Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: projekt uchwały


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian 2018-11-23 11:06:51
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2018-11-23 11:05:39
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-23 11:04:33
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipianach 2018-11-23 11:03:35
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipianach 2018-11-23 11:02:46
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej 2018-11-23 11:01:48
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok 2018-06-15 12:13:34
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018 ? 2028 2018-06-15 12:04:53
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania komisji statutowej 2018-06-15 12:01:39
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji statutowej 2018-06-15 12:00:56
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2018-06-15 11:59:52
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 97 obręb 3 m. Lipiany 2018-06-15 11:59:02
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 128 obręb Głębokie gm. Lipiany 2018-06-15 11:48:55
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipiany 2018-06-15 11:37:13
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-15 11:35:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lipiany 2018-06-15 11:35:05
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian 2018-06-15 11:33:33
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-06-15 11:32:24
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-06-15 11:31:37
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-06-15 11:28:46
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok 2018-03-19 08:54:44
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 2018-03-19 08:50:06
Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025" 2018-03-19 08:38:09
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy infrastruktury technicznej 2018-02-16 12:05:02
Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2018-02-16 11:39:40
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2018 rok 2018-02-16 11:30:46
Uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Lipiany na lata 2018-2021" 2018-02-16 11:27:44
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej 2017-12-08 10:14:46
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata 2017-12-08 10:12:52
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/5 obręb 3 m. Lipiany 2017-12-08 10:10:35
Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/6 obręb 3 m. Lipiany 2017-12-08 10:09:15
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata 2017-11-17 07:43:20
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-10-16 14:13:49
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-10-16 14:12:27
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2017-10-16 14:10:41
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Lipianach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Lipianach 2017-10-16 14:10:06
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-09-15 10:47:57
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 2017-09-15 10:46:30
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipiany 2017-09-15 09:26:17
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipiany 2017-09-15 09:23:23
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Lipiany, a Gminą Pyrzyce 2017-09-15 09:19:39
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany 2017-09-15 09:17:45
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach 2017-09-15 09:14:25
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2017-09-15 09:12:10
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany 2017-09-15 09:09:11
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lipianach 2017-09-15 09:01:29
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2017-09-15 08:59:35
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2017-09-15 08:56:15
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 20 obręb 2 m. Lipiany stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-09-15 08:50:47
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Lipiany 2017-07-17 08:29:30
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-07-17 08:27:41
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2016 rok 2017-06-14 14:00:42
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-06-14 13:56:41
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego 2017-06-14 13:42:07
Uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 2017-06-14 13:39:31
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany 2017-06-14 13:36:30
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany 2017-06-14 13:32:28
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pyrzyce 2017-06-14 13:27:01
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-05-22 13:53:55
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-05-22 13:52:34
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-05-22 13:51:13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych 2017-04-18 08:31:44
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych 2017-04-18 08:29:24
Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień 2017-04-18 08:28:07
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za rok 2016 2017-04-18 08:25:48
Uchwała w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli ma drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 2017-03-21 12:50:38
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-03-21 12:48:03
Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych 2017-03-21 12:44:27
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 78/6 obręb 1 m. Lipiany 2017-03-21 12:38:51
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-03-21 12:34:56
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipiany 2017-03-21 12:31:30
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-02-14 08:44:56
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 106 obręb 2 m. Lipiany 2017-02-14 08:44:13
Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych 2017-02-14 08:43:15
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe 2017-02-14 08:41:46
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim dotyczącego powierzenia do realizacji zadania z zakresu edukacji 2017-02-14 08:38:27
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2017 rok 2017-02-14 08:35:24
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy lipiany na 2016 rok 2016-09-19 09:26:00
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2016-2025 2016-09-19 08:57:56
Uchwała w sprawie opłaty targowej 2016-09-19 08:55:09
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg-ulic gminnych 2016-09-19 08:53:32
Uchwała w sprawie zasad i i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Lipian" 2016-09-19 08:49:47
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Lipiany 2016-09-19 08:43:55
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiących działki nr 70/1,70/3,76/1 obręb Wołczyn gm. Lipiany 2016-09-19 08:41:23
Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Wołczyn gm. Lipiany 2016-09-19 08:33:31
Protokół nr XIII/2015 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 29 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2016-03-07 14:28:40
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-02-18 11:51:13
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2016-2025 2016-02-18 11:38:35
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach 2016-02-18 11:35:46
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach 2016-02-18 11:31:44
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-02-18 11:29:04
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 84/8 obręb 3 m. Lipiany 2016-02-18 11:26:11
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 39/5 i 45/9 obręb 3 m. Lipiany 2016-02-18 11:23:04
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 99 i 100/10 obręb 3 m. Lipiany 2016-02-18 11:19:30