Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na " Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany"

GMINA   LIPIANY

 

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY”

/CPV  45233123-7./

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2008r  do godz. 1200

w pok. nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 Listopada 2008 r. o godz. 1300  w pok.  19 Urzędu Miejskiego              w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonanie w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie  w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel 091/56 41 069 w. 114) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiany.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.367.000,- zł PLN na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów  gminy Lipiany w  2008 r. w tym wydatków inwestycyjnych i remontów.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 30.11.2008r do dnia 31.12.2016r.

Termin związania z ofertą:                                 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2008r

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_._o_przet._kred-bank-2008.pdf (PDF, 103KB) 2008-10-27 09:04:12 103KB 477 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Informacja_dla_oferenta_IV_1.rar 2008-10-27 10:41:58 6.2MB 149 razy
2 Specyfikacja_2008.pdf 2008-10-27 09:04:12 125KB 174 razy
3 Informacja_dla_oferenta__IV_2A.rar 2008-10-27 15:00:35 7.5MB 176 razy
4 WYKAZ_JEDNOSTEK_ORGANIZACYJNYCH_GMINY_LIPIANY.pdf 2008-10-27 15:22:35 14.KB 191 razy
5 prognoza_dA_ugu_na_lata_budA_et_2007_-2016_do_kredytu.pdf 2008-10-27 15:30:49 43.KB 178 razy
6 Informacja_dla_oferenta_cz._III_-_uchwaA_y,_opinie.rar 2008-10-27 10:36:41 4.3MB 158 razy
7 Informacja_dla_oferenta_IV_2B.rar 2008-10-27 15:02:23 4.5MB 147 razy
8 Informacja_dla_oferenta_cz._II_3_B-_zaA_A_czniki.rar 2008-10-27 13:03:50 6.9MB 150 razy
9 Informacja_dla_oferenta_cz._II_2.rar 2008-10-27 10:21:11 5.7MB 150 razy
10 Informacja_dla_oferenta_cz._II_1.rar 2008-10-27 09:08:37 1.1MB 149 razy
11 Informacja_dla_oferenta_cz._II_3_A_-_zaA_A_czniki.rar 2008-10-27 13:01:20 6.0MB 147 razy
12 Sprawozdania_budA_etowe_III_kw_2008_cz._I.rar 2008-10-27 15:17:50 7.8MB 152 razy
13 OPINIA_RIO_-_wykonanie_budA_etu_za_2007r.pdf 2008-11-06 15:29:27 720KB 199 razy
14 Wykaz_zadaA__planowanych_do_finas.z_kredytu.pdf 2008-11-07 09:40:42 20.KB 185 razy
15 opinia_banku.pdf 2008-10-30 09:31:12 357KB 181 razy
16 Dodatkowe_informacje_dla_oferenta_cz._II-_zaA_wiadczenia,_stan_zadA_uA_enia,_wyciA_g_z_protokoA_u.rar 2008-10-29 10:58:22 1.3MB 148 razy
17 Informacja_dla_oferenta_IV_2C.rar 2008-10-27 15:08:09 7.4MB 170 razy
18 Informacja_dla_oferenta_cz._II_5_-wykresy.rar 2008-10-27 10:31:17 1.5MB 137 razy
19 Dodatkowe_informacje_dla_oferenta-_uchwaA_y,_zaA_wiadczenia.rar 2008-10-28 12:29:47 837KB 141 razy
20 Sprawozdania_budA_etowe_III_kw._2008_cz._II.rar 2008-10-27 15:22:16 7.5MB 159 razy
21 Informacja_dla_oferenta_cz._II_4_zaA_A_czniki.rar 2008-10-27 10:30:33 5.3MB 164 razy
22 Struktura_dochodA_w_za_III_kw.2008.pdf 2008-11-07 09:40:22 23.KB 182 razy
23 Wykaz_pA_atnoA_ci__planowanych_do_finas.z_kredytu.pdf 2008-11-17 14:41:05 21.KB 171 razy
24 Informacja_dla_oferenta_cz_I.rar 2008-10-27 09:06:15 906KB 146 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 OdpowiedAo_nr_3_na_pytania_oferenta.pdf (PDF, 18.KB) 2008-11-17 14:42:15 18.KB 477 razy
2 Odpwiedz_nr_1_na_pismo_jednego_z_oferentA_w.pdf (PDF, 18.KB) 2008-11-07 09:41:26 18.KB 491 razy
3 OdpowiedAo_nr_2_na_pytania_oferenta.pdf (PDF, 15.KB) 2008-11-17 14:41:53 15.KB 481 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_rozstrzygniA_ciu.pdf (PDF, 13.KB) 2008-11-25 12:44:59 13.KB 481 razy
Udzielenie zamówienia
1 OG_OSZENIE_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 20KB) 2009-01-12 13:56:07 20KB 467 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 27-10-2008 09:04:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 27-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 10-01-2014 13:52:40