Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510130956-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.
Gmina Lipiany: Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie zadania – zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542688-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540094743-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1, 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BID-I.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotowe zamówienie obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim im. Kubusia Puchatka na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno-technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany, polegającą na przebudowie istniejącego budynku i wydzieleniu w nim sali przedszkolnej dla 25 dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak sanitariaty, szatnie, magazyn, komunikację itp. W budynku, w celu prawidłowego funkcjonowania całego kompleksu przedszkola, przewiduje się zostawić pomieszczenie kotłowni i pom. warsztatowe. Zaplanowano także wydzielenie strefy wejściowej w celu umożliwienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. Zakres robót obejmuje wykonanie: - rozbiórki komina, - wyburzenie części ścian nośnych i zastąpienie układem belkowo-słupowym, - demontaż okładziny zewnętrznej ścian zewnętrznych, - wyburzenia nowych otworów okiennych i drzwiowych, - wykonanie nowego układ ścian działowych, - wykonanie izolacji i nowego układu warstw ścian, posadzek i stropu, - montażu stolarki okiennej i drzwiowej, - prowadzenie nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, - likwidacji kolizji instalacyjnych. W celu zapewnienia zasilenia istniejącego budynku i przebudowywanego w ciepłą wodę i ogrzewanie, zostawia się lokalizację istniejącego pomieszczenia kotłowni w obecnym miejscu. Obok zlokalizowane zostało pom. warsztatowe. Reszta przestrzeni wykorzystana została na funkcje przedszkolne. Duża sala przedszkolna na 25 dzieci jest połączona z istniejącą częścią przedszkola oraz ma dostęp z zewnątrz poprzez przedsionek i komunikację. Do sali przyporządkowane są pom. towarzyszące: szatnia dzieci, sanitariaty, pom. gospodarcze i magazyn. Dodatkowo wydzielono szatnię dla nauczycieli. Kubatura budynku pozostaje bez zmian. Przebudowę oraz poprawę wyglądu budynku zaprojektowano w sposób uwzględniający obecną formę i charakter, wprowadzając duże przeszklenia (dla sali przedszkolnej) i nowoczesne rozwiązania. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym, wykonawczym, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie powinny być zawarte w dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 715889.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Instalatorstwo Elektryczne Marek Stęcel
Email wykonawcy: stecel-1970@wp.pl
Adres pocztowy: Mielęcin 32
Kod pocztowy: 74-230
Miejscowość: Mielęcin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 651900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 651900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 651900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych