Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego dla zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących realizowanych przez Gminę Lipiany"

 

 

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ LIPIANY”

/CPV  45233123-7./

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 września 2007r  do godz. 1200

w pok. nr 21 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2007r o godz. 1300  w pok. 19 Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami/.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonanie w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty.

.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie   w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel 091/56 41 069 w. 114) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiny.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.770.450,- zł PLN    na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących realizowanych przez Gminę Lipiany  w 2007r.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 30.09.2007r do dnia 31.12.2015r.

Termin związania z ofertą:                                 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2007r

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_._o_przet._kred-bank-2007.pdf (PDF, 105KB) 2007-08-16 13:08:55 105KB 479 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Informacje_dla_oferenta.rar 2007-08-17 13:41:53 1.7MB 259 razy
2 Sprawozdania_z_wykonania_budzetu.rar 2007-08-20 13:36:28 434KB 218 razy
3 Sprawozdania_z_wykonania_bud_etu_wraz_z_uchwa_ami.rar 2007-08-28 10:49:14 739KB 191 razy
4 Aktualna_Informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_I_polrocze_2007_r.rar 2007-09-06 08:56:46 365KB 191 razy
5 Informacje_dodatkowe-za_wiadczenia.rar 2007-09-04 08:39:32 1.2MB 205 razy
6 Sprawozdania_bud_etowe_za_I_po_rocze_2007_rok_cz._II.rar 2007-08-20 14:50:55 2.4MB 236 razy
7 Informacja_dla_oferenta_sprawozdania_bud_etowe_za_2005_rok.rar 2007-08-20 13:04:38 4.9MB 230 razy
8 Informacje_dodatkowe.rar 2007-08-29 11:35:57 558KB 193 razy
9 Prognoza_d_ugu__na_rok_2007_aktualana.xls 2007-09-04 14:12:27 53.KB 239 razy
10 Informacja_o_przebiegu_wykonania_bud_etu_gminy_za_I_po_rocze_2007_roku.rar 2007-09-03 09:59:38 365KB 216 razy
11 Sprawozdania_bud_etowe_za_2006_rok_cz._I.rar 2007-08-20 14:09:31 2.2MB 218 razy
12 Specyfikacja_2007.pdf 2007-08-16 13:08:55 124KB 259 razy
13 Sprawozdania_bud_etowe_za_2006_rok_cz.II.rar 2007-08-20 14:24:08 3.9MB 235 razy
14 Sprawozdania_bud_etowe_za_I_po_rocze_2007_rok_cz._I.rar 2007-08-20 14:37:18 3.7MB 231 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz_nr_3_na_zapytanie.pdf (PDF, 21.KB) 2007-09-19 08:45:13 21.KB 468 razy
2 Wyjasnienie_dotycz.siwz_oraz_informacje.pdf (PDF, 41.KB) 2007-08-29 12:27:50 41.KB 506 razy
3 Zmiana_tre_ci_SIWZ.pdf (PDF, 25.KB) 2007-08-22 12:14:17 25.KB 479 razy
4 Wyjasnienie_dotycz.siwz_oraz_informacje_nr_2.pdf (PDF, 31.KB) 2007-09-04 12:55:08 31.KB 566 razy
Wynik postępowania
1 Og_oszenie_o_rozstrzygnieciu_przetargu_na_kredyt.pdf (PDF, 13.KB) 2007-10-08 09:39:18 13.KB 469 razy
Udzielenie zamówienia
1 OG_OSZENIE_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 20KB) 2007-10-23 12:38:41 20KB 485 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 16-08-2007 13:08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 23-10-2007 12:38:41