wariantów (Zamawiający nie dopuszcza łączenia zamówień pomiędzy różnymi wariantami): WARIANT 1 a) dwie roboty budowlane, każda polegająca na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót min. 2 000 000,00 zł brutto b) dwie usługi, każda polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudową oczyszczalni ścieków i o przewidywanej wartości robót min. 2 000 000,00 zł brutto. lub WARIANT 2 a) jedna robota budowlana polegająca na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót min. 2 000 000,00 zł brutto b) jedna usługa, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudową oczyszczalni ścieków i o przewidywanej wartości robót min. 2 000 000,00 zł brutto. c) jedna robota budowlana zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj polegająca na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót min. 2 000 000,00 zł brutto lub WARIANT 3 a) dwie roboty budowlana zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót min. 2 000 000,00 zł brutto każda Uwaga: - Pojęcia „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo budowlane. - Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. - Zamawiający nie uzna jako dokumentacji projektowej opracowań polegających tylko na jej aktualizacji lub optymalizacji. W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem. Uwaga nr 2:W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (pkt 2.2.1. rozdziału SIWZ); W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa wyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 4.3.1. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia "Dokument, o których mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert" stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót/wykazu robót i usług (według załącznika nr 4 do SIWZ), tj: wykaz robót budowlanych/wykaz robót i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane/usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/roboty budowlane i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, (UWAGA: wykaz robót/wykaz robót i usług należy wypełnić w zakresie WARIANTU (1, 2 lub 3) określonego w pkt 3.1.1. SIWZ za pomocą którego Wykonawca wykazuje spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00PLN 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018, poz. 110 z późn.zm.). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: BS Wolin o/Lipiany nr 20939310102600082420000160. Z dopiskiem na przelewie: „Wadium do postępowania na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewłaściwej formie (w tym w szczególności wniesienie wadium w pieniądzu w sposób inny niż przelew) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Całkowita cena brutto za zrealizowanie zamówienia60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości na przedmiot umowy20,00
Kary umowne 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 8). 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z poniższymi zapisami. 2) Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w niniejszym paragrafie. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym. 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej Wykonawcy, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich zastosowanie stanie się niemożliwe, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne , skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych, f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy też polepszeniem warunków eksploatacji, k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy – w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach o których mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w sytuacjach określonych w ust. 2 pkt 2), 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, d) przerwy w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym., f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, j) robót dodatkowych lub robót/prac polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), k) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, l) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w ust.2 pkt 2), mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (powodujących konieczność jego wydłużenia), m) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadnioną przyczynę zmiany terminu. 3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 3) dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikającym z cofnięcia środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, 2) - ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie do zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), 3) - ad pkt. 3) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ust.2 pkt 1) i 2), 4) - ad pkt. 4): - lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 5 stopni C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych a także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 dni w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej, - lit. d), f), - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, - lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań niewykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy, - lit. h), i) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit.j) – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, - lit. k) – o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem aneksu do umowy, względnie – o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian, - lit. l), m) – o okres niezbędny do wykonania robót przy uwzględnieniu zmiany sposobu spełnienia świadczenia. 4. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 – 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę . Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym w ust. 2-4 zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 6. Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia a 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 6 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług polegającej na jej podwyższeniu, warunkiem dokonania waloryzacji w tym przypadku będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegółowy sposób wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany o której mowa w ust.6 pkt 1) na wynagrodzenie Wykonawcy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Warunki dokonania waloryzacji wynagrodzenia określają postanowienia ust. 11. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Warunki dokonania waloryzacji wynagrodzenia określają postanowienia ust. 11. 10. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2) i 3) warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie przez Wykonawcę do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegółowy sposób wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian o których mowa w ust.6 odpowiednio pkt 2) lub 3) na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ustalona na podstawie ustawy, przy tych samych założeniach przy których Wykonawca wyliczył cenę oferty netto, wpłynęła na zmianę tej ceny. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku i przedstawionych wyliczeń. W szczególności w celu udowodnienia zmiany ceny oferty netto, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić porównanie kalkulacji ceny wyliczonej z oferty i kalkulacji ceny ofertowej netto wynikającej ze zmiany przepisów prawa. Przedstawienie porównania kalkulacji ceny ofertowej netto musi w sposób nie budzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany przepisów prawa na wysokość ceny w stosunku do ceny z oferty. Do przedstawionego porównania kalkulacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy cenie ofertowej netto oraz ceny której zmiana wynika z przepisów prawa. 11. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy o którym mowa w ust. 10, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2) i 3), pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian, a jeżeli Wykonawca złoży wniosek po tym terminie - od chwili jego złożenia. 12. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. 13. W związku z postanowieniami ust.6 pkt 2) i 3) oraz postanowieniami ust. 8 - ust.10, Wykonawca obowiązany jest w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie następujących informacji: 1) Ilość osób ujętych w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawcy do bezpośredniego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym osobno: - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uzyskujących minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uzyskujących wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ze wskazaniem rodzaju umowy (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło), uzyskujących minimalną stawkę godzinową ustaloną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ze wskazaniem ilości godzin przewidzianych do wykonania przez te osoby, - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej uzyskujących wynagrodzenie wyższe niż minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2) Wskazanie czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wymienione w pkt 1, zatrudnione są w pełnym czy w niepełnym wymiarze czasu pracy; w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy należy podać wymiar czasu pracy poszczególnych osób, Wskazanie kwoty wynagrodzenia brutto każdej z osób wymienionych w pkt 1 (bez podawania danych osobowych) oraz wysokości obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych obciążających te osoby (składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych), z wyszczególnieniem wysokości każdej ze składek z osobna i podatku jak również podanie kwoty netto wynagrodzenia. 3) Wskazanie kwoty obciążeń publicznoprawnych obciążających Wykonawcę i będących jego kosztem od wynagrodzeń poszczególnych osób wymienionych w pkt 1, z wyszczególnieniem kwot poszczególnych obciążeń publicznoprawnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne. 14. Nie przedstawienie przez Wykonawcę informacji o której mowa w ust.13 we wskazanym w ust. 13 terminie skutkować będzie odmową przez Zamawiającego uwzględnienia wniosku Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia o którym mowa w ust. 10. 15. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, a także ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne przesłanki wykluczenia wskazane w pkt 2.2.1 rozdz. XIII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa wyżej. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym przez Wykonawcę zestawieniem robót będących załącznikiem nr 1 A do formularza ofertowego. Wyliczone kwoty ogółem zestawienia robót muszą być zgodne z kwotami wpisanymi w formularz ofertowy. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Dowód wniesienia wadium: w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2.3. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo ze stosownego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów). Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. Informacja dot. ochrony danych osobowych RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany tel. 91 564 10 49 e-mail: umig@lipiany.pl; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lipiany jest Pani Janina Szydło, kontakt: adres e-mail iod@lipiany.pl, telefon 91 564 10 49 wew. 102, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Oznaczenie postępowania nr BUD-I.271.23.2018,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne lub wytyczne o dofinansowaniu ze środków UE stanowią inaczej; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. (1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH