Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Lipian zaprasza do składania zgłoszeń udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 45 w Lipianach


Burmistrz Lipian

zaprasza

osoby fizyczne i prawne do składania zgłoszeń udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Armii Krajowej 45 w Lipianach , opisanej w księdze wieczystej KW 8281, składającej się z lokalu użytkowego nr 6 o pow. 134,10 m2 wraz z udziałem w gruncie tj. działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 287 o pow. 682 m2 w udziale 4180/1000 części.

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań - 40.560,00 zł.

Zaliczka - 4.065,00 zł.

Do ustalonej ceny sprzedaży w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Lipiany, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Lokal użytkowy nr 6 w budynku przy ul. Armii Krajowej 45 o pow. 134,10 m2 składa się z pomieszczeń: sala sprzedaży, 3 magazyny, 2 sanitariaty. Do lokalu przynależy piwnica nr 4 o pow. 17,90 m2 oraz piwnica nr 5 o pow. 15,70 m2 . Lokal posiada udział 4180/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie tj. działce nr 287 o pow. 682 m2.

W dniu 14.06.2004 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony, w dniu 03.12.2004 r. odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony, w dniu 28 lutego 2005 r. odbył się odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Starego Miasta w Lipianach, obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. nieruchomość miała przeznaczenie - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej zwartej, do dalszego użytkowania, możliwość lokalizacji w parterach usług handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego (symbol planu C6MN).

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach Plac Wolności 1 - pokój nr 21 do dnia 06.09.2005 r. do godz. 15.00

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

4) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

5) aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy - potwierdzona kserokopia (oryginał do wglądu Komisji);

6) osoby reprezentujące przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa upoważniające do uczestnictwa w rokowaniach.

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki (oryginał do wglądu Komisji).

Rokowania będą prowadzone przez wyznaczoną Komisję w dniu 08.09.2005 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach (sala nr 22), ul. Plac Wolności 1.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie określonej w niniejszym ogłoszeniu zaliczki w gotówce lub na konto Urzędu Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany numer 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 w terminie do dnia 05.09.2005 r.

Wpłacona zaliczka podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,

  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają,

  • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Rokowania będą prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Burmistrz Lipian zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena podlega zapłacie w całości lub może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Lipiany w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP, podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Uczestnik rokowań może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Lipian lub Wojewody za pośrednictwem Burmistrza Lipian w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

W związku z tym, że uczestnicy rokowań mogą składać dodatkowe propozycje,

zapraszam do osobistego udziału w rokowaniach.

Dodatkowe informacje na temat warunków rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, pokój numer 4, telefon (0-91) 5641-049 wew. 23.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
08 sie 2005

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
08 sie 2005, godz. 09:30

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
08 sie 2005, godz. 09:30