Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510531122-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.
Gmina Lipiany: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej – cz. 2 zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591718-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1, 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.lipiany.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej – cz. 2 zamówienia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej - cz. 2 zamówienia”. Zamówienie jest podzielone na 2 części: Część I: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce: 2 dzieci z Lipian, 1 z Batowa; Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Nowielin 40, 74-230 Mielęcin: 1 dziecko z Jedlic, 2 dzieci z Lipian w tym 1 na wózku inwalidzkim, 1 dziecko z Mielęcinka, 2 dzieci z Mironowa; Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce: 1 dziecko z Wołczyna. Część II: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola „Bratek” Laskowo 16 gm. Przelewice: 4 dzieci z Jedlic, 1 dziecko z Lipian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekunów oraz kierowców biorących udział przy realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa § 6 projektu umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 85312120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Nowielin 40, 74-230 Mielęcin, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 152640.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MEWA Bus Jerzy Marek Olech
Email wykonawcy: jerzy.marek.olech@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Rolna 6A/7
Kod pocztowy: 74-200
Miejscowość: Pyrzyce
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164851.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164851.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 337536.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W oparciu o kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (cena– 60 %, czas podstawienia pojazdu zastępczego w czasie awarii– 20%, wiek pojazdu - 20%) oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza).

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola „Bratek” Laskowo 16 gm. Przelewice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90160.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU Tomasz Staszkiewicz
Email wykonawcy: minibus.barlinek@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Stodolna 2/63
Kod pocztowy: 74-320
Miejscowość: Barlinek
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97372.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97372.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 206740.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W oparciu o kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (cena– 60 %, czas podstawienia pojazdu zastępczego w czasie awarii– 20%, wiek pojazdu - 20%) oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych