Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

Informacja o sposobie komunikowania się z Urzędem Miejskim w Lipianach dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniemych).

Mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Urząd Miejski w Lipianach  informuje, że osoby uprawnione mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem:

·         osoby przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończył 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba przybrana udzielająca pomocy w załatwieniu sprawy winna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport albo, w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego ani paszportu, ważną legitymację szkolną), celem przedstawienia go do wglądu na żądanie urzędnika załatwiającego sprawę.

·         tłumacza PJM - polskiego języka migowego.

·         tłumacza SJM - system języka migowego.

·         tłumacz przewodnik - dla osoby głuchoniewidomej, nazwany w ustawie tłumaczem SKOGN.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Zgłoszenia dokonać można:

·         e-mailem na adres : umig@lipiany.pl 

·         tel. stacjonarny: (91) 564 10 49

·         fax: (91) 564 13 85

Wniosek o skorzystanie z tłumacza j. migowego.