Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540403271-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Lipiany:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 775811-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1, 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Będzin, gmina Lipiany wraz z rozruchem. Inwestycja polegać będzie na budowie następujących obiektów:  Przepompownia  Budynek techniczny z kratopiaskownikiem  Osadnik wtórny  Komora nitryfikacji  Studnia pomiarowa II  Pompownia osadu  Stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową  Fundament pod agregat prądotwórczy  Place utwardzone  Sieci międzyobiektowe  Komora zasuw I  Studnia pomiarowa I  Studnia rozdzielcza  Studnia z kratą koszową  Komora zasuw II - W ramach inwestycji poddane zostaną przebudowie następujące istniejące obiekty:  Zbiornik retencyjny  Budynek technologiczno -socjalny  B-800 – reaktor biologiczny  Komory tlenowej stabilizacji osadu Zakres prac obejmuje również rozbiórkę następujących obiektów:  Poletko na skratki  B-1000  Piaskownik  Poletko osadowe. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych na działkach o nr ew.: 83/1; 83/2; 84/3; 85/6; 85/8 w miejscowości Będzin, gmina Lipiany, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Przedmiotem inwestycji jest gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o docelowej przepustowości Qśr,d. = 800 m3/d. Zakres opracowanego projektu wykonawczego obejmuje przebudowę i rozbudowę obiektów mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, obiektów pomocniczych, gospodarkę osadową, zagospodarowanie terenu oczyszczalni, instalacje elektryczne, odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym, wykonawczym, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarze, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Za-mawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Ilekroć w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Pzp. Przedmiot zamówienia należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie są zawarte w dokumentacji projektowej.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Będzin, gmina Lipiany wraz z rozruchem. Inwestycja polegać będzie na budowie następujących obiektów:  Przepompownia  Budynek techniczny z kratopiaskownikiem  Osadnik wtórny  Komora nitryfikacji  Studnia pomiarowa II  Pompownia osadu  Stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową  Fundament pod agregat prądotwórczy  Place utwardzone  Sieci międzyobiektowe  Komora zasuw I  Studnia pomiarowa I  Studnia rozdzielcza  Studnia z kratą koszową  Komora zasuw II - W ramach inwestycji poddane zostaną przebudowie następujące istniejące obiekty:  Zbiornik retencyjny  Budynek technologiczno -socjalny  B-800 – reaktor biologiczny  Komory tlenowej stabilizacji osadu Zakres prac obejmuje również rozbiórkę następujących obiektów:  Poletko na skratki  B-1000  Piaskownik  Poletko osadowe. Przedmiot zamówienia obejmuje również usuniecie drzewa – wierzba biała płacząca o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m, 0,80cm wraz z uprzątnięciem terenu, zgodnie z decyzja z dnia 2 grudnia 2020 r. Starosty Pyrzyckiego znak OŚLiR.613.104.4.2020.DB załączoną do SIWZ. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych na działkach o nr ew.: 83/1; 83/2; 84/3; 85/6; 85/8 w miejscowości Będzin, gmina Lipiany, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Przedmiotem inwestycji jest gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o docelowej przepustowości Qśr,d. = 800 m3/d. Zakres opracowanego projektu wykonawczego obejmuje przebudowę i rozbudowę obiektów mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, obiektów pomocniczych, gospodarkę osadową, zagospodarowanie terenu oczyszczalni, instalacje elektryczne, odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym, wykonawczym, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarze, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Za-mawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Ilekroć w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Pzp. Przedmiot zamówienia należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie są zawarte w dokumentacji projektowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
W ogłoszeniu jest: Wraz z Formularzem Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 3) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); 5) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: • wykonanie robót związanych z budową przepompowni, • wykonanie robót związanych z przebudową zbiornika retencyjnego, • wykonanie robót związanych z budową stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz tacą najazdową, • wykonanie robót związanych z budową osadnika wtórnego, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową pompowni osadu, • wykonanie robót związanych budową komory nitryfikacji, • wykonanie robót związanych z budową komory zasuw I, • wykonywanie robót związanych z przebudową reaktora biologicznego B-800, • wykonywanie robót związanych z budową studni pomiarowej I, • wykonywanie robót związanych z budową studni rozdzielczej, • wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących poletka na skratki, • wykonywanie robót rozbiórkowych dotyczących ciągu technologicznego B 1000, • wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących piaskownika, • wykonanie robót związanych z rozbiórką poletka osadowego, • wykonanie robót związanych z utwardzaniem placów, • wykonanie robót związanych z budową sieci międzyobiektowych, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową komory zasuw II, • wykonanie robót związanych z budową kratopiaskownika, • wykonanie robót związanych z przebudową budynku technologiczno – socjalnego, • wykonanie robót związanych z budową studni pomiarowej II, • wykonanie robót związanych z przebudową komory tlenowej stabilizacji osadu, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową studni z kratą koszową, • wykonane robót związanych z oświetleniem, • wykonywania robót ogólnobudowlanych, • wykonywania robót ziemnych, • wykonywania robót remontowych, • wykonywania robót konstrukcyjnych, • wykonywania robót rozbiórkowych, • wykonywanie robót izolacyjnych, • wykonywanie robót elewacyjnych, • wykonywanie robót ociepleniowych, • wykonywanie odwodnienia wykopów, • wykonywanie robót malarskich • wykonywanie nawierzchni betonowych, • wykonanie placów utwardzonych, • wykonywanie robót demontażowych, • wykonywanie uzbrojenia instalacji, • wykonywanie orurowania, • wykonywania instalacji napowietrznej • wykonywania instalacji doprowadzenia osadu • wykonywania izolacji rurociągów • kładzenia przewodów rurowych, • wykonywanie kanałów rurowych, • wykonywanie instalacji tymczasowych, • wykonywanie zasilania awaryjnego, • wykonywanie uziemienia odgromowego, • wykonywanie instalacji elektrycznych i AKPiA, • wykonanie szafki układu kompensacji mocy biernej, • wykonanie wentylacji. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czy tzw. pracowników fizycznych. Jeżeli czynności, o których mowa powyżej nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenia wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę zostały opisane w §5 pkt 15 projektu umowy. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany  w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49*  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych oso-bowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest również: Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, • pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. W związku z powyższym należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie, o treści jak w Formularzu ofertowym. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
W ogłoszeniu powinno być: Wraz z Formularzem Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 3) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); 5) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: • wykonanie robót związanych z budową przepompowni, • wykonanie robót związanych z przebudową zbiornika retencyjnego, • wykonanie robót związanych z budową stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz tacą najazdową, • wykonanie robót związanych z budową osadnika wtórnego, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową pompowni osadu, • wykonanie robót związanych budową komory nitryfikacji, • wykonanie robót związanych z budową komory zasuw I, • wykonywanie robót związanych z przebudową reaktora biologicznego B-800, • wykonywanie robót związanych z budową studni pomiarowej I, • wykonywanie robót związanych z budową studni rozdzielczej, • wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących poletka na skratki, • wykonywanie robót rozbiórkowych dotyczących ciągu technologicznego B 1000, • wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących piaskownika, • wykonanie robót związanych z rozbiórką poletka osadowego, • wykonanie robót związanych z utwardzaniem placów, • wykonanie robót związanych z budową sieci międzyobiektowych, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową komory zasuw II, • wykonanie robót związanych z budową kratopiaskownika, • wykonanie robót związanych z przebudową budynku technologiczno – socjalnego, • wykonanie robót związanych z budową studni pomiarowej II, • wykonanie robót związanych z przebudową komory tlenowej stabilizacji osadu, • wykonanie robót budowlanych związanych z budową studni z kratą koszową, • wykonane robót związanych z oświetleniem, • wykonywania robót ogólnobudowlanych, • wykonywania robót ziemnych, • wykonywania robót remontowych, • wykonywania robót konstrukcyjnych, • wykonywania robót rozbiórkowych, • wykonywanie robót izolacyjnych, • wykonywanie robót elewacyjnych, • wykonywanie robót ociepleniowych, • wykonywanie odwodnienia wykopów, • wykonywanie robót malarskich • wykonywanie nawierzchni betonowych, • wykonanie placów utwardzonych, • wykonywanie robót demontażowych, • wykonywanie uzbrojenia instalacji, • wykonywanie orurowania, • wykonywania instalacji napowietrznej • wykonywania instalacji doprowadzenia osadu • wykonywania izolacji rurociągów • kładzenia przewodów rurowych, • wykonywanie kanałów rurowych, • wykonywanie instalacji tymczasowych, • wykonywanie zasilania awaryjnego, • wykonywanie uziemienia odgromowego, • wykonywanie instalacji elektrycznych i AKPiA, • wykonanie szafki układu kompensacji mocy biernej, • wykonanie wentylacji, wykonywanie prac związanych z wycinką drzew. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czy tzw. pracowników fizycznych. Jeżeli czynności, o których mowa powyżej nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenia wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę zostały opisane w §5 pkt 15 projektu umowy. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany  w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49*  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych oso-bowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest również: Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, • pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. W związku z powyższym należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie, o treści jak w Formularzu ofertowym. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20.01.2021, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27.01.2021, godzina: 12:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 77211400-6 Usługi wycinania drzew

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych