Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510061883-N-2019 z dnia 29-03-2019 r.
Gmina Lipiany: „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę” Zamówienie dotyczy II cz.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508678-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540022828-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1, 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę” Zamówienie dotyczy II cz.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”. Zamówienie dotyczy II części. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci – na podstawie biletów miesięcznych. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały dzieciom dojazd z miejsca zamieszkania do szkoły i przedszkola oraz ze szkoły i przedszkola do miejsca zamieszkania w dni nauki szkolnej. Wykonawca ustala rozkład jazdy. Dzieci należy dowieźć z kierunków: a/ Skrzynka, Batowo, Nowice, Wołczyn, Krasne, Połczyno. b/ ul. Pyrzycka, Dębiec, Mironów, Świerszczyki, Przywodzie, Osetna, Jedlice, Brzostowo, Żarnowo, Miedzyń. c/ Józefin. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż biletów dla podanej w załączniku nr 4 do SIWZ liczby dzieci z poszczególnych miejscowości dowożonych i odwożonych do/z Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach. Liczba dzieci objętych dowozem/odwozem do Zespołu Szkół w roku szkolnym 2018/2019 - 154. Liczba dzieci objętych dowozem/odwozem do Zespołu Szkół w roku szkolnym 2019/2020 - 140. Liczba dzieci objętych dowozem/odwozem do Przedszkola Miejskiego roku szkolnym 2018/2019 - 23. Liczba dzieci objętych dowozem/odwozem do Przedszkola Miejskiego roku szkolnym 2019/2020 - 23. Podane liczby są prognozowanymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie. Wykonawca pokrywa koszty oznakowania przystanków szkolnych znakiem D-15 wraz z ogłoszeniami o godzinach odjazdu i ponosi koszty zatrudnienia osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych w czasie przejazdu dzieci w pojazdach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

Dodatkowe kody CPV: 85312110-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120786.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim
Email wykonawcy: pks@pks-gorzow.pl
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 20
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 140680.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140680.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189967.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 100%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych