Ogłoszenie nr 775811-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Lipiany: Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1 , 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.lipiany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.lipiany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lipiany.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lipiany.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawców obowiązuje pisemność postępowania
Adres:
Urząd Miejski w Lipianach ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 18 (sekretariat), piętro I.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany"
Numer referencyjny: BUD-I.271.24.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Będzin, gmina Lipiany wraz z rozruchem. Inwestycja polegać będzie na budowie następujących obiektów:  Przepompownia  Budynek techniczny z kratopiaskownikiem  Osadnik wtórny  Komora nitryfikacji  Studnia pomiarowa II  Pompownia osadu  Stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową  Fundament pod agregat prądotwórczy  Place utwardzone  Sieci międzyobiektowe  Komora zasuw I  Studnia pomiarowa I  Studnia rozdzielcza  Studnia z kratą koszową  Komora zasuw II - W ramach inwestycji poddane zostaną przebudowie następujące istniejące obiekty:  Zbiornik retencyjny  Budynek technologiczno -socjalny  B-800 – reaktor biologiczny  Komory tlenowej stabilizacji osadu Zakres prac obejmuje również rozbiórkę następujących obiektów:  Poletko na skratki  B-1000  Piaskownik  Poletko osadowe. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych na działkach o nr ew.: 83/1; 83/2; 84/3; 85/6; 85/8 w miejscowości Będzin, gmina Lipiany, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Przedmiotem inwestycji jest gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o docelowej przepustowości Qśr,d. = 800 m3/d. Zakres opracowanego projektu wykonawczego obejmuje przebudowę i rozbudowę obiektów mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, obiektów pomocniczych, gospodarkę osadową, zagospodarowanie terenu oczyszczalni, instalacje elektryczne, odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym, wykonawczym, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarze, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Za-mawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Ilekroć w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Pzp. Przedmiot zamówienia należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie są zawarte w dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112000-5
45113000-2
45223000-6
45111300-1
45320000-6
45330000-9
45400000-1
45233000-9
71250000-5
45310000-3
45111200-0
45231100-6
45332200-5
45111000-8
45262300-4
45262311-4
45262350-9
45262310-7
45252200-0
45252130-8
45230000-8
45430000-0
45110000-1
45111100-9
45111220-6
45000000-7
45111200-0
45122000-8
45112100-6
45112200-7
45112210-0
45112500-0
45112700-2
45232000-2
45232200-4
45232300-5
45232320-1
45232331-1
45232332-8
45262000-1
45262000-1
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45311200-2
45312100-8
45312310-3
45312311-0
45314200-3
45314300-4
45314310-7
45314320-0
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45315700-5
45316000-5
45316100-6
45316200-7
45317000-2
45317100-3
45317300-5
45231000-5
45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
45231300-8
45232000-2
45232100-3
45232410-9
45232420-2
45232440-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6746644,87
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień podobnych polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych dla zamówienia podstawowego w zakresie prac/ robót / branż jak w przedmiotowym zamówieniu (budowy przepompowni, kratopiaskownika, osadnika wtórnego, komory nitryfikacji, studni pomiarowych, pompowni osadu, stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową, komór zasuw, studni rozdzielczej, studni z kratą koszową, placów utwardzonych, sieci międzyobiektowych, przebudowy zbiornika retencyjnego, budynku technologiczno -socjalnego B-800 - reaktora biologicznego, komory tlenowej stabilizacji osadu, rozbiórki poletka na skratki, rozbiórki ciągu technologicznego, piaskownika, poletka osadowego), których wartość nie przekroczy 30 % szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na zasadach określonych w Umowie podstawowej i jej załącznikach. Zamówienia będą dotyczyły oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w punkcie 1 jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia podobnego będzie niższa bądź równa równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i trybu udzielania w zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. UWAGA! Całkowita wartość zamówienia podana w pk. II.6 powyżej uwzględnia 30% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.10.2022
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31.10.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: -co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 400 m3/dobę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawcy polegającym na potencjale podmiotu trzeciego co najmniej jeden podmiot musi wykazać się samodzielnie wymaganym doświadczeniem, o którym mowa w niniejszym punkcie. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń - 3- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym: - pełnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 400 m3/dobę. Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadającym co najmniej: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 400 m3/dobę. Kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadającym co najmniej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; -doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 400 m3/dobę. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 3- letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania czynności w charakterze kierownika budowy w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załącznikach do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował kierownik budowy. Wskazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierował kierownik budowy zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi /roboty w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczenia zawodowego nie podlegają sumowaniu. W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 poz. 65 wraz z późniejszymi zmianami).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu/ów, o których mowa powyżej – zastosowanie ma § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2020.1282). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 20939310102600082420000160 z opisem „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pokój nr 18 (sekretariat), przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej koper-cie z opisem "wadium". W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego należy dodatkowo załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaran-ta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z za-strzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty 60,00
dodatkowy okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy. Projekty Umów stanowią integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu). Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian opisano w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych będących integralna częścią umowy. 2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w paragrafie 12 umowy. 3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej, szczegółowo określony w § 5 ust. 12 pkt. 7. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. 6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 7. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i przedłożenia na żądanie Nadzoru Inwestorskiego jego kopii. 8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.3 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji. 10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 11. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Z powodu zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2) Gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 3) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron. 4) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, 5) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym. 6) Wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 12- 14 poniżej. 12. