Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na " Przebudowa drogi śródpolnej Lipiany-Mironów""

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

„PRZEBUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ LIPIANY - MIRONÓW”

(obręb 0011 Osetna dz. nr 96 i 108, gmina Lipiany)

/CPV 45233140-2/

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2007r  do godz. 1200

w sekretariacie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2007r o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z póź. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min trzech robót z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg  o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty,

-  posiadanie przez kierownika budowy uprawnień i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,  

-  dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

-  posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   o wartości ubezpieczenia niemniejszej niż 20 % ceny oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Henryk Kicka tel 091/56 41 069      w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.    Cena specyfikacji  24,40  brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych  i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia    w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na karczowaniu drzew, wykonaniu poboczy   i koryta pod jezdnię, mijanki i zjazdy, profilowaniu koryta, wykonaniu progów zwalniających i oznakowania pionowego. Konstrukcja drogi i zjazdów została zaprojektowana o podbudowie  grubości 18 cm  z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (w części drogi), warstwie wzmacniającej grubości 10 cm     z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej typu „GE” wytwarzanej i układanej na zimno oraz dwukrotnym powierzchniowym utrwalaniu. Szerokość jezdni 4 – 5 mb, długość 3,042 km.  Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w projekcie budowlano-wykonawczym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Udział w postępowaniu  wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,- zł (osiem tysięcy 00/100).

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania zamówienia:       nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.

Termin związania z ofertą:                                  30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                   cena brutto oferty 100 %.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2007r   

 

Lipiany 06.08.2007r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_._o_przet._rob._budowl..pdf (PDF, 38.KB) 2007-08-06 11:42:40 38.KB 545 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiary_robot.rar 2007-08-06 11:51:11 97.KB 208 razy
2 SIWZ.pdf 2007-08-06 11:42:40 274KB 237 razy
3 Projekt_wykonawczy.rar 2007-08-06 11:50:26 2.3MB 232 razy
4 Specyfikacje_techniczne.rar 2007-08-06 11:53:26 989KB 230 razy
Wynik postępowania
1 Zaw-wyb-ofer.doc (DOC, 92.KB) 2007-09-10 09:54:29 92.KB 525 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-08-2007 11:42:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 10-09-2007 09:54:29