Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany w wysokości 1.640.000 zł na okres 2009-2017 rok".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.640.000 zł
NA OKRES  2009 -2017 ROK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.640.000 zł  NA OKRES 2009 -2017 rok.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.640.000 zł. (słownie; jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy ) na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów Gminę Lipiany w 2009 r. w tym wydatków inwestycyjnych na okres 2009-2017 rok .
1.                  Kredyt bankowy musi być przekazany na rachunek podstawowy budżetu Gminy Lipiany.
2.                  Karencja w spłacie kredytu do roku 30 kwietnia 2011 roku.
3.                  Wypłaty kredytu w transzach na pisemne zapotrzebowanie zamawiającego.
4.                  Zamawiający może zrezygnować z części kredyt bez ponoszenia opłat z tego tytułu.
5.            Zamawiający może dokonać wcześniejsze spłaty rat kapitałowych bez ponoszenia    opłat z    tego tytułu.
5.                  Na koszt kredytu składać ma się wyłącznie zmienna stawka referencyjną WIBOR 3M z 20 – go dnia ostatniego miesiąca oraz marża banku.
6.                  Odsetki będą naliczane i pobierane od wykorzystanego kredytu.
7.                  Marża banku jest stała przez cały okres kredytowania.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 30.09.2009 r. do dnia 30.09.2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
2.       Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w przetargu poprzez analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców a wymaganych na podstawie  SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdz. VI niniejszej SIWZ.
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1.       Od Wykonawcy przystępującego do postępowania wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów:
a. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b. Aktualnych zaświadczeń właściwego  urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
d. Wykazu wykonanych z należytą starannością , w ciągu trzech ostatnich lat tj. od dnia 21 września 2006 r., zamówień będących przedmiotem niniejszego zamówienia, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
e. Projekt /treść/ umowy jaka będzie zawarta z Zamawiającym na realizację zamówienia przez wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia. Integralną częścią umowy powinien być dołączony do umowy harmonogram spłaty kredytu zawierający prognozowaną do zapłacenia kwotę odsetek i marży bankowej.
2.       Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnieniem postępowania. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowaną usługę wymagań określonych w SIWZ nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia.
3.       Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
4.       Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5.       Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez Wykonawcę.
6.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt a,b składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio ;
a ) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.       Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.
W wersji papierowej specyfikacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami. Kserokopię SIWZ można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:       
 Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 21 września 2009 r. do godz.12:00.
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 sierpnia 2009 r. pod numerem: 299482-2009
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_dot._przetargu.pdf (PDF, 49.KB) 2009-08-31 18:50:32 49.KB 496 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf 2009-08-31 18:50:32 139KB 169 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Informacje_dodatkowe_-_ZaA_wiadczenia_z_ZUS,_UrzA_du_Skarbowego.rar (RAR, 620KB) 2009-09-03 08:58:27 620KB 448 razy
2 Informacje_dla_oferenta_-_Bilans_z_wykonania_budA_etu_gminy_Lipiany_za_rok_2007,_2008.rar (RAR, 604KB) 2009-09-02 08:43:19 604KB 488 razy
3 Infromacja_o_stanie_zobowiA_zaA__z_tytuA_u_kredytA_w_dA_ugoterminowych__Gminy_Lipiany_na_dzieA__31.08.2009r..pdf (PDF, 29.KB) 2009-08-31 21:52:01 29.KB 510 razy
4 Sprawozdania_budA_etowe_za_2007r.rar (RAR, 1.3MB) 2009-08-31 20:40:42 1.3MB 486 razy
5 Informacje_dla_oferenta_-_prognoza_dA_ugu_na_lata_budA_et_2009_-2024_(kredyt_2009).pdf (PDF, 54.KB) 2009-09-02 08:44:29 54.KB 525 razy
6 Informacja_dla_oferenta-_opinia_RIO_w_sprawie__moA_liowA_ci_spA_aty_kredytu_zaciA_gniA_tego_przez_GminA__Lipiany.pdf (PDF, 562KB) 2009-09-02 10:30:09 562KB 516 razy
7 Informacje_dodatkowe_-_UchwaA_y_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_dot._sprawozdania_Burmistrza_z_wykonania_budA_etu_za_2007,_2008.rar (RAR, 1.1MB) 2009-09-03 12:17:12 1.1MB 479 razy
8 Sprawozdania_budA_etowe_za_2008r..rar (RAR, 6.4MB) 2009-08-31 21:04:51 6.4MB 517 razy
9 WYKAZ_JEDNOSTEK_ORGANIZACYJNYCH_GMINY_LIPIANY.pdf (PDF, 23.KB) 2009-08-31 21:50:35 23.KB 523 razy
10 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-28S_za_2007r..rar (RAR, 7.4MB) 2009-08-31 20:57:32 7.4MB 465 razy
11 UchwaA_a_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_o_przedA_oA_onej_przez_Burmistrza_Lipian_informacji_o_przebiegu_wykonania_budA_etu_za_I_p._2009r..pdf (PDF, 636KB) 2009-09-14 10:35:30 636KB 485 razy
12 UchwaA_a_w_sprawie__udzielenie_absolutorium_Burmistrzowi_Lipian_za_rok_2008.pdf (PDF, 26.KB) 2009-08-31 22:05:44 26.KB 511 razy
13 Informacja_o_przebiegu_wykonania_budA_etu_gminy_za_I_pA_A_rocze_2009r..rar (RAR, 465KB) 2009-09-01 14:45:20 465KB 452 razy
14 Opinia__RIO_w_sprawie_prognozy___dA_ugu_publicznego_do_budA_etu__na_rok_2009..pdf (PDF, 797KB) 2009-08-31 22:18:44 797KB 597 razy
15 Informacje_dla_oferenta-Sprawozdanie_z_wykonania_budA_etu_za_rok_2007.rar (RAR, 300KB) 2009-08-31 21:57:28 300KB 458 razy
16 Informacje_dla_oferenta_-_UchwaA_a_w_sprawie_zaciA_gniecia_kredytu.pdf (PDF, 32.KB) 2009-09-01 14:44:05 32.KB 475 razy
17 Opinia_RIO_o_budA_ecie_gminy__na_2009r..pdf (PDF, 1.1MB) 2009-08-31 22:17:33 1.1MB 514 razy
18 UchwaA_a_w_sprawie_uchwalenia_budA_etu_na_rok_2009.rar (RAR, 95.KB) 2009-08-31 22:05:13 95.KB 491 razy
19 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-27S_za_2007r..rar (RAR, 6.0MB) 2009-08-31 20:49:25 6.0MB 825 razy
20 Odpowiedz_na_zapytanie_jednego_z_oferentow.pdf (PDF, 26.KB) 2009-09-14 09:28:39 26.KB 501 razy
21 OdpowiedAo_na_zapytania_jednego_z_oferentow__z_dnia_07.09.2009.pdf (PDF, 25.KB) 2009-09-07 16:23:44 25.KB 472 razy
22 Informacja_dodatkowa_-_Dokumenty,_zaA_wiadczenia.pdf (PDF, 756KB) 2009-09-03 11:45:07 756KB 479 razy
23 OdpowiedAo_na_zapytanie_jednego_z_oferentA_w_z_dn._03.09.2009r..pdf (PDF, 35.KB) 2009-09-03 12:52:38 35.KB 522 razy
24 Sprawozdania_budA_etowe_za_II_kwartaA__2009r..rar (RAR, 5.3MB) 2009-08-31 21:11:25 5.3MB 505 razy
25 Informacje_dla_oferenta-_Sprawozdanie_z_wykonania_budA_etu_za_rok_2008.rar (RAR, 658KB) 2009-08-31 21:58:40 658KB 455 razy
26 Informacja_dodatkowa_-_UchwaA_a_Rady_Miejskiej_w_Lipianach_w_sprawie_absolutorium_dla_Burmistrza_Lipian_za_rok_2007.pdf (PDF, 165KB) 2009-09-03 12:16:11 165KB 507 razy
27 Informacja_dodatkowa_-_INFORMACJA_O_STANIE_MIENIA_KOMUNALNEGO.pdf (PDF, 294KB) 2009-09-03 12:20:09 294KB 513 razy
28 Wykaz_zadan_planowanych_do_finas.z_kredytu_2009.pdf (PDF, 29.KB) 2009-08-31 21:51:01 29.KB 488 razy
Wynik postępowania
1 OGA_OSZENIE_o_rozstygnieciu.pdf (PDF, 14.KB) 2009-09-24 14:06:57 14.KB 489 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 14.KB) 2009-09-30 10:17:55 14.KB 499 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 31-08-2009 18:50:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 31-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 30-09-2009 10:17:55