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy: 1) Jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po Stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki VAT. 2) W przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych/ dostaw/ usług które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym, a są niezbędne do wykonania i spełniają warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP lub robót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy- przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/ materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: a) Gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikające z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane d) Wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, e) Jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawę bezpieczeństwa lub funkcjonalność, f) Ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej luz z uwagi na korzyści dla Zamawiającego, g) Konieczność realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). h) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, j) W przypadku, gdy zaproponowana zmiana skróci termin realizacji robót w całości lub części, k) W przypadku wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 13 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3) Wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji, a nie ujętych w pozycjach Wykazu Cen. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w Wykazie cen, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych pkt. 6 poniżej, 4) Wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzednich Wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen w Wykazie Cen, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny według zasad określonych w pkt. 6 poniżej. 5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót określonych w ust. 12 pkt. 3, 4 i 5 wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: a) Według średnich zagregowanych cen jednostkowych robót publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa Zachodniopomorskiego, aktualnych w kwartale poprzedzającym datę jej sporządzenia b) W przypadku braku możliwości zastosowania zasad wyliczenia wynagrodzenia określonego w niniejszym pkt. litera a) Zamawiający dopuszcza wykonanie indywidualnej kalkulacji kosztów z uwzględnieniem norm KNR lub własnej kalkulacji. 6) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 7) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 8) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 9) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12 pkt.6 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 10) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12 pkt. 7 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 12 pkt.7 na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 12 pkt.8. 11) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone: a) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, b) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia. 12) W przypadkach określonych w pkt. 8,9,10 zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa po 12 miesiącach od dnia zawarcia umowy i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych (dane wrażliwe, Informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 13) Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez jedną ze Stron powinien wpłynąć do drugiej Strony w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. 14) Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę. 13. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 1) Wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 2) Szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, których udowodnienie wystąpienia leży po Stronie Wykonawcy), 3) Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (zagospodarowania terenu, rzędnych), w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 4) Wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji, kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 5) Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji kub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, 7) Zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 8) Działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 9) Zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 10) Zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, 11) Wystąpienia „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej, 12) Wystąpienia okoliczności określonych w ust. 12 pkt. 2- 5 paragrafu 12 umowy, które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 13) W przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania, zaniechania lub opóźnienia ze Strony Zamawiającego, 14) Ze względu na wystąpienie działań lub zaniechania organów władzy publicznej, w tym zmian przepisów i interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 15) Przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, 16) Wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia 14. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 1) Śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków złożonej Wykonawcy na piśmie, 3) Niewywiązania się osób z obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 4) Wszystkie okoliczności wymienione w paragrafie 12 umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wraz z Formularzem Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 3) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); 5) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: • wykonanie robót związanych z budową przepompowni, • wykonanie robót związanych z przebudową zbiornika retencyjnego, • wykonanie robót związanych z budową stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz tacą najazdową, • wykonanie robót związanych z budową osadnika wtórnego, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową pompowni osadu, • wykonanie robót związanych budową komory nitryfikacji, • wykonanie robót związanych z budową komory zasuw I, • wykonywanie robót związanych z przebudową reaktora biologicznego B-800, • wykonywanie robót związanych z budową studni pomiarowej I, • wykonywanie robót związanych z budową studni rozdzielczej, • wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących poletka na skratki, • wykonywanie robót rozbiórkowych dotyczących ciągu technologicznego B 1000, • wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących piaskownika, • wykonanie robót związanych z rozbiórką poletka osadowego, • wykonanie robót związanych z utwardzaniem placów, • wykonanie robót związanych z budową sieci międzyobiektowych, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową komory zasuw II, • wykonanie robót związanych z budową kratopiaskownika, • wykonanie robót związanych z przebudową budynku technologiczno – socjalnego, • wykonanie robót związanych z budową studni pomiarowej II, • wykonanie robót związanych z przebudową komory tlenowej stabilizacji osadu, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową studni z kratą koszową, • wykonane robót związanych z oświetleniem, • wykonywania robót ogólnobudowlanych, • wykonywania robót ziemnych, • wykonywania robót remontowych, • wykonywania robót konstrukcyjnych, • wykonywania robót rozbiórkowych, • wykonywanie robót izolacyjnych, • wykonywanie robót elewacyjnych, • wykonywanie robót ociepleniowych, • wykonywanie odwodnienia wykopów, • wykonywanie robót malarskich • wykonywanie nawierzchni betonowych, • wykonanie placów utwardzonych, • wykonywanie robót demontażowych, • wykonywanie uzbrojenia instalacji, • wykonywanie orurowania, • wykonywania instalacji napowietrznej • wykonywania instalacji doprowadzenia osadu • wykonywania izolacji rurociągów • kładzenia przewodów rurowych, • wykonywanie kanałów rurowych, • wykonywanie instalacji tymczasowych, • wykonywanie zasilania awaryjnego, • wykonywanie uziemienia odgromowego, • wykonywanie instalacji elektrycznych i AKPiA, • wykonanie szafki układu kompensacji mocy biernej, • wykonanie wentylacji. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czy tzw. pracowników fizycznych. Jeżeli czynności, o których mowa powyżej nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenia wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę zostały opisane w §5 pkt 15 projektu umowy. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany  w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49*  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych oso-bowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest również: Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, • pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. W związku z powyższym należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie, o treści jak w Formularzu ofertowym. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH