Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony: "Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany"

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069      fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY”

/CPV 60113000-5/

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 września 2010 r.  do godz. 1200

w pok. nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września  2010 r. o godz. 1215  w pok.  19 Urzędu Miejskiego               w Lipianach

 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr  223, poz. 1655 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonanie w okresie trzech lat od 30 czerwca 2007 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości kredytu łącznie nie mniejszej niż 50 % wartości kredytu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie  w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel 091/56 41 069 w. 114) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiany.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.184.000,- zł PLN na sfinansowanie planowanego deficytu (wydatków inwestycyjnych i remontów) oraz rozchodów  Gminy Lipiany w  2010 r.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 30.09.2010 r. do dnia 30.09.2019 r.

Termin związania z ofertą:                                 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %. 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.pdf (PDF, 49.KB) 2010-08-09 06:32:38 49.KB 523 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Informacja_dot._splaty_kredytu_bankowego_w_kwocie_1.184.000_zl.pdf 2010-08-10 08:40:11 48.KB 426 razy
2 Informacja_dla_oferenta-_sprawozdania_budzetowe_I_p._2010-_Rb-N,_Rb-Z,_Rb-NDS,Rb-27S.rar 2010-08-09 08:41:08 2.5MB 389 razy
3 Informacja_-_uchwaA_a_RIO__w_sprawie_wydania_opinii_o_moA_liwoA_ciach_sfinansowania_wydatkA_w_i_rozchodA_w_-.pdf 2010-08-10 08:41:06 536KB 403 razy
4 Informacja_dla_oferenta_nr_6a,b,c,d_-Uchwaly_RIO.rar 2010-08-09 06:55:52 3.0MB 429 razy
5 Informacja_dla_oferenta_nr_3-_UchwaA_a_w_sprawie_uchwalenia_budA_etu_na_rok_2010.rar 2010-08-09 06:46:09 1.0MB 399 razy
6 Informacja_dla_oferenta_nr_5-_uchwala_o_zaciagnieciu_kredytu.pdf 2010-08-09 06:49:48 177KB 403 razy
7 Informacja_dla_oferenta_nr_2_-_sprawozdania_z_wykonania_budA_etu.rar 2010-08-09 06:43:01 1.0MB 390 razy
8 Informacja_dla_oferenta-_sprawozdania_budzetowe_2009r.-_Rb-N,_Rb-Z,_Rb-NDS,_Rb-27S.rar 2010-08-09 08:29:48 2.7MB 388 razy
9 Informacja_dodatkowa_nr_1_-_Dokumenty,_zaA_wiadczenia.pdf 2010-08-09 10:25:50 756KB 475 razy
10 Informacja_dla_oferenta-sprawozdanie_budzetowe-_Rb-28S_za_I_p._2010.rar 2010-08-09 08:43:57 3.8MB 390 razy
11 Informacja_dla_oferenta___-_Wykaz_zadaA__planowanych_do_finas.z_kredytu_2010_r..pdf 2010-08-10 08:17:42 22.KB 378 razy
12 Specyfikacja_2010.pdf 2010-08-09 06:35:29 131KB 428 razy
13 Informacja_dla_oferenta_nr_1_-_Bilans.rar 2010-08-09 06:42:08 786KB 395 razy
14 Informacja_-_UchwaA_a_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_dot._wniosku_Komisji_Rewizyjnej_R.M._w_Lipianach__w_sprawie__udzielenia_Burmistrzowi_Lipian_absolutorium_z_tytuA_u_wykonania_budA_etu_na_2009r..pdf 2010-08-10 08:42:34 403KB 434 razy
15 Informacja_dla_oferenta_nr_7-_WYKAZ_JEDNOSTEK_ORGANIZACYJNYCH_GMINY_LIPIANY.pdf 2010-08-09 07:03:58 15.KB 401 razy
16 Informacja_dla_oferenta_-_Wykaz_kredytow_dlugoterminowych_na_dzien_31_lipca_2010r..pdf 2010-08-09 12:22:51 21.KB 408 razy
17 Informacja_dodatkowa_nr_1.rar 2010-08-20 11:53:14 1.5MB 281 razy
18 Informacja_dla_oferenta-_sprawozdania_budA_etowe_Rb-28_S_za_2008r..rar 2010-08-09 08:25:10 3.9MB 387 razy
19 INFORMACJA-_wykaz_kredytA_w_dA_ugoterminowych_na_dzieA__kredyty_31.12.2009.pdf 2010-08-10 08:19:13 22.KB 413 razy
20 Informacja_dla_oferenta_-_sprawozdanie_budzetowe__Rb-_28S_za_2009_r..rar 2010-08-09 08:35:07 4.2MB 412 razy
21 Informacja_dodatkowa_nr_2-_zaA_wiadczenia_o_niezaleganiu.rar 2010-08-09 10:26:35 1.1MB 396 razy
22 Informacja_dodatkowa_nr_3-_INFORMACJA_O_STANIE_MIENIA_KOMUNLANEGO_2010_NA_DZIEA__30_CZERWCA_2010R..pdf 2010-08-09 10:27:06 219KB 414 razy
23 Informacja_dla_oferenta-_sprawozdania_budA_etowe_za_2008r-_Rb_N,_Rb-Z,_RB-NDS,_Rb_27S.rar 2010-08-09 08:22:55 2.5MB 396 razy
24 Informacja_dla_oferenta_nr_4-_uchwaA_a_o_udzielenie_absolutorium_za_2009_r..pdf 2010-08-09 06:48:08 159KB 401 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OdpowiedA__na_zapytanie_jednego_z_oferentA_w_z_dn._20-08-2010.pdf (PDF, 40.KB) 2010-08-20 12:34:28 40.KB 589 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (PDF, 25.KB) 2010-09-15 13:44:25 25.KB 495 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.pdf (PDF, 22.KB) 2010-09-29 10:04:59 22.KB 508 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-08-2010 06:32:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 04-05-2018 14:07:58