Ogłoszenie nr 542688-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Gmina Lipiany: Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie zadania – zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1 , 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipiany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lipiany.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lipiany.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawców obowiązuje pisemność postępowania
Adres:
Urząd Miejski w Lipianach ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 18 (sekretariat), piętro I.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach
Numer referencyjny: BUD-I.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotowe zamówienie obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim im. Kubusia Puchatka na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno-technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany, polegającą na przebudowie istniejącego budynku i wydzieleniu w nim sali przedszkolnej dla 25 dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak sanitariaty, szatnie, magazyn, komunikację itp. W budynku, w celu prawidłowego funkcjonowania całego kompleksu przedszkola, przewiduje się zostawić pomieszczenie kotłowni i pom. warsztatowe. Zaplanowano także wydzielenie strefy wejściowej w celu umożliwienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. Zakres robót obejmuje wykonanie: - rozbiórki komina, - wyburzenie części ścian nośnych i zastąpienie układem belkowo-słupowym, - demontaż okładziny zewnętrznej ścian zewnętrznych, - wyburzenia nowych otworów okiennych i drzwiowych, - wykonanie nowego układ ścian działowych, - wykonanie izolacji i nowego układu warstw ścian, posadzek i stropu, - montażu stolarki okiennej i drzwiowej, - prowadzenie nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, - likwidacji kolizji instalacyjnych. W celu zapewnienia zasilenia istniejącego budynku i przebudowywanego w ciepłą wodę i ogrzewanie, zostawia się lokalizację istniejącego pomieszczenia kotłowni w obecnym miejscu. Obok zlokalizowane zostało pom. warsztatowe. Reszta przestrzeni wykorzystana została na funkcje przedszkolne. Duża sala przedszkolna na 25 dzieci jest połączona z istniejącą częścią przedszkola oraz ma dostęp z zewnątrz poprzez przedsionek i komunikację. Do sali przyporządkowane są pom. towarzyszące: szatnia dzieci, sanitariaty, pom. gospodarcze i magazyn. Dodatkowo wydzielono szatnię dla nauczycieli. Kubatura budynku pozostaje bez zmian. Przebudowę oraz poprawę wyglądu budynku zaprojektowano w sposób uwzględniający obecną formę i charakter, wprowadzając duże przeszklenia (dla sali przedszkolnej) i nowoczesne rozwiązania. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym, wykonawczym, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie powinny być zawarte w dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień podobnych polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych dla zamówienia podstawowego w zakresie realizacji robót związanych z robotami remontowymi (wyburzenie części ścian nośnych i zastąpienie układem belkowo-słupowym, demontaż okładziny zewnętrznej ścian zewnętrznych, wyburzenia nowych otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nowego układ ścian działowych, wykonanie izolacji i nowego układu warstw ścian, posadzek i stropu, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, prowadzenie nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, likwidacji kolizji instalacyjnych), budynku w zakresie objętym zamówieniem podstawowym, których wartość nie przekroczy 30 % szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na zasadach określonych w Umowie podstawowej i jej załącznikach. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w punkcie 1 jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia podobnego będzie niższa bądź równa równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i trybu udzielania w zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-14
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: -co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o wartości robót budowlanych min. 300.000 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawcy polegającym na potencjale podmiotu trzeciego co najmniej jeden podmiot musi wykazać się samodzielnie wymaganym doświadczeniem, o którym mowa w niniejszym punkcie. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, -3- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym: -Pełnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o wartości robót minimum 300 000,00 zł brutto; Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadającym co najmniej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadającym co najmniej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Doświadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnień. W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 poz. 65 wraz z późniejszymi zmianami). Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu/ów, o których mowa powyżej – zastosowanie ma § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej , w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium: w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz.110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 20939310102600082420000160 z opisem „Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach”. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pokój nr 18 (sekretariat), przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego należy dodatkowo załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Doświadczenie kierownika budowy20,00
Aspekty społeczne – zatrudnienie do realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czas pracy, osób bezrobotnych lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy. Projekt Umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu). Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian opisano w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ: 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, ze zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych będących integralna częścią umowy. 2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w paragrafie 12 umowy. 3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej, szczegółowo określony w § 5 ust. 12 pkt. 7 umowy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. 6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 7. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i przedłożenia na żądanie Nadzoru Inwestorskiego jego kopii. 8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.3 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 11. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Z powodu zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2) Gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego. 3) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron. 4) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, 5) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym. 6) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający. 7) Wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 12- 14 poniżej. 12. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy: 1) Jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po Stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki VAT, 2) W przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego. 3) W przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych/ dostaw/ usług które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym, a są niezbędne do wykonania i spełniają warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP lub robót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy- przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/ materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: a) Gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikające z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane d) Wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, e) Jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawę bezpieczeństwa lub funkcjonalność, f) Ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej luz z uwagi na korzyści dla Zamawiającego. g) Konieczność realizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). h) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. j) W przypadku, gdy zaproponowana zmiana skróci termin realizacji robót w całości lub części k) W przypadku wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 13 umowy uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4) Wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji, a nie ujętych w pozycjach Wykazu Cen. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w Wykazie cen, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych pkt. 6) poniżej, 5) Wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzednich Wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen w Wykazie Cen, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny według zasad określonych w pkt. 6) poniżej. 6) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót określonych w ust. 12 pkt. 3), 4) i 5) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: a) Według średnich zagregowanych cen jednostkowych robót publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa Zachodniopomorskiego, aktualnych w kwartale poprzedzającym datę jej sporządzenia b) W przypadku braku możliwości zastosowania zasad wyliczenia wynagrodzenia określonego w niniejszym pkt. litera a) Zamawiający dopuszcza wykonanie indywidualnej kalkulacji kosztów z uwzględnieniem norm KNR lub własnej kalkulacji. 13. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 1) Wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 2) Szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, których udowodnienie wystąpienia leży po Stronie Wykonawcy), 3) Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (zagospodarowania terenu, rzędnych), w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 4) Wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 5) Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji kub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, 7) Zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 8) Działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 9) Zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 10) Zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, 11) Wystąpienia:siły wyższej” opisanej w § 13 umowy, 12) Wystąpienia okoliczności określonych w ust. 12 pkt. 2- 5 niniejszego paragrafu, które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 13) W przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania, zaniechania lub opóźnienia ze Strony Zamawiającego, 14) Ze względu na wystąpienie działań lub zaniechania organów władzy publicznej, w tym zmian przepisów i interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 15) Przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, 16) Wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia 14. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 1) Śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) Pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 3) Niewywiązania się osób z obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 4) Wszystkie okoliczności wymienione wyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wraz z Formularzem Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 3) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); 5) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419), powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem: Tajemnica przedsiębiorstwa. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: • wykonywania robót ogólnobudowlanych, • wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu, • wykonywania robót sanitarnych, • wykonywania robót elektrycznych, • osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących robót rozbiórkowych, ociepleniowych, wykończeniowych. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czy tzw. pracowników fizycznych. Jeżeli czynności, o których mowa wyżej nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenia wraz z uzasadnieniem.- Szczegółowe zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę zostały opisane w §5 pkt 15 projektu umowy. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – KLAUZULA SPOŁECZNA art. 29 ust. 4 Pzp. 1) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zamówienia co najmniej: - dwóch osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy albo - dwóch bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy albo - jednej osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadającej status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy i jednej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonawca może zadeklarować w formularzu ofertowym większą ilość osób które zatrudni do realizacji zamówienia co będzie podlegało pozacenowemu kryterium oceny oferty (Rozdział XVII SIWZ). 2) Za zatrudnione zgodnie z pkt. 1) uznaje się także osoby zatrudnione przed podpisaniem umowy obejmującej niniejszy przedmiot zamówienia, pod warunkiem, że zatrudnienie nastąpiło w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni przed datą podpisania tejże umowy. 3) Zatrudnienie o którym mowa w pkt. 1) będzie trwało przez cały okres realizacji zamówienia. 4) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ppkt. 1) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy poprzez przedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych (imię i nazwisko osoby wskazanej do zatrudnienia, wymiar etatu, data zawarcia umowy oraz rodzaj umowy nie podlega anonimizacji). 5) Wykonawca zobowiązany jest także do przedłożenia Zamawiającemu - w terminie wskazanym w pkt. 4) – dokumentów poświadczających posiadanie przez ww. osoby statusu osób bezrobotnych/statusu osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Dokumentem takim może być w szczególności poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zgłoszenia ofert pracy przekazana Powiatowemu Urzędowi Pracy lub odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia Wykonawcy lub w kraju, w którym Wykonawca ma swoją siedzibę albo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu, wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy lub wskazany organ, kierującego do pracy osoby bezrobotne bądź osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia. 6) W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobą, o której mowa w pkt. 1) Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ustania stosunku pracy, nowej osoby posiadającej status osoby bezrobotnej lub osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia oraz do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, wskazanych w pkt. 4) i 5), potwierdzających zatrudnienie tej osoby i jej status. O każdym przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w pkt. 1) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 7) W przypadku niezłożenia w terminie jednego z dokumentów, o których mowa w pkt. 4) i 5) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. Niezłożenie dokumentów przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 4), zostanie uznane za niezatrudnienie wymaganej lub zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby osób bezrobotnych/ osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia. 8) Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: - nie zatrudnienia przez do realizacji zamówienia wymaganej lub zadeklarowanej przez niego liczby osób bezrobotnych/osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia lub - stwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie dowolnych środków dowodowych, iż w trakcie trwania umowy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z zatrudnionymi przez Wykonawcę osobami, o których mowa w pkt. 1), a Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim w takiej sytuacji na podstawie pkt. 6). 9) Wysokość kary umownej wynosi 112,50 zł za każdy dzień w okresie realizacji umowy, w którym stwierdzono wystąpienie jednego z naruszeń, o których mowa w pkt. 8). Kara liczona będzie osobno za każdą niezatrudnioną osobę. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany -w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49* -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego -odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; -obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; -posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; -nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest również: Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, • pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. W związku z powyższym należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie, o treści jak w Formularzu ofertowym. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH