Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony "Budowa zespołu boisk sportowych-Orlik 2012"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

I. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, NIP 853-145-65-18,                                                                      

  e-mail:inwestycje@lipiany.pl tel. (091) 564-1069, fax. (091) 564-13-85


II. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - zgodnie  z art. 39 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.lipiany.pl


IV. Określenie przedmiotu zamówienia

„Budowa zespołu boisk sportowych-Orlik 2012”.

Projektowany zespół obejmuje:

-         boisko do gry w piłkę nożną w wymiarach pola gry 56,0x26,0 m (wymiar całkowity wraz z wybiegiem 62,0x30,0 m)- nawierzchnia z trawy syntetycznej,

-         boisko wielofunkcyjne o wymiarze całkowitym 32,1 x 19,1 m z naniesionymi liniami pól do gier   w koszykówkę (28,1 x 15,1 m) i siatkówkę (18,0 x 9,0 m) o nawierzchni poliuretanowej.

Ponadto inwestycja obejmuje utwardzenie części terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie kompleksu oraz uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczna (instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacja energetyczna oświetlenia boisk). Projektowane boiska oświetlone będą za pomocą lamp umieszczonych na słupach o wysokości 9 m. Dla boiska do piłki nożnej przewidziano 6 masztów, zaś dla boiska wielofunkcyjnych 4. Boiska wyposażone będą      w drenaż. Projektuje się również dojście piesze pomiędzy boiskami zespołu „Orlika”  a istniejącym budynkiem zaplecza socjalnego, który po wykonaniu remontu wykorzystany będzie jako zaplecze nowoprojektowanych boisk.

Inwestor uzyskał decyzję pozwolenia na budowę boisk wydaną przez Starostwo Powiatowe    w Pyrzycach nr 142/09 z dnia 15.05.2009 r.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.21.22.21 – 1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.


V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona nie później niż w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

-  zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jedno z nawierzchnią poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 50% ceny składanej oferty i będzie to potwierdzone pozytywnymi referencjami przez Zamawiających,

-         posiadanie przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych uprawnień  i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,  

-         dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

-         posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W celu potwierdzenia warunków uczestnictwa w przetargu wykonawca dołączy do oferty dokumenty    i oświadczenia wymienione w rozdziale 6 pkt. 1 i rozdz. 7 pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl 

W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Izabela Kolańczyk-Michałko  tel. 091/56 41 069  w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.

Cena specyfikacji  24,40 zł brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia  i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych   i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru SIWZ w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

 

VIII. Informacja na temat wadium


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 12 czerwca 2009r. do godz.12.00 w jednej z form określonych w SIWZ.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty: 100 %.


X. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia   12 czerwca 2009r. do godz. 12.00 w Sekretariacie p. 18   w Urzędzie Miejskim w Lipianach.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sali konferencyjnej pok. nr 19 w dniu 12 czerwca 2009r., o godz. 12.15.


XI. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.


XII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


XIV. Zamawiający nie dopuszcza wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


XV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP pod nr 160716-2009

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_._Orlik.pdf (PDF, 37.KB) 2009-05-21 14:42:01 37.KB 508 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dokumentacja_projektowa_Instalacje_sanitarne.rar 2009-05-21 15:15:25 850KB 151 razy
2 Dokumentacja_projektowa_Zagospodarowanie_terenu.rar 2009-05-21 15:29:33 4.7MB 214 razy
3 Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odboru_RobA_t_Budowlnych_cz._II.rar 2009-05-21 15:09:47 6.6MB 188 razy
4 Projekt_typowy_cz._I.rar 2009-05-21 15:26:41 6.5MB 186 razy
5 Dokumentacja_projektowa-Instalacje_elektryczne.rar 2009-05-21 15:14:44 2.3MB 176 razy
6 Projekt_typowy_cz.II.rar 2009-05-21 15:28:02 3.8MB 178 razy
7 Przedmiar(k.nakA_.).rar 2009-05-21 15:30:00 260KB 180 razy
8 SIWZ.pdf 2009-05-21 14:42:01 302KB 219 razy
9 Specyfikacja_Teczniczne_Wykonania_i_Odbioru_RobA_t_Budowlanych_cz._I.rar 2009-05-21 15:04:39 2.0MB 167 razy
10 SzczegA_A_owe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_RobA_t_Budowlanych.rar 2009-05-21 15:11:20 409KB 156 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedz_na_zapytania_oferenta_-_Uwaga_zmiana_w_treA_ci_SWIZ.pdf (PDF, 42.KB) 2009-06-08 15:32:46 42.KB 533 razy
2 WyjaA_nienia_i_modyfikacje.pdf (PDF, 19.KB) 2009-05-22 11:43:37 19.KB 490 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (PDF, 16.KB) 2009-06-19 13:17:34 16.KB 522 razy
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf (PDF, 401KB) 2009-07-23 15:07:50 401KB 518 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 21-05-2009 14:42:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 21-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 23-07-2009 15:07:50