Ogłoszenie nr 591718-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

Gmina Lipiany: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej – cz. 2 zamówienia”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1 , 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipiany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.lipiany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lipiany.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany – pok. 18 (sekretariat) - w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski, ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany – pok. 18 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej – cz. 2 zamówienia”
Numer referencyjny: BUD-I.271.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej - cz. 2 zamówienia”. Zamówienie jest podzielone na 2 części: Część I: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce: 2 dzieci z Lipian, 1 z Batowa; Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Nowielin 40, 74-230 Mielęcin: 1 dziecko z Jedlic, 2 dzieci z Lipian w tym 1 na wózku inwalidzkim, 1 dziecko z Mielęcinka, 2 dzieci z Mironowa; Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce: 1 dziecko z Wołczyna. Część II: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola „Bratek” Laskowo 16 gm. Przelewice: 4 dzieci z Jedlic, 1 dziecko z Lipian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekunów oraz kierowców biorących udział przy realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa § 6 projektu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85312120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 459692,62
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-11-01   lub zakończenia: 2022-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-01 2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z odrębnych przepisów. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję/zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dotyczy wszystkich części zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy warunki w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie : • dla cz. 1 – co najmniej 2 usługi polegające na transporcie osób niepełnosprawnych każda na kwotę min. 125 000,00 PLN brutto każda. W przypadku usług wykonywanych i nie zakończonych należy podać kwotę usług wykonanych; • dla cz. 2 – co najmniej 1 usługę polegające na transporcie osób niepełnosprawnych każda na kwotę min. 106 000,00 PLN brutto. W przypadku usług wykonywanych i nie zakończonych należy podać kwotę usług wykonanych; Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku dotyczy wszystkich części zamówienia. Ponad to warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje taborem autobusowym w ilości : • dla cz. 1 - minimum 1 pojazdem z liczbą co najmniej 9 miejsc, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna, w tym z 1 miejscem dostosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w tym obowiązkowo : a) wyposażonym w atestowaną windę załadowczą lub rampę najazdową z powłoką antypoślizgową, umożliwiającą wprowadzenie wózka do pojazdu, b) wyposażonym w szyny podłogowe dla stabilnego mocowania wózka, odnośnie do wymagań dynamicznych dla mocowania szyn (prowadnic) w podłodze, pasy zaczepne przytwierdzające wózek inwalidzki do szyn oraz specjalne pasy bezpieczeństwa dostosowane dla osoby siedzącej na wózku – pasy trzypunktowe, mocowane od góry, c) posiadającym aktualne badania techniczne oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, d) nie starszym niż 10 lat (liczone w latach wg. wpisu w dowodzie rejestracyjnym „Rok produkcji”) oraz wyposażone w klimatyzację; • dla cz.2- minimum 1 pojazdem z liczbą co najmniej 5 miejsc, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna, posiadającym aktualne badania techniczne oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych , nie starszym niż 10 lat (liczone w latach wg. wpisu w dowodzie rejestracyjnym „Rok produkcji”) oraz wyposażonym w klimatyzację; b) zdolności technicznej w zakresie potencjału kadrowego. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ilości: • dla cz. 1 – co najmniej 1 kierowcą posiadającym prawo jazdy kat. D, co najmniej 3 lata doświadczenia w usługach przewozowych oraz spełniającymi wymagania określone w art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); • dla cz. 2 – co najmniej 1 kierowcą posiadającym prawo jazdy kat. B, co najmniej 3 lata doświadczenia w usługach przewozowych oraz spełniającymi wymagania określone w art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upłynięciem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ww. odpisu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu/ów, o których mowa powyżej – zastosowanie ma § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 5 do SIWZ. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 8 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3, ppkt.1, lit. c SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego20,00
Wiek autobusów20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załącznik do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 9). Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zwartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany autobusu wskazanego w ofercie. Zmieniony autobus musi posiadać aktualne ubezpieczenie oraz aktualny przegląd techniczny, z zastrzeżeniem posiadania identycznych standardów oraz wieku jak pojazdy uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji przetargowej. 2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania usługi, w związku z wystąpieniem siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia 3) zmiany wartości umowy w przypadku zmian: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych e. ceny paliwa za 1 km w trakcie realizacji zamówienia o współczynnik zmian cen paliwa w stosunku "ceny producenta” z dnia 31.10.2020.r. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 lit. b wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 lit. c wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.3 lit. c na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.3 lit. c W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone: a. na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, b. na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia. W przypadkach określonych w ust. 2,3,4 I 5 zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa po 12 miesiącach od dnia zawarcia umowy i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych (dane wrażliwe, Informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez jedną ze Stron powinien wpłynąć do drugiej Strony w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnejpo wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany  w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49*  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;[1] • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.[2] Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest również: Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, • pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); (1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Nowielin 40, 74-230 Mielęcin, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce: 2 dzieci z Lipian, 1 z Batowa; Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Nowielin 40, 74-230 Mielęcin: 1 dziecko z Jedlic, 2 dzieci z Lipian w tym 1 na wózku inwalidzkim, 1 dziecko z Mielęcinka, 2 dzieci z Mironowa; Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce: 1 dziecko z Wołczyna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekunów oraz kierowców biorących udział przy realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa § 6 projektu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 247926,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-01
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wiek autobusu20,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola „Bratek” Laskowo 16 gm. Przelewice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola „Bratek” Laskowo 16 gm. Przelewice: 4 dzieci z Jedlic, 1 dziecko z Lipian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekunów oraz kierowców biorących udział przy realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa § 6 projektu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 211766,52
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-11
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego20,00
Wiek autobusu20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: