Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego

 

I. W zakresie spraw obronnych:

 1. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego, w tym:
  1. planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
  2. dokumentacji stanowiska kierowania (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza;
 2. opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu,
 3. realizacja zadań związanych z kwalifikacją wojskową,
 4. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie gminy oraz opracowywanie:
  1. planu świadczeń osobistych gminy;
  2. planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy;
  3. planu świadczeń rzeczowych gminy;
  4. planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy;
  5. zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy.
 5. opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej gminy,
 6. planowanie i realizacja zadań w ochronie zdrowia (organizacja ZMSz),
 7. realizacja zadań związanych z wypełnianiem obowiązków państwa gospodarza (HNS),
 8. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie gminy, w tym:
  1. opracowywanie programu szkolenia obronnego;
  2. opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników urzędu i podległych jednostek organizacyjnych;
  3. opracowywanie dokumentów ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską.
 9. sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
 10. reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

II. W zakresie spraw obrony cywilnej:

 1. opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej,
 2. opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania,
 3. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 4. organizacja szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
 5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz w systemie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 6. tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej,
 7. przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 8. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 9. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 10. koordynowanie w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
 11. planowanie i zapewnienie ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowani przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy,
 12. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
 13. integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb, w tym sanitarno- epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 14. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 15. ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
 16. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 17. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
 18. prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej,
 19. opracowywania informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej.

 

III. W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. obsługa i funkcjonowanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
 2. kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej,
 3. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy,
 4. realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 1. opracowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego i na bieżąco jego aktualizacja,
 1. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 2. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
 3. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 4. realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 5. zapewnienie na obszarze gminy:
  1. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  3. nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  4. współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  6. realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

IV. W zakresie spraw organizacyjnych i biuletynu informacji publicznej (stanowisko podporządkowane Sekretarzowi Gminy):

a) bieżące zbieranie informacji i danych od poszczególnych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz bieżące ich publikowanie na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl,

b) kontrola aktualności i zakresu informacji umieszczanych w BIP Urzędu.

c) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwienie według właściwości,

d) koordynowanie i kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez stanowiska oraz opracowanie w tym zakresie zbiorczej informacji i sprawozdań,

e) realizowanie zadań z zakresu imprez masowych oraz zgromadzeń.

  1.  

V. Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizowanych przez nią zadań na terenie gminy.

VI. Przygotowania projektów planów finansowych w zakresie właściwości.

VII. Przygotowania sprawozdań z planów finansowych oraz realizacji planów objętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

VIII. Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

IX. Obsługa zbiorów danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

 

                 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
24 mar 2004

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
16 kwi 2004, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
13 lis 2020, godz. 10:47