Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na " Dostawa samochodu dostawczego" zamawiający Gminny Zakład Komunlany

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

 

 

Dostawa samochodu dostawczego.

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienie publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany, woj.zachodniopomorskie, tel./fax.0915641-545.

     Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dostawczego.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego o min. parametrach zawartych w specyfikacji technicznej.

II. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.50.00-6.

II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWY I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWINIA

    Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:


1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,
2) zaproponują samochód dostawczy,który będzie spełniał następujące warunki:                                                

 a) nowy, tj. bezwypadkowy i wyprodukowany w 2007 roku,
b) z homologacją auta bazowego

 3) szczegółowy opis minimalnych wymagań technicznych oraz elementów wyposażenia samochodu dostawczego objętego przedmiotem zamówienia określony został w druku specyfikacja techniczna                                                                                                                                                   4) szczegółowe sposób wykonania zamówienia publicznego opisane zostały w druku projekt umowy
5) udzielą gwarancji :
a) na pojazd min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
b) na lakier min. 36 miesięcy
c) na perforację nadwozia min. 96 miesięcy

● Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy Dostawca jest zobowiązany dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony druk o nazwie formularz ofertowy
2) wypełniony druk o nazwie opis warunków technicznych
3) oświadczenie o akceptacji projektu umowy,
4) oświadczenia wynikające z art. 22 oraz art. 24 ustawy PZP

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERTY

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipiany.bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany

IV. 3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany

IV. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 228884-2007

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OG_OSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf (PDF, 45.KB) 2007-11-22 09:46:03 45.KB 478 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Za__cznik_nr_7.pdf 2007-11-22 09:52:31 27.KB 255 razy
2 Za__cznik_nr_3.pdf 2007-11-22 09:47:52 23.KB 238 razy
3 Specyfikacja.pdf 2007-11-22 09:46:03 54.KB 287 razy
4 Za__cznik_nr_5.pdf 2007-11-22 09:49:28 21.KB 260 razy
5 Za__cznik_nr_2.pdf 2007-11-22 09:46:58 34.KB 280 razy
6 za__cznik_nr_4.pdf 2007-11-22 09:48:25 30.KB 253 razy
7 Za__cznik_nr_1.pdf 2007-11-22 09:46:29 24.KB 258 razy
8 Za__cznik_nr_6.pdf 2007-11-22 09:50:01 15.KB 281 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Gminny_Zak_ad_Komunalny_w_Lipianach_odpowiada_na_z_o_one_pyt.pdf (PDF, 15.KB) 2007-11-28 14:22:21 15.KB 492 razy
2 odpowiedz_na_zapytania_dot._przetargu.pdf (PDF, 14.KB) 2007-11-23 12:49:27 14.KB 485 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE.pdf (PDF, 14.KB) 2007-12-03 09:58:48 14.KB 471 razy
Udzielenie zamówienia
1 Przesy_anie_og_oszen.pdf (PDF, 32.KB) 2007-12-12 08:58:43 32.KB 505 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 22-11-2007 09:46:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 22-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 12-12-2007 08:58:43