Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. rolnych i drogownictwa


BURMISTRZ LIPIAN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIPIANACH

PLAC WOLNOŚCI 1

74-240 LIPIANY

Wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszy referent ds. rolnych i drogownictwa

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu:

1. W zakresie drogownictwa:

1/ kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania oraz ochrony całości sieci drogowej na terenie administrowanym przez Urząd,

2/ prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

3/ opracowanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie bu­dowy, modernizacji, utrzymania i budowy dróg oraz obiektów mostowych,

4/ rozpatrywanie skarg, postulatów i wniosków dotyczących stanu sieci dro­gowej i organizacji ruchu drogowego,

5/ wnioskowanie o środki finansowe na roboty drogowe,

6/ nadzorowanie realizacji planów drogowych oraz udział w rozliczaniu wy­konania tych planów,

7/ organizowanie wykonawstwa robót oraz nadzór nad wykonywaniem i ja­kością tych prac,

8/ uczestnictwo w odbiorach robót drogowo-mostowych wykonywanych na terenie gminy,

9/ współpraca z zarządami dróg publicznych oraz innymi organizacjami i in­stytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i urządzeń drogowych,

10/ ochrona dróg i opieka nad stanem ich zadrzewienia,

11/ organizacja przygotowań do zimowego utrzymania dróg, koordynacja utrzymania dróg w okresie zimowym oraz nadzorowanie realizacji planów współdziałania zakładów pracy ze służbami drogowymi oraz z PKP,

12/ prowadzenie spraw związanych ze szkodami na drogach,

13/ współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji na roboty drogowe oraz w prowadzeniu inwestycji na tych drogach,

14/ ewidencjonowanie posiadanych oraz zleconych dokumentacji projektowo kosztorysowych,

15/ wnioskowanie i opiniowanie założeń projektów rozwiązań komunikacyj­nych w aspekcie potrzeb transportowych, bezpieczeństwa i organizacji ru­chu drogowego, stosowanych technologii i materiałów do robót drogowych,

16/ opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacji publicznej,

17/ kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej pod względem bezpieczeństwa i ich estetyki,

18/ nadzór nad organizacją ruchu drogowego oraz koordynacja zarządzaniem ruchem na drogach,

19/ współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego z właściwymi jednostkami i organami kontroli,

20/ koordynacja działalności instytucji i organizacji społecznych, młodzieżo­wych, szkolnych itp. w dziedzinie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,

21/ prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg i przejazdów kolejowych,

22/ popularyzacja przepisów o ruchu drogowym oraz nadzór nad ich przestrze­ganiem i stosowaniem,

23/ dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na drogach oraz opracowywanie projektów programów poprawy w tym zakresie,

24/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem dróg,

25/ rozpatrywanie wniosków na zajęcie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, manifestacje, pielgrzymki, procesje itp. inne imprezy na dro­gach),

26/ opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z obowiązujących przepisów i norm prawnych (np.: ustaw ,,prawo o ruchu drogowym”, ustawa o drogach publicznych itp.),

27/ naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych opłat z tym związanych.

2. W zakresie spraw rolnych:

1/ prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych:

a/ kontrola odłogowania gruntów,

b/ kontrola obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi uprawnej przy realizowanych robotach ziemnych,

c/ wykorzystanie gruntów rolnych komunalnych,

d/ kontrola realizacji zadań wynikających z przepisów o rekultywacji i ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2/ prowadzenie teczek gospodarstw rolnych,

3/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość rolna stanowi odrębne gospodarstwo rolne,

4/ współpraca z samorządem wiejskim,

5/ współudział w pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,

6/ współdziałanie z KRUS, ARiMR, ARR i innymi jednostkami w zakresie świadczeń na rzecz rolników,

7/ współudział w opracowywaniu programów oraz projektów planów w za­kresie rolnictwa,

8/ współpraca ze służbami instruktażowo - doradczymi, zrzeszeniami branżo­wymi w zakresie produkcji rolnej,

9/ zbieranie danych do opracowania okresowych informacji oraz sprawozdań z zakresu rolnictwa,

10/ przygotowywanie materiałów na narady i zebrania poświęcone przygotowa­niu i przebiegowi kampanii w rolnictwie,

11/ załatwianie skarg i wniosków z zakresu produkcji rolnej, w tym komisyjne badanie szkód i strat,

12/ prowadzenie spraw związanych z okresowymi spisami rolnymi,

13/ prowadzenie spraw zleconych gminie z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem i drogownictwem

 • znajomość obsługi komputera

 • dobry stan zdrowia

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy

 • znajomość terenu gminy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 4. Kopie świadectw pracy,

 5. Referencje i opinie z dotychczasowych miejsc pracy,

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 16 grudnia 2005 r.

pod adresem:

Urząd Miejski

Sekretariat, pok. 21

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. rolnych i drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Lipianach”.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 41 049

BURMISTRZ

mgr inż. Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
30 lis 2005

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
30 lis 2005, godz. 13:21

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
30 lis 2005, godz. 13:21