Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510230721-N-2019 z dnia 28-10-2019 r.
Gmina Lipiany: „Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany – łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno – produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce – Głazów”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603407-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1, 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany – łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno – produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce – Głazów”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.24.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi publicznej o długości 88,00 m. z infrastrukturą techniczną realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany – łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno – produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce – Głazów.” Zakres robót obejmuje: - roboty rozbiórkowe, roboty budowlane (roboty ziemne, wykonanie nawierzchni drogowych utwardzonych, chodników, przebudowę i rozbudowę obecnego zjazdu z byłej drogi krajowej nr 3, a obecnie drogi wojewódzkiej nr 119, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wycinkę drzew i krzewów, przestawienie ogrodzeń) -przebudowę kablowych linii elektro energetycznych -przebudowę odcinka napowietrznej linii telekomunikacyjnej -zabezpieczenie rurociągu tłocznego ścieków -roboty torowe i budowę przejazdu kolejowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w dokumentacji projektowej: Projekt Budowlany branża drogowa, branża kolejowa, branża elektryczna, branża sanitarna, branża telekomunikacyjna i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45232000-2, 45234000-6, 45000000-7, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7, 45233150-5, 77211400-6, 45233140-2, 45233141-9, 45233000-9, 45100000-8, 45110000-1, 45220000-5, 45111000-8, 45222000-9, 45231000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych