Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Batowo gm. Lipiany

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BATOWO GM. LIPIANY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BATOWO GM. LIPIANY
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest  budowa świetlicy wiejskiej w m. Batowo zaprojektowanej jako budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem kopertowym o kącie nachylenia 23°. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z ogrzewaniem z własnej kotłowni olejowej
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.12.00-6,
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
1.       Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00- zł. 
 
2.       Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w tabeli i  na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga aby oferta była sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1.       Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:
1)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)      Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3)       Wykaz wykonanych zamówień w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z zakresu budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych, złożony wraz z referencjami na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
4)       Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć kserokopie wymaganych prawem uprawnień i ubezpieczeń.
5)       Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6)       Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczednościowo-kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wielkość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
7)       Formularz cenowy wg. załącznika nr 5 do SIWZ.
8)       Wykaz prac powierzonych Wykonawcy zał. Nr 6 do SIWZ
9)       Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. VIII pkt. 2 i 3.
10)   Harmonogram rzeczowo-finansowy,
11)   Dowód wniesienia wadium.
 
Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 
1.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania              w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do ofert których oferta zostanie wybrana zostaną wezwani, przed zawarciem umowy na realizację zamówienia, do zawarcia umowy regulującej współprace tych wykonawców zawierającą co najmniej:
-          oznaczenie stron,
-          oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym powinno być zrealizowanie zamówienia),
-          oznaczony czas trwania,
-          określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych         z umową o zamówienie publiczne.
3.       Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 1,2,5,6.
4.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz dokumenty o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 3 , 4,7,8,9,10,11.
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.
W wersji papierowej specyfikacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami. Kserokopie przedmiotowego projektu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiaru robót mogą być przesłane dla Wykonawców, którzy uiszczą opłatę za koszt powielania i oprawy w wysokości 100 zł.
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 13 listopada 2009 r. do godz.12:00.
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający wymaga by roboty budowlane zakończyły się do dnia 31.08.2010.
2. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizacje przedmiotu zamówienia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa wsi” w kwocie 423 472 zł.
3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2009 r. pod numerem: 372248-2009.
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 38.KB) 2009-10-23 17:30:16 38.KB 546 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Konstrukcja_rysynki_cz._1.rar 2009-10-23 18:31:55 3.9MB 344 razy
2 Instalacja_sanitarna_-__rysunki_cz._1.rar 2009-10-23 18:45:50 5.7MB 333 razy
3 Konstrukcja_rysunki_cz._2.rar 2009-10-23 18:36:47 4.0MB 330 razy
4 Przedmiary.rar 2009-10-23 19:18:15 480KB 351 razy
5 Projekt_budowlany_architektura.rar 2009-10-23 19:30:22 6.3MB 354 razy
6 Instalacja_sanitarna_-opis.rar 2009-10-23 18:39:23 91.KB 291 razy
7 Instalacja_sanitarna_-_rysunki_cz._2.rar 2009-10-23 18:52:57 5.7MB 323 razy
8 Instalacja_elektryczna_cz._2.rar 2009-10-23 19:12:35 4.2MB 320 razy
9 Instalacja_elektryczna_cz._1.rar 2009-10-23 19:07:40 6.6MB 350 razy
10 SIWZ.pdf 2009-10-23 17:30:16 284KB 388 razy
11 Konstrukcja_opis.rar 2009-10-23 18:38:17 28.KB 332 razy
12 Specyfikacja_techniczna.pdf 2009-10-23 19:15:08 330KB 327 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zest._stol._DRZWI_A_wietlica.Batowo.pdf (PDF, 104KB) 2009-11-06 10:32:52 104KB 484 razy
2 Odpwiedz_z_28.10.2009_na_pytanie_jednego_z_oferentA_w.pdf (PDF, 22.KB) 2009-10-28 12:49:29 22.KB 486 razy
3 Odpowiedz__z_dn._06.11.2009r._na_pytania_oferentow.pdf (PDF, 22.KB) 2009-11-06 10:32:05 22.KB 486 razy
4 rysunek_roboczy_do_zestawienia.jpg (JPG, 928KB) 2009-11-06 10:34:49 928KB 470 razy
5 zest._stol._okiennej_A_wietlica.Batowo.pdf (PDF, 20.KB) 2009-11-06 10:32:29 20.KB 494 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze.pdf (PDF, 53.KB) 2009-11-27 09:44:34 53.KB 575 razy
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.pdf (PDF, 23.KB) 2009-12-11 14:37:05 23.KB 483 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 23-10-2009 17:30:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 11-12-2009 14:37:58