Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXV.80.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-01-21 14:03:47
Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-07-06 13:44:08
Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-07-05 12:55:07
Uchwała Nr XXXVIII/280/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-07-05 12:52:15
Uchwała Nr XXXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian 2018-07-05 12:13:34
Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-05 12:07:48
Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipiany 2018-07-05 12:01:52
Uchwała Nr XXXVIII/274/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 128 obręb Głębokie gm. lipiany 2018-07-05 11:59:46
Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 97 obręb 3 m. Lipiany 2018-07-05 11:50:44
Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2018-07-05 11:46:49
Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji statutowej 2018-07-05 11:43:15
Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji statutowej 2018-07-05 11:39:47
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 2018-07-05 11:37:23
Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok 2018-07-05 11:20:19
Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian 2018-07-05 11:10:32
Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok 2018-07-05 11:09:06
Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 2018-01-04 08:45:22
Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 2018-01-04 08:41:30
Uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/6 obręb 3 m. Lipiany 2018-01-04 08:36:46
Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej 2018-01-03 14:46:01
Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2018 2018-01-03 14:16:24
Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok 2018-01-03 14:12:59
Uchwała Nr XXXII/231/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zepołu Szkół w Lipianach 2017-12-01 12:51:52
Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 2017-12-01 12:49:21
Uchwała Nr XXXII/229/2017 rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-12-01 12:46:43
Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian 2017-12-01 12:45:04
Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2018 rok 2017-12-01 12:43:24
Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej 2017-12-01 12:41:16
Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2099 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielnia tych ulg 2017-12-01 12:39:09
Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 2017-10-31 13:20:44
Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 2017-10-31 13:17:44
Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian 2017-10-31 13:15:52
Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi 2017-10-31 13:13:52
Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Lipianach 2017-10-31 13:11:36
Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2017-10-31 13:08:27
Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-10-31 12:55:14
Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-10-31 12:51:46
Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 20 obręb 2 m. Lipiany stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-09-29 07:52:23
Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2017-09-29 07:50:33
Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2017-09-29 07:48:28
Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lipianach 2017-09-29 07:47:00
Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany 2017-09-28 14:37:11
Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2017-09-28 14:35:46
Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wnieobowzięcia NMP w Lipianach 2017-09-28 14:33:38
Uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany 2017-09-28 14:17:19
Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Lipiany, a Gminą Pyrzyce 2017-09-28 14:14:44
Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regualminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipiany 2017-09-28 14:04:04
Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipiany i jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł 2017-09-28 13:39:32
Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-09-28 13:29:42
Uchwała Nr XXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-06-07 10:21:08
Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej w Lipianach zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-06-07 10:18:46
Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-06-07 10:16:16
Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Miejskiej w Lipianch z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego 2017-05-08 08:29:41
Uchwała Nr XXVI/188/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawei zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów do rady sołeckiej 2017-05-08 08:27:29
Uchwała Nr XXVI/187/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 2017-05-08 08:25:19
Uchwała Nr XXVI/186/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-05-08 08:20:43
Uchwała Nr XXVI/185/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za rok 2016 2017-05-08 08:16:58
Uchwała Nr XXVI/184/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień 2017-05-08 08:13:19
Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych 2017-05-08 08:09:04
Uchwała Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inakso podatków i opłat lokalnych 2017-05-08 08:02:53
Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe 2017-04-05 09:19:25
Uchwała Nr XXV/180/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. zmienająca uchwałę w sprawei uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipiany 2017-04-05 09:13:56
Uchwała Nr XXV/179/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-04-05 09:10:42
Uchwała Nr XXV/178/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 78/6 obręb 1 m. Lipiany 2017-04-05 09:08:47
Uchwała Nr XXV/176/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych 2017-04-05 09:05:45
Uchwała Nr XXV/175/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 2017-04-05 09:00:07
Uchwała Nr XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-04-05 08:50:18
Uchwała Nr XXIV/173/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2016 rok 2017-03-03 12:42:26
Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach za 2016 rok 2017-03-03 12:40:36
Uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-03-03 12:38:34
Uchwała Nr XXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 106 obręb 2 m. Lipiany 2017-03-03 12:37:02
Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa 2017-03-03 12:35:36
Uchwała Nr XXIV/168/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe 2017-03-03 12:33:47
Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2017-03-03 12:25:32
Uchwała Nr XXIV/166/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2017 rok 2017-03-03 12:23:10
Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Lipian" 2016-12-28 11:04:14
Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-12-28 11:02:17
Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działki nr 70/1,70/3 i 76/1 obręb Wołczyn gm. Lipiany 2016-12-28 11:00:19
Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 r. 2016-12-28 10:57:10
Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok 2016-12-28 10:51:24
Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 2016-12-28 10:49:13
Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2017 2016-12-28 10:32:02
Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-12-28 10:24:23
Uchwała Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatności gruntowej na działce nr 274/4 obręb 2 m. Lipiany do wysokości udziału przypadającego Gminie Lipiany 2016-11-09 13:08:18
Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 274/2 obręb 2 m. Lipiany stanowiącej własność Gminy Lipiany 2016-11-09 12:57:07
Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi 2016-11-09 12:55:30
Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach 2016-11-09 12:53:27
Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-11-09 12:51:56
Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 2016-11-09 12:50:36
Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2016-11-09 12:47:17
Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżeciu Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-11-09 12:45:15
Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa 2016-06-03 07:27:06
Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zawarcia Kontraktu Samorządowego "Pyrzyce +" 2016-06-03 07:24:50
Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży działki nr 198 obręb Będzin gm. Lipiany w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2016-06-03 07:21:52
Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2016-2025 2016-06-02 14:36:59
Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-06-02 14:30:53
Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach 2016-05-05 12:17:15
Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2016-05-05 12:13:17
Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 99 i 100/10 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-07 14:24:51
Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 39/5 i 45/9 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-07 14:20:23
Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 84/8 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-07 14:15:39
Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-07 14:10:42
Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2015 rok 2016-03-07 14:05:31
Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach za 2015 rok 2016-03-07 13:35:49
Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2016-2025 2016-03-07 13:20:40
Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-03-07 13:12:27
Uchwała Nr XIII/97/2015 w sprawie ustanowiena nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach nr 276/1 i 276/2 obręb 2 m. Lipiany 2016-01-04 10:39:03
Uchwała Nr XIII/96/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2016 2016-01-04 10:16:02
Uchwała Nr XIII/95/2015 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok 2016-01-04 10:10:57
Uchwała Nr XIII/94/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2016-2025 2016-01-04 10:02:54
Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2016 2016-01-04 09:50:04
Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2016 2016-01-04 09:47:09
Uchwała Nr XIII/92/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2015 rok 2016-01-04 09:43:46
Uchwała Nr XIV/131/2012 w sprawie podziału gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-04-03 07:26:04
Uchwała Nr XIV/130/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany. 2012-04-02 15:47:02
Uchwała Nr XIV/129/2012 w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych 2012-04-02 15:44:30
Uchwała Nr XIV/128/2012 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie gminy Lipiany 2012-04-02 15:41:30
Uchwała Nr XIV/126/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. 2012-04-02 15:38:11
Uchwała Nr XIV/125/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-04-02 15:36:31
Uchwała Nr XIII/124/2012 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-02-24 09:57:21
Uchwała Nr XIII/123/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata 2012-02-24 08:53:55
Uchwała Nr XIII/122/2012 w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2011 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2011 -2025 2012-02-24 08:51:53
Uchwała Nr XIII/121/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 98/1 obręb Osetna gm. Lipiany 2012-02-24 08:50:01
Uchwała Nr XIII/120/2012 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 298/3 obręb 2 m. Lipiany 2012-02-24 08:48:26
Uchwała Nr XIII/119/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 2012-02-24 08:46:40
Uchwała Nr XIII/118/2012 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-02-24 08:45:18
Uchwała Nr XIII/117/2012 w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego ,,Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach współfinansowany ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe c 2012-02-24 08:42:29
Uchwałą Nr XIII/116/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach za 2011 rok 2012-02-24 08:38:13
Uchwała Nr XIII/115/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2011 rok 2012-02-24 08:36:37
Uchwała Nr XII/114/2012 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Nowice, Batowo, Krasne i Połczyno 2012-02-24 08:33:42
Uchwała Nr XIII/113/2012 w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Lipian w roku budżetowym 2012 . 2012-02-24 08:30:47
Uchwała Nr XIII/112/2012 w sprawie:zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2012 2012-02-24 08:29:10
Uchwała Nr VI/48/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku nr 8 przy ul. Mickiewicza w Lipianach 2011-05-27 13:37:33
Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie: udzielenia dotacji na prace remontowo budowlane oraz konserwatorskie dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 2011-05-27 11:34:10
Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Krasne i Połczyno oraz wsi Nowice i Batowo w sprawie podziału sołectwa Krasne na sołectwa: Krasne i Połczyno oraz Sołectwa Nowice na sołectwa: Nowice i Batowo 2011-05-27 11:28:59
Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie powołania Komisji Statutowej 2011-05-27 11:25:21
Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lipiany na lata 2011-2015 2011-04-06 14:25:57
Uchwała Nr 31/V/2011 w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2011-04-06 12:55:09
Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2011-04-06 12:51:12
Uchwała Nr V/28/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2011 2011-04-06 12:48:49