Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ LIPIAN

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce

 2. ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego

 4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego

 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

 6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne

 7. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne

 8. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych

1.A. Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej , może być powierzona również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymogi określone w § 1 pkt 2 - 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854)

1.B. Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oraz zespołu szkół lub placówek może być powierzone osobie niebędącej nauczycielem, która:

 1. ukończyła studia wyższe magisterskie

 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy

 3. posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki

 4. spełnia wymogi określone w § 1 pkt 2 i 5 - 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854)

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub staży pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego

 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

 4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego staży pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 6. ocena pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854)

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 i Nr 137 poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania dyscyplinarne

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611)

 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 i Nr 153 poz. 1271) w celach przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach”, w terminie do dnia 14 grudnia 2005r. na adres:

Urząd Miejski w Lipianach

p. 21 (sekretariat)

Plac Wolności 1

74 - 240 Lipiany

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

Burmistrza Lipian

Plac Wolności 1

74 - 240 Lipiany

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
30 lis 2005

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
30 lis 2005, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
30 lis 2005, godz. 09:07