Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500224306-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.
Gmina Lipiany: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie:3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599840-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500203137-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.23.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”. Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.Działanie:3.6Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Celem głównym projektu jest poprawa jakości oczyszczania ścieków przekładająca się na jakość środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców gminy Lipiany. Cele szczegółowe projektu: – zwiększenie potencjału systemu oczyszczania ścieków gminy Lipiany poprzez wzrost jakości procesu oczyszczania ścieków; – zapewnienie zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków procesu oczyszczania ścieków; – ochrona i zapewnienie trwałości ekosystemów poprzez poprawę stosunków wodnych w ujęciu jakościowym; projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska na obszarach chronionych – m.in. na terenie obszaru Natura 2000, które są zlokalizowane na terenie aglomeracji Lipiany; – poprawa dostępności do usług komunalnych względem mieszkańców Gminy Lipiany; – budowanie wizerunku gminy Lipiany jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się, zamieszkania i życia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod każdym względem Programowi Funkcjonalno-Użytkowemu, zgodnych z normami, najnowszą praktyką inżynierską i obowiązującym prawem. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipianach podjętą w dniu 2018-03-26 nr XXXVI/258/2018 w sprawie zmiany Aglomeracji Lipiany – liczba RLM wynosi 4 876. Liczba RLM według V AKPOŚK wynosi 4 845 RLM. Różnica między ww. wartościami jest mniejsza niż 5%. Wydajność oczyszczalni ścieków po realizacji projektu wynosić będzie 6 000 RLM i będzie odpowiada ładunkowi generowanemu na obszarze działania oczyszczalni (aktualnie jest to 5 535,00 RLM). Zarówno przed i po modernizacji parametry ścieków oczyszczonych winny spełniać wymagania decyzji wodno-prawnej nr OŚLiR.6341.26.7.2012 z dnia 2012-10-07 wydanej przez Starostę Pyrzyckiego: BZT5 - 25,0 mgO2 /dm3, ChZTCr - 125,0 mgO2/dm3, zawiesina ogólna - 35,0 mg/dm3, azot ogólny - 15,0 mgN/dm3, fosfor ogólny - 2,0 mgP/dm3, odczyn - 6,6 – 9,0 pH. Przed modernizacją z uwagi na stan techniczny poszczególnych obiektów technologicznych oczyszczalni, zwłaszcza reaktorów biologicznych dochodzi do okresowych przekroczeń ww. parametrów. Po realizacji projektu oczyszczalnia spełniać będzie ww. warunki. Projekt jest objęty §3, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, pkt 77) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zakres przedmiotu zamówienia w ujęciu ogólnym obejmuje: modernizację oczyszczalni ścieków w Lipianach, która ma zapewnić przy dużej zmienności ilości dopływających ścieków oczyszczenie ich do wymaganych parametrów. W ramach realizacji zadania jest wykonanie robót projektowych i budowlano-montażowych z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń, zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrócenie do pierwotnego stanu, wykonanie prób końcowych, rozruch oczyszczalni ścieków, uzyskanie wszelkich pozwoleń, w tym ew. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, koniecznych do użytkowania zrealizowanych obiektów. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, - właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym: - wykonanie prób końcowych, - przeprowadzenie szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu, - rozruch, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, instrukcji p.poż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń, - uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami). Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - opracowanie projektu budowlanego, - uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, - opracowanie projektu wykonawczego, - wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń, - zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrócenie do pierwotnego stanu - wykonanie prób końcowych, - rozruch oczyszczalni ścieków. - uzyskanie wszelkich pozwoleń, w tym ew. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, koniecznych do użytkowania zrealizowanych obiektów, Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie odpowiedzialny za: - zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod każdym względem Programowi Funkcjonalno - Użytkowemu, zgodnych z normami, najnowszą praktyką inżynierską i obowiązującym prawem. - zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a także innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, - przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania i uzyskanie pozwolenia na budowę - uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót - zapewnienie sprawowania Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Zatwierdzona Kwotę Kontraktową. - zapewnienie odpowiedniego personelu do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane dla kierownika budowy i kierowników robót branżowych). Elementy robót obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego zakładu. Wykonawca w czasie wykonywania robót będzie przestrzegał wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie zakładu. Wykonywanie robót nie może spowodować zakłóceń w pracy zakładu. Wszelkie prace, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie zakładu muszą być uzgodnione pisemnie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. Jeżeli ze względu na zaproponowane rozwiązania Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące instalacje technologiczne należy przewidzieć taki sposób organizacji robót, który zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą pracę zakładu. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków w czasie wykonywania robót. Zamawiający przewiduje możliwość, w celu zapewnienia właściwej koordynacji prac, przeprowadzenia narad koordynacyjnych na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia. W naradach mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele wykonawcy, w tym projektant, kierownicy robót bądź inne osoby. W przypadku konieczności przeprowadzenia narady, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie spotkania oraz wskaże, które z osób (w zależności od konieczności w danym momencie) mają być obecne podczas narady koordynacyjnej. Narady, będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Ewentualne koszty po stronie Wykonawcy związane z uczestnictwem w naradach koordynacyjnych są elementem ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia i nie powoduje jej zwiększenia. Tym samym, niniejsza okoliczność nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do roszczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w dwóch etapach: I etap: Uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót. Właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót. II etap: Wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujące m.in. wykonanie następujących obiektów,robót budowlanych i prac: - rozbiórka istniejącego poletka na skratki; - dostawa i montaż kraty koszowej wraz ze studzienką; - dostawa i montaż przepompowni ścieków wyposażonej w trzy pompy; - dostawa i montaż sitopiaskownika z płuczką piasku; - przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na zbiornik retencyjny z przepompownią ścieków; - dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego wraz ze studzienką; - dostawa i montaż stacji zlewczej ścieków dowożonych; - przebudowa istniejącego ciągu technologicznego B-800; - budowa radialnego osadnika wtórnego ze zgarniaczem osadów i części pływających; - budowa przepompowni osadów nadmiernych i recyrkulowanych; - przebudowa istniejącego pomiaru ścieków oczyszczonych; - demontaż istniejących dmuchaw; - dostawa i montaż dmuchaw w pomieszczeniu dmuchaw w budynku socjalno– technicznym; - dostawa i montaż urządzenia do wapnowania osadów wapnem workowanym; - demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego; - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego; - wykonanie sieci i instalacji elektrycznych wraz z zasileniem urządzeń; - wykonanie systemu AKPiA; - rozbiórka piaskownia z komorą rozdziału, rurociągami napowietrznymi i ciągu technologicznego B-1000; - wykonanie nawierzchni utwardzonych; - wykonanie odtworzeń nawierzchni utwardzonych; - wykonanie sieci międzyobiektowych; - wykonanie zagospodarowania terenu; - rozruch oczyszczalni ścieków. Jeśli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są nazwy własne, znaki towarowe lub charakterystyczne dane wskazujące producenta maja za zadanie określenie minimalnych wytycznych Zamawiającego co do jakości zastosowanych materiałów. Tam, gdzie w programie funkcjonalno-użytkowym robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:  gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),  charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),  parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),  parametrów bezpieczeństwa użytkowania,  standardów emisyjnych, Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie projekty ,dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być pierwszego gatunku i muszą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG:  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów:  Powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992) oraz rozporządzeniami wykonawczymi,  Wykonawca pokrywa opłaty za składowanie ziemi z wykonanych robót oraz jej wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zdemontowane z obiektów urządzenia należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108 z późn. zm. ). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zgodnie z art. 29 ust. 3a u.Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty konstrukcyjno-budowlane, b) roboty branży instalacyjno-sanitarnej, c) roboty branży elektrycznej, c) roboty branży automatyki, d) pozostałe roboty związane z realizacją zamówienia. Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane, to jest: projektantów, kierownika budowy, kierowników robót oraz przedstawiciela wykonawcy, programisty, technologa, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych oraz ewentualnie innych osób, co do których Wykonawca lub Podwykonawca wykaże, że wykonanie ww. czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót o których wyżej mowa - określonych szczegółowo w umowie. Niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób będzie skutkować nałożeniem kar zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 pkt 1 lit. o) wzoru umowy. Sposób dokumentowania zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z obowiązkiem osób na umowę o pracę 1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z zapisami powyżej. Niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób będzie skutkować nałożeniem kar zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 pkt 1 lit. o) wzoru umowy. 2. Wykonawca przekazuje w załączeniu do umowy oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników1). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. n) wzoru umowy. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 ustawy pzp) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71300000-1, 45100000-8, 45200000-9, 71320000-7, 45110000-1, 45220000-5, 45230000-8, 71322000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45222000-9, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: w niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta Wykonawcy Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin, Partner Konsorcjum: Biuro Inżynierskie Budzisz sp. z o.o. ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo, w cenie 9.405.810,00 zł. Cena ww. oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 5.104.500,00 zł. Jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych