Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa Hali Rekreacyjno-Sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat. UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ W LIPIANACH   Z

FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 14 LAT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Lipiany, Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany

Adres strony internetowej zamawiającego:  www.lipiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ W LIPIANACH Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 14 LAT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i umożliwienie Zamawiającemu spłaty wykonanych robót budowlanych przez okres 168 miesięcy licząc od ostatniego dni następnego miesiąca od daty odbioru końcowego.

2.       Spłata wykonanych robót budowlanych będzie realizowana w oparciu o wykup wierzytelności.

3.       Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wykup wierzytelności. Wykonawca podpisze umowę o wykup wierzytelności z bankiem wskazanym w swojej ofercie nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy o zamówienie publiczne z Zamawiającym. Umowa dotycząca wykupu wierzytelności będzie umową trójstronną (zawieraną pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym   a bankiem).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.22.25-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1.       Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy).

2.       Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2.       Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie SIWZ.

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

1.       Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

2.       Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1.       Od Wykonawcy przystępującego do postępowania wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów:

1)       Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)       Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3)       Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia:

Funkcja: Kierownik budowy. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.

Funkcja: Kierownik robót wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Funkcja: Kierownik robót elektrycznych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Funkcja: Kierownik robót instalacyjnych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.

Funkcja: Kierownik robót drogowych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy dołączyć wykaz osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez ww osoby wymaganych uprawnień budowlanych. Oprócz dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień należy także dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność wskazanej osoby do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dowód obowiązkowego ubezpieczenia poszczególnych osób - załącznik nr 3,

4)       Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 4.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu hali sportowej, rekreacyjno-sportowej bądź sportowo-widowiskowej. Wartość wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 4.000.000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należytą realizację wykazanych robót.

5)       Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy) - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6)       Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion).

2.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w punktach: 1) i 2) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)       Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)       Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3.       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.       Pozostałe dokumenty załączane do oferty:

1)       Dowód wniesienia wadium,

2)       Dokument potwierdzający prawo wykupu wierzytelności tj. promesa Banku lub umowa pomiędzy Bankiem, a Wykonawcą lub zaświadczenie Banku, świadczące o wykupie wierzytelności przez ten Bank. Ww. dokumenty nie mogą mieć charakteru intencyjnego. Dokument musi jednoznacznie wskazywać na zobowiązanie Banku do wykupu wierzytelności objętej niniejszym zamówieniem.

3)       Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale III pkt. 7 oraz wymaganymi terminami realizacji robót budowlanych wskazanymi w rozdziale II Instrukcji Dla Wykonawców

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.

W wersji papierowej specyfikacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami. Kserokopie przedmiotowego projektu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiaru robót mogą być przesłane dla Wykonawców, którzy uiszczą opłatę za koszt powielania i oprawy w wysokości 1 200 zł.

 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2009 do godziny 12:00. Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 02 września 2009 r. do godz.12:00.

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Zamawiający wymaga by roboty budowlane polegające na palowaniu i budowie fundamentów zakończyły się do dnia 30 listopada 2009 r. Zakończenie całości robot budowlanych określa się na dzień 31 grudnia 2010 r.

2. Roboty budowlane mogą być finansowane z Narodowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  i środków europejskich w ramach funduszu INTERREG IVA.

3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 sierpnia 2009 r. pod numerem: 276534-2009.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_budowa_Hali_w_Lipianach_12.08.2009.pdf (PDF, 47.KB) 2009-08-12 15:10:51 47.KB 545 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dokumentacja_projektowa_-_Hala_architektura_cz._VIII.rar 2009-08-13 16:24:58 2.3MB 126 razy
2 Dokumentacja_projektowa_Proj.wykon.sanit.siec.kanal..rar 2009-08-13 14:50:22 2.5MB 125 razy
3 Dokumnetacja_projektowa_Proj.wyk.architek.-opis_wykonawczy_lipiany.rar 2009-08-13 16:27:01 236KB 614 razy
4 Projekt_wykonania_sanitarnego_cz._II_a.rar 2009-08-13 16:46:27 5.6MB 137 razy
5 Projekt_wykonania_sanitarnego_cz._IIb.rar 2009-08-13 16:50:13 2.7MB 114 razy
6 Dokumentacja_projektowa_Proj.bud.zew.siec.wodoc_.rar 2009-08-13 15:10:31 2.3MB 112 razy
7 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBA_T.rar 2009-08-13 07:48:38 642KB 482 razy
8 Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf 2009-08-13 07:45:42 556KB 209 razy
9 Projekt_wykonania_sanitarnego_cz._I_a.rar 2009-08-13 16:31:54 4.0MB 124 razy
10 Dokumentacja_projektowa_Proj.bud.drog_Opis_techniczny_zjazdu_z_drogi_powiatowej.rar 2009-08-13 09:07:52 428KB 120 razy
11 Dokuemntacja_projektowa_Proj.bud.drog._Zagospodarowanie_Terenu.rar 2009-08-13 08:46:05 1.6MB 136 razy
12 Dokumentacja_projektowa_-_HALA_architektura_cz._Ia.rar 2009-08-13 15:19:35 3.7MB 137 razy
13 Dokumentacja_projektowa_-_Hala_architektura_cz._VII.rar 2009-08-13 16:21:15 5.4MB 121 razy
14 Dokumentacja_projektowa_Proj.wykon.elekt.__RYSUNKI.rar 2009-08-13 14:55:58 4.5MB 102 razy
15 Dokumentacja_proektowa_-_Hala_architektura_cz._I_b.rar 2009-08-13 15:24:09 3.9MB 127 razy
16 Dokumentacja_projektowa-_Hala_architektura_cz._II.rar 2009-08-13 15:28:41 3.8MB 130 razy
17 Dokumentacja_projektowa_-_Hala_architektura_cz._V.rar 2009-08-13 16:05:43 6.0MB 125 razy
18 Dokumentacja_projektowa_Proj.bud.drog.zjazd_na_dziaA_kA_.rar 2009-08-13 15:07:08 4.1MB 140 razy
19 Projekt_wykonania_sanitarnego_cz._III.rar 2009-08-13 16:54:14 3.1MB 114 razy
20 Przedmiary_robA_t.rar 2009-08-13 07:47:00 502KB 167 razy
21 Proj.wyk.konstr.rar 2009-08-13 17:16:03 7.7MB 132 razy
22 Dokumentacja_projektowa_Proj.wykon.elekt._Opis.rar 2009-08-13 14:57:20 971KB 129 razy
23 Dokumentacja_projektowa-_Hala_architektura_cz._III.rar 2009-08-13 15:32:51 3.6MB 119 razy
24 Proj.wykon._sanit_cz._IV.rar 2009-08-13 17:01:45 726KB 127 razy
25 Dokumentacja_projektowa-_ZewnA_trzne_obiekty_i_urzA_dzenia_sportowe.rar 2009-08-13 18:08:06 4.5MB 143 razy
26 Dokumentacja_projektowa_-_Hala_architektura_cz._VI.rar 2009-08-13 16:12:51 6.4MB 125 razy
27 Dokumentacja_projektowa_Projekt.wykon.elekt._Zalaczniki.rar 2009-08-13 15:00:53 2.3MB 121 razy
28 Dokumentacja_projektowa-_Hala_architektura_cz._IV.rar 2009-08-13 15:58:54 6.9MB 142 razy
29 Projekt_wykonania_sanitarnego_cz._I_b.rar 2009-08-13 16:39:07 2.9MB 120 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Informacje_dodatkowe_Sprawozdania_budA_etowe_za_2008r.rar (RAR, 983KB) 2009-08-14 16:12:35 983KB 469 razy
2 Informacja_dodatkowa_-_kompletne_rysunki_dot._odpowiedzi_na_zapytanie_oferenta.rar (RAR, 6.7MB) 2009-08-20 17:46:50 6.7MB 484 razy
3 Odpowiedz_nr_6_na_zapytanie_oferenta.pdf (PDF, 22.KB) 2009-09-11 12:35:30 22.KB 510 razy
4 Odpowiedz_Nr_1_na_zapytanie_oferenta.doc (DOC, 58KB) 2009-08-21 08:26:51 58KB 477 razy
5 Odpowiedz_nr_7_na_zapytanie_oferenta.pdf (PDF, 23.KB) 2009-09-14 13:00:28 23.KB 433 razy
6 prognoza_dA_ugu_na_lata_budA_et_2009_-2024_do_Hala.pdf (PDF, 49.KB) 2009-08-14 14:59:08 49.KB 451 razy
7 WYKAZ_JEDNOSTEK_ORGANIZACYJNYCH_GMINY_LIPIANY.pdf (PDF, 15.KB) 2009-08-14 16:40:48 15.KB 454 razy
8 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-28S_za_2007r..rar (RAR, 7.4MB) 2009-08-14 16:11:06 7.4MB 430 razy
9 Informacje_dodatkowe_Sprawozdania_budA_etowe_za_2007r.rar (RAR, 1.3MB) 2009-08-14 15:47:03 1.3MB 455 razy
10 UchwaA_a_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedA_oA_onej_przez_Burmistrza_Lipian_informacji_o_przebiegu_wykonania_budA_etu_za_I_p._2009r..pdf (PDF, 636KB) 2009-09-14 10:37:01 636KB 470 razy
11 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-27S_za_2008r..rar (RAR, 1.5MB) 2009-08-14 16:14:50 1.5MB 466 razy
12 UWAGA_ZMIANA__SIWZ_z_28.08.2009.doc (DOC, 22KB) 2009-08-28 12:24:42 22KB 436 razy
13 Informacja_dodatkowa-_Opinia_Geotechniczna.pdf (PDF, 3.8MB) 2009-08-20 17:38:45 3.8MB 839 razy
14 Odpowiedz_nr_3_na_zapytanie_oferenta.doc (DOC, 33KB) 2009-08-27 18:19:11 33KB 456 razy
15 Sprawozdania_budA_etowe_za_I_p._2009r.rar (RAR, 1.2MB) 2009-08-14 16:25:36 1.2MB 455 razy
16 Informacja_dodatkowa_UchwaA_y_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej.rar (RAR, 3.4MB) 2009-08-14 16:35:36 3.4MB 452 razy
17 ZaA_wiadczenia_z_ZUS,_UrzA_du_Skarbowego.rar (RAR, 620KB) 2009-08-14 16:40:20 620KB 465 razy
18 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-27S_za_2007r..rar (RAR, 6.0MB) 2009-08-14 15:54:44 6.0MB 448 razy
19 Sprawozdanie_Rb-28S_za_I_p._2009r..rar (RAR, 4.0MB) 2009-08-14 16:30:28 4.0MB 493 razy
20 OdpowiedAo_nr_4__na_zapytanie_oferenta.pdf (PDF, 62.KB) 2009-09-07 16:16:36 62.KB 514 razy
21 Informacja_dodatkowa_-_Dokumenty,_zaA_wiadczenia.pdf (PDF, 756KB) 2009-08-14 16:39:13 756KB 469 razy
22 Odpowiedz_nr_2_na_zapytanie_oferenta.doc (DOC, 26KB) 2009-08-25 08:48:17 26KB 471 razy
23 Informacja_dodatkowa_Sprawozdanie_z_wykonania_budA_etu_na_rok_2008.rar (RAR, 658KB) 2009-08-14 16:23:18 658KB 457 razy
24 Sprawozdanie_budA_etowe__Rb-28S_za_2008r..rar (RAR, 3.9MB) 2009-08-14 16:21:27 3.9MB 507 razy
25 Odpowiedz_nr_5_na_zapytanie_ofereta.pdf (PDF, 31.KB) 2009-09-08 10:30:12 31.KB 494 razy
Odwołania
1 Zmiana_ogloszenia.pdf (PDF, 16.KB) 2009-08-28 09:01:21 16.KB 440 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie.pdf (PDF, 32.KB) 2009-09-25 11:42:33 32.KB 792 razy
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 20KB) 2009-10-20 13:37:57 20KB 461 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 12-08-2009 15:10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 20-10-2009 13:37:57