Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2022 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1 /2022 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza. 2022-01-17 09:38:53
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach i kierowników podległych jednostek organizacyjnych. 2022-01-17 09:40:35
Zarządzenie nr 3 /2022 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lipian. 2022-01-17 09:43:02
Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2022 r. 2022-01-05 13:48:58
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022. 2022-01-17 09:46:19
Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-01-17 12:14:59
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. 2022-01-17 12:18:48
Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Lipian z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/315/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok. 2022-01-24 08:19:41
Zarządzenie nr 9/2022 BURMISTRZA LIPIAN z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych. 2022-01-24 08:23:23
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Burmistrza Lipian z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych. 2022-01-20 08:40:53
Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Lipian z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2022-01-26 09:44:55
Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2022-01-26 14:35:58
Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022. 2022-02-04 14:37:41
Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany. 2022-02-04 14:39:15
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Lipian z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. 2022-02-18 10:53:54
Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-02-18 10:57:01
Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. 2022-02-18 11:02:35
Zarządzenie nr 20 Burmistrza Lipian z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XL/330/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-03-18 07:39:01
Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-03-18 07:44:54
Zarządzenie nr 23/2022 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-03-18 07:47:51
Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 2022-03-18 07:49:18
Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany oraz ustalenia Regulaminu przetargów i rokowań 2022-03-18 09:03:47
Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Lipianach osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 2022-03-18 07:53:42
Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2022-03-18 07:55:01
Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-03-18 07:57:39
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-03-23 07:21:53
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Lipian z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany 2022-05-11 13:19:39
Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach za rok 2021 2022-05-11 13:17:33
Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach za rok 2021 2022-05-11 13:15:21
Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2022-05-11 13:07:33
Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLI/332/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-04-05 11:28:51
Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-04-05 11:32:37
Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu 2022-04-20 13:14:19
Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-04-13 07:19:18
Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2022-04-20 13:16:07
Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Lipian z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 2022-05-11 12:41:09
Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-04-20 13:21:57
Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Lipian z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr ewid. 177/7 położonej w obrębie 2 m. Lipiany, przy ul. Górnej 31, 33 w Lipianach stanowiącej współwłasność Gminy Lipiany w drodze bezprzetargowej 2022-05-11 12:21:45
Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za rok 2021 2022-04-29 08:30:40
Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-04-29 08:32:34
Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLII/347/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-04-29 08:03:52
Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-04-29 08:19:48
Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-04-29 08:26:45
Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-05-11 13:06:00
Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-05-04 08:17:43
Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-05-04 08:22:02
Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Lipian z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-05-26 13:38:42
Zarządzenie nr 53/2022 Burmistrza Lipian z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-05-26 13:43:53
Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-06-09 14:23:23
Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-06-09 14:25:33
Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa dla urządzeń będących na stanie Referatu Sportu i Turystyki w Lipianach 2022-05-30 09:07:39
Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLIII/351/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-06-09 14:29:56
Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-06-22 13:26:12
Zarządzenie nr 66/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-07-07 07:15:37
Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-07-07 07:21:27
Zarządzenie nr 68/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLIV/361/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-07-07 07:23:38
Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-07-07 07:28:45
Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-07-08 14:57:28
Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-07-08 14:58:39
Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr ewid. 215/3 położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany, stanowiącej własność Gminy Lipiany w drodze bezprzetargowej 2022-07-07 13:22:04
Zarządzenie nr 73/2022 Burmis6trza Lipian z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Lipiany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR" 2022-08-26 13:54:27
Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-08-04 08:11:08
Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-08-04 08:13:17
Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-08-19 13:21:31
Zarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Lipian z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2022-08-23 11:55:14
Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLV/370/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-08-24 12:40:18
Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-08-24 12:43:54
Zarządzenie nr 85/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-09-02 13:52:10
Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-09-02 13:57:08
Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Lipian z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-09-22 08:35:37
Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Lipian z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2022-09-22 08:41:45
Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 września 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/377/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-09-28 14:31:57
Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-09-28 14:40:49
Zarządzenie nr 96/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-10-06 10:27:34
Zarządzenie nr 97/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-10-06 10:30:10
Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-10-06 10:41:52
Zarządzenie nr 99/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-10-18 14:30:20
Zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Lipian z dnia 12 października 2022 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023" 2022-10-13 11:50:19
Zarządzenie nr 102/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-10-18 14:32:25
Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Lipian z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2022-10-28 10:03:02
Zarządzenie nr 107/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XLVII/384/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-10-27 13:47:02
Zarządzenie nr 108/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-10-27 13:49:25
Zarządzenie nr 110/2022 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-11-02 07:42:50
Zarządzenie nr 111/2022 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym 2022-11-02 07:50:43
Zarządzenie nr 113/2022 Burmistrza Lipian z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektornicznej 2022-11-09 14:12:54
Zarządzenie nr 116/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-11-17 07:58:30
Zarządzenie nr 117/2022 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 26/2019 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Lipiany 2022-11-21 09:59:07
Zarządzenie nr 118/2022 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2022-11-21 10:00:46
Zarządzenie nr 119/2022 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2022-12-07 07:34:41
Zarządzenie nr 121/2022 Burmistrza Lipian z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" 2022-11-18 14:03:16
Zarządzenie nr 122/2022 Burmistrza Lipian z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2023-01-25 13:00:09
Zarządzenie nr 123/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVIII/388/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-12-07 07:36:57
Zarządzenie nr 124/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-12-07 07:38:09
Zarządzenie nr 125/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-12-19 08:46:10
Zarządzenie nr 126/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-12-19 08:47:39
Zarządzenie nr 131/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-12-28 07:52:57
Zarządzenie nr 133/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-12-28 07:59:31
Zarządzenie nr 134/2022 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-12-28 08:03:37
Zarządzenie nr 135/2022 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-12-28 08:06:09
Zarządzenie nr 136/2022 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-12-28 08:08:27
Zarządzenie nr 139/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XLIX/396/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2023 2023-01-12 08:31:22
Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w .Lipianach na rok 2023 2023-01-12 08:35:37
Zarządzenie nr 141/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań 2023-01-12 08:37:39
Zarządzenie nr 142/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2023-01-12 08:38:59
Zarządzenie nr 143/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-01-12 08:40:18
Zarządzenie nr 144/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2023-01-12 08:41:49
Zarządzenie nr 145/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji 2023-02-10 08:14:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Borys

Data wytworzenia:
05 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Borys

Data publikacji:
05 sty 2022, godz. 11:16

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